Mobil Versjon

Bedre tilbud til innsatte med rusmiddelproblemer

Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet samarbeider om å styrke tilbudet til innsatte med rusmiddelproblemer.

En betydelig andel av innsatte har til dels omfattende rusmiddelproblemer, ofte med psykiske lidelser og andre tilleggsproblemer.

En ny faglig veileder for de 13 rusmestringsenhetene i fengslene gir råd om viktige sider ved organisering, tilrettelegging og videreutvikling av enhetene.

Veilederen skal bidra til å:

  • Utdype det faglig og organisatoriske samarbeidet mellom kriminalomsorgen og helsetjenesten til beste for innsatte i rusmestringsenhetene.
  • Presisere det kriminalomsorgsfaglige innholdet som motivering, aktivisering og tilbakeføring av innsatte til samfunnet. 
  • Tydeliggjøre helsetjenestens rolle og oppgaver i rusmestringsenhetene.

En viktig forutsetning for å lykkes er at det legges til rette for og sikres at den innsatte blir involvert og deltakende i løpet av fengselsoppholdet så langt det er mulig. Opplevelsen av oppholdet og effektene av dette, vil ha stor betydning for den enkelte. Brukermedvirkning må tilpasses fengselets og rusmestringsenhetens rammer.

I tillegg til betydningen av gode relasjoner mellom innsatte og ansatte, understreker veilederen forholdet mellom innsatte som en viktig faktor for å oppnå gode resultater.

Planarbeidet i rusmestringsenhetene skal være nyttig for den innsatte og en hjelp i det daglige arbeidet. Planarbeid er også viktig ved overføring til behandling, i kriminalomsorgens tilbakeføringsarbeid og ved overføring til straffegjennomføring i samfunnet.