Mobil Versjon

- Stort engasjement og godt arbeid

-Jeg ser et stort engasjement for innholdet i de ulike typene av straffegjennomføring. 

Berit-Salvesen-Lise-Sannerud-2-nedskalert

Det sier nytiltrådt KDI-direktør Lise Sannerud etter å ha vært på sine første besøk på friomsorgskontorer og i fengsler.
Sannerud har fra tidligere sju års fartstid i kriminalomsorgen, men mye er forandret siden sist hun arbeidet i etaten. Derfor bruker hun nå mye tid på å oppdatere etatskunnskapen og på å sette seg inn i fengslenes og friomsorgskontorenes arbeid og utfordringer. Ikke minst er hun opptatt av å treffe medarbeidere og ledere rundt i det ganske land og få et innblikk i deres jobbhverdag.

I uka som gikk begynte hun i Tromsø, som har landets nest nordligste fengsel.  Tromsø fengsel er sammen med Vadsø fengsel særlig tilrettelagt for samiske innsatte.

Omstillinger
Tromsø fengsel har 39 plasser på høyt sikkerhetsnivå og 20 på lavt. Fengselet har i de senere år vært gjennom betydelig omstillinger, med blant annet stenging av en avdeling. Og her som i andre fengsler merkes de generelle nedskjæringene i kriminalomsorgen godt.

På bildet viser fengselsleder Berit Salvesen (t.v.) Sannerud rundt i fengselet. Salvesen understreker viktigheten av at fengselet må være en lærende organisasjon, og at dette må være forankret i ledelsen.

-Vi må gjøre hverandre gode som team, sier hun og berømmer de tillitsvalgte i fengselet for tillit og respekt i denne prosessen. 

-Ledelsen må synliggjøre samfunnsoppdraget vårt for alle i organisasjonen, sier hun. Og det skal skje midt i en krevende hverdag: 

-Vi har både noen av de sykeste og noen av de mest krevende innsatte her i Tromsø, sier Salvesen. 

Ny helseavdeling
Men midt i alle utfordringene er det likevel glede over at fengselet nå står foran en ombygging som skal gi en lenge etterlengtet ny helseavdeling. 
Tromsø fengsel skiller seg fra mange andre fengsler på ett punkt: Mens belegget mange steder har gått ned de siste par årene, så er det fremdeles høyt i Tromsø.

-Her er det smekk fullt, sier Salvesen. To tall illustrerer dette: Fengselsbelegget på landsbasis var denne aktuelle dagen 84 prosent, mens det i Tromsø fengsel var 95 prosent.  

For den generelle nedgangen i varetektsfengslingen som er registrert de siste årene, har man ikke hatt i Nord-Norge. Og mens antallet dommer for landet som helhet har gått ned, så har det gått opp i nord. Det høye belegget i Tromsø kan også beskrives ved å peke på at Tromsø var det eneste sted i landet der det i jula var problemer med å finne plass til nye varetektsinnsatte.

-Men vi løste det også, sier Salvesen. 

Fengselet har en allsidig arbeidsdrift: På verkstedet holder en samisk innsatt på å lage fôringsslede til reinsdyr, det er metallverksted og motorverksted. Fengselsleder Salvesen viser også gjerne frem andre produkter laget av de innsatte, som knekkebrød, syltetøy og tennbriketter som selges ute i byen.

Fra Tromsø fengsel dro Lise Sannerud videre til Troms og Finnmark friomsorgskontor, hvor hun ble møtt av friomsorgsleder Jens Holand og medarbeidere.

Stort område å dekke
Blant friomsorgskontorets mange oppgaver er oppfølging av prøveløslatte, gjennomføring av forskjellige programmer for domfelte, straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) og samfunnsstraff. 

Holand og hans kolleger har ansvar for et enormt område: De dekker 43 kommuner, og Finnmark fylke har alene et areal som er 13 prosent større enn hele Danmark. Det er kostnadskrevende og medfører mye reising. 

-Bare det å kontrollere en eneste person som gjennomfører straff med EK kan ta en hel dag, sier EK-koordinator Odd-Petter Woll.
Kontoret har også ansvar for Svalbard, uten at akkurat dét genererer så mye ekstraarbeid. 

-Det er aldri noe problem å få ansatte til å ta et oppdrag der, sier friomsorgsleder Holand tørt.

Roy-Gabrielsen-Jens-Holand-nedskalert

Bøtetjenesten
Sannerud rakk også innom bøtetjenesten som friomsorgskontoret administrerer. Roy Gabrielsen (t.v. på bildet) og friomsorgsleder Holand (t.h.) orienterte om arbeidet. Her kan bøtelagte betale ned boten sin gjennom arbeid ledet av ansatte fra friomsorgskontoret. Kontoret har avtaler med seks kommuner for å skaffe passende arbeidsoppgaver. Mye av friomsorgskontorets innsats her handler om å finne rett arbeidsoppgave til rett person, og å sikre at de får oppgaver som de kan mestre. Det kan eksempelvis være snømåking om vinteren og gressklipping om sommeren.

Etter Tromsø sto Bodø på reiseruta for Sannerud, og også der med både fengsel og friomsorgskontor på programmet. 

Magnus-Vibe-Lise-Sannerud-nedskalert

Magnus Vibe, friomsorgsleder i Nordland, kunne bokstavelig talt peke på kartet (bildet) og fortelle om nok et stort distrikt med lange reiseveier: Med sine mange øyer og fjorder har Nordland til sammen en fjerdedel av Norges kystlinje. 

- Nordland har ca 240.000 innbyggere. Bodø med sine 50.000 innbyggere er fylkeshovedstad. Befolkningen for øvrig bor både i mindre byer, tettsteder og mange grisgrendte strøk i hele fylket. Dette er en utfordrende arbeidssituasjon for saksbehandlerne, fordi avstandene blir store mellom kontor og der domfelte bor, sier Vibe.

Godt samarbeid
EK-teamet i Bodø skulle denne dagen ha både av- og pålenking av domfelte som har fått innvilget denne formen for straffegjennomføring. 15 av de 25 lenkene ved kontoret var i bruk, og teamet er godt ajour med saksbehandlingen av søknadene. Erfaringen i Bodø er at de som gjennomfører straff med elektronisk fotlenke gjennomgående gir gode tilbakemeldinger på ordningen.

Lise-Sannerud-Roy-White-nedskalert

Bodø-kontoret er også fornøyd med å ha en god dialog med kriminalomsorgens kontrollsentral i Horten. På bildet forklarer Roy White i EK-teamet Lise Sannerud hvilken informasjon skjermbildet gir ham om de som til enhver tid er pålenket. 

Bodø skal også være pilotprosjekt for å prøve ut et tettere samarbeid mellom fengsel og friomsorgskontor, for å få til en mer sømløs straffegjennomføring og for å kunne jobbe bedre og mer systematisk med den domfelte. Fra før samarbeider Mosjøen fengsel, Nordland friomsorgskontor og Bodø fengsel ved at de deler en juriststilling. Friomsorgskontoret og Bodø fengsel samarbeider også ved at aspirantene fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS som er utplassert i fengselet får teoriundervisningen sin i friomsorgskontorets lokaler. 

Marte-Hellnes-nedskalert

I Bodø fengsel møtte Sannerud ledelse og tillitsvalgte i kantina, før det var tid for en runde rundt i fengselet sammen med fengselsleder Marte Helness (bildet). Bodø fengsel har tre avdelinger: En avdeling i Bodø med høyt sikkerhetsnivå, 56 ordinære fengselsplasser og to midlertidige dubleringsplasser, en avdeling i Fauske med lavt sikkerhetsnivå, 18 ordinære plasser og to midlertidige dubleringsplasser, og en overgangsbolig med 12 plasser, også den i Bodø. Fengselet er det nordligste fengselet som tar imot aspiranter som er under utdanning ved KRUS. 

-Komplett tilbud
-Med både høy og lav sikkerhet og overgangsbolig i samme enhet har vi et komplett tilbud for hele straffegjennomføringsløpet fra høy til lav sikkerhet og videre ut i samfunnet via omsorgsboligen, sier fengselsleder Marte Helness. Men hun legger ikke skjul på at det er utfordrende både økonomisk og organisatorisk å drifte relativt små fengselsavdelinger som ligger på forskjellige steder. 

Og det er i Bodø som i Tromsø: Fengselet er fullt. Det betyr omfattende «kaballegging» med flytting av innsatte når politiet melder seg med nye varetektinnsatte.

-Det blir mye planlegging og mye logistikk, og det tar tid som vi heller burde ha brukt på de innsatte, sier fengselsinspektør Kenneth Jansson.

-De fleste innsatte er enkle å ha med å gjøre, men så er det noen som ikke er det. Og de få urolige tar like mye tid som de mange rolige, sier han. 
Fengselet har store utfordringer med å ta hånd om innsatte som er syke. 

-Akkurat nå har vi i alle fall to innsatte som er alvorlig sinnslidende. Det er mye psykiatri og mange med tung rusbakgrunn, sier fengselsleder Helness. 

For mye medisiner
Medisineringen av innsatte er et annet tema som både helseavdelingen i fengselet og de fengselsfaglige ansatte reagerer på. Flere og flere av de som settes inn er tungt medisinerte når de kommer til fengselet, og mer medisinerte enn hva som anses som nødvendig og forsvarlig. Konfliktene som oppstår mellom ansatte og innsatte handler ofte om medisiner. 
Lise Sannerud oppsummerer sine første besøk i etaten slik:

-Jeg fikk se medarbeidere som er opptatt av innholdet i straffegjennomføringen til den enkelte domfelte, og det gleder meg, for det er en forutsetning for vellykket tilbakeføring.   Jeg ser også at engasjert og tydelig lederskap er et godt virkemiddel for å oppnå resultater, sier hun.