Mobil Versjon

Ullersmo fengsel

Kriminalomsorgen øst

*** Local Caption *** Ullersmo fengsel

Ullersmo fengsel ligger i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengslet har ordinær kapasitet på 286 plasser. Målgruppen for fengslet er mannlige innsatte med lengre straffedommer for alvorlig kriminalitet, utenlandske innsatte uten tilknytning til Norge, samt personer som varetektsfengsles, mistenkt for straffbare forhold.

Fengselet tilstreber å sikre gode og trygge soningsforhold for den innsatte, herunder ved å ivareta den enkeltes rettssikkerhet og se til at det foreligger en god, hensiktsmessig, ensartet og forutsigbar praksis. Fengselet tilstreber videre å sikre likebehandling overfor de innsatte, uavhengig av sosial status, privat økonomi, kulturell bakgrunn og / eller religiøs trosretning eller livssyn.Fengslet har særskilt fokus på fengselsundervisning, herunder i form av fagopplæring innenfor etterspurte yrkesfag.

Ullersmo fengsel har egen rusmestringsavdeling med en kapasitet på inntil 10 personer. Enheten har et høyt faglig nivå og er primært ment å representere et tilbud til innsatte med rusproblemer som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan benytte seg av behandlingstilbud utenfor fengslet.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengslet ligger sentralt plassert med gode kommunikasjonsmuligheter. Kløfta, hvor Ullersmo fengsel ligger, har både tog- og bussforbindelse. Om man kommer med jernbane, så ligger Ullersmo fengsel rett øst for jernbanen. Gå gjennom undergangen og ta til høyre, og fengselet ligger ca 300 meter unna.

De som kjører bil kan kjøre av E6 mot Kløfta og parkere på fengslets parkeringsplass. Om man kommer via E6, så ta av mot Kløfta og følg veien mot sentrum. Like før jernbaneundergangen må man ta til venstre, og man ser fengslet rett frem.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon. Den domfelte må møte upåvirket av rusmidler.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Klær, sko, treningstøy, hodeplagg, hansker, pysjamas, morgenkåpe, stereo/diskman, cd-plater uten opptaksmulighet, barbermaskin etc. En fortegnelse over dette blir lagt ved innkallingen.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?

Alle innsatte får utlevert de toalettartikler de trenger. Private toalettartikler tillates ikke.Ved behov kan fengslet låne ut klær/sko i begrenset omfang. I løpet av kort tid vil innsatte få ut sine egne effekter, samt at han kan kjøpe toalettartikler via fengslets handleordning.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
De første dagene i fengselet vil den innsatte i alminnelighet være plassert i en særskilt mottakelsesavdeling, der han vil bli oppsøkt av representanter fra ulike tjenester i fengselet (Undervisningsavdelingen, prestetjenesten, sosialtjenesten o.a.) med tanke på kartlegging av behov. Innsatte vil også få tilbud om en kartleggingssamtale med fengselstjenestemennene, som skal sikre at fengselet får oppdatert informasjon om privat status, medisinsk situasjon, forhold til rusmidler, ønske om bruk av straffegjennomføringstiden, informasjonsformidling, utdeling av informasjonsmateriell, internregelverk o.a.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Ved Ullersmo fengsel kan de innsatte kjøpe de fleste av de varer som finnes på Rimi. Innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer som settes av fengslet, definerer de innsatte selv hvilke varer som skal inngå i varesortimentet (ca. 600 varer).

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
De innsatte kan telefonere hver dag beroende på kapasitet. Fordeling skjer i forhold til lister. I ordinære fellesskapsavdelinger utleveres trådløs telefon til bruk eks. på eget rom. Alle samtaler blir rutinemessig overhørt, med mindre dette ikke framstår som sikkerhetsmessig påkevet eller telefonsamtalen er av en art som ikke kan overhøres.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Se vedlagt liste over tillatte klær, toilettartikler og andre gjenstander..

Hvilket skoletilbud gis til de innsatte ved fengslet?
Skolen ved Ullersmo/Kroksrud tilbyr videregående utdanning, kurser og selvstudieplasser med mulighet for IFI-tilgang. Utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå kan tas som elev eller privatist, hvor hver enkelt kan delta på ett eller flere fag. Skolen tilbyr her også realkompetansevurdering. Følgende utdanningsprogrammer er faste:

 • Studieforberedende utdanningsprogram
 • Restaurant- og matfag (RM) - kokk/institusjonskokk
 • Bygg- og anleggsteknikk (BF) - tømrer
 • Teknikk og industriell produksjon (TIP) - kjøretøy

Andre utdanningsprogrammer tilbys etter behov. Sammen med fengslet har man mulighet for å sikre hele utdanningsløpet til og med fag-/svennebrev i de 3 yrkesfaglige utdanningene.

Videre tilbyr skolen følgende kurs:

 • Engelsk (grunnleggende)
 • Norsk for fremmedspråklige
 • Grunnleggende data
 • Datakortet (både norsk og engelskspråklig).

Andre kurs vil bli arrangert etter behov. Skolen har også tilbud for selvstudenter på alle nivåer.

Hvilket arbeidstilbud gis til de innsatte ved fengslet?
I samarbeid med Jessheim VGS, er det tilrettelagt for at innsatte både kan på teoretisk og praktisk opplæring innenfor ulike fagområder, som bl.a.:

 • renholdsfag
 • snekker- og tømrerfag
 • mekanisk- og sveisefag
 • bilfag / -pleie
 • institusjonskokkefag
Trevareverkstedet produserer i hovedsak kjøkkenmoduler og er ment å gi innsikt og opplæring i.f.t. teamarbeid i en mellomstor industrivirksomhet. Produksjonssortimentet strekker seg imidlertid langt utover den ordinære kjøkkenproduksjon.
 
Mekanisk verksted leverer i stort omfang stoler og pulter til ulike skoler rundt om i landet.
Sysselsatte i mekaniske verksted vil være med på produksjon av understellet til pulter og stoler, samt montering og pakking av ferdigprodukter.
 
Småindustriverkstedet representerer en enklere form for produksjon av vesker, sømarbeider og pyntegjenstander, samt monteringsarbeid av forskjellige produkter som fengselet utfører for bedrifter i næringslivet. Sysselsetting ved dette verkstedet er godt egnet for innsatte som har behov for å arbeide i mindre miljøer.
 
Teknisk avdeling sysselsetterinnsattedersom dette fremstår som sikkerhetsmessig forsvarlig. Innsatte som arbeider ved Teknisk avdeling utfører i hovedsak vedlikeholdsarbeider, gartnervirksomhet og andre driftsmessige oppgaver inne og utenfor fengselet.
 
Kjøkken- og hygienefag, Fengselet tilrettelegger for muligheten til opplæring med sikte på å kunne ta fagbrev, eller tilegnelse av gode fagkunnskaper innenfor disse fagene.
 
Ullersmo fengsel er godkjent opplæringsbedrift innenfor følgende fag:
 
 • Tømrer
 • Kokk
 • Sveiser
 • Platearbeider
 • Industrimaler
 • Produksjonsteknikk
 • Verktøymaker
 • Industrimekaniker
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Ullersmo fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå, der fritidstilbudet og lokaler er tilpasset kravene til sikkerhet og kontroll. Anstalten har egen fritidsavdeling, hvor to fritidsledere har selvstendig ansvar for fritidsaktiviteter tilpasset de innsattes behov. Treningsaktivitetene har et stort mangfold, så vel innendørs som utendørs. De mest populære formene for trening er: Trening med vekter, fotball, innebandy, volleyball, basketball, tennis, badminton, bordtennis, sjakkspill og spinning. Ullersmo fengsel er tilsluttet Øvre Romerike bedriftsidrettsråd og fengslet stiller lag i fotball- og innebandyserien.  *** Local Caption *** Ullersmo fengsel
 
Fengslet har dessuten svønmmebaseng (mai-september), mosjons- og løpebane på asfalt samt utlån av rollerblades, ski og skøyter.

Andre kulturtilbud:
 • Bibliotek (Utlån av bøker, lydbøker, filmer og musikk) Tilbud om lyden om lesing, hvor innsatte kan lese inn bøker på eget språk til barna. Har tilbud om lettleste bøker for voksne (hovedsak på norsk.
 • Samtalegrupperom/ hobbyrom.
 • Kirke. I tilknytning til salen (foldevegg) Det holdes faste gudstjenester året rundt og messer og særskilte arrangementer i forbindelse med høytider og spesielle dager.
 • Keramikkrom / hobbyverksted.
 • Musikkgrupperom. Lydanlegg med mikrofoner, gitarer, trommesett keyboard etc.
 • Det arrangeres kurser med faglærere i eksempelvis keramikkunst, kunstmaling / tegning, fluebinding, skinnarbeide, poesi, musikk og drama, yoga etc. Hvilke kurs som arrangeres vil variere fra år til år.
 • Konserter og show

  Fritidsledere organiserer aktivitetene, deltar og sørger for at utstyr er i orden.

Annet:
Ullersmo har et godt samarbeide med eksterne instanser som arbeider i fengslet, så som Fylkesbiblioteket, Kommunehelsetjenesten, Jessheim DPS, Jessheim videregående skole, Frelsesarmeen og Den norske kirke. Også andre religiøse trosretninger og livssynsgrupper oppfordres til jevnlig kontakt med de innsatte som ønsker det. Fengslet har videre et godt samarbeide med bl. a. Foreningen for fangers pårørende. Ovennevnte samarbeidspartnere muliggjør at fengselet kan gi de innsatte et godt og omfattende tilbud, som ivaretar de fleste behov.

 

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
For å bli en godkjent besøkende, bruk skjema som finnes på vår nettside (Engelsk og norsk), og send det til postadressen vår i Sandnes. For å besøke må man ringe og bestille time på besøkstelefonen tlf. nr: 63 92 74 47 mellom kl. 09:00 og 11:00 på alle hverdager. Bestilling kan også gjøres på mail: besok.ullersmo.fengsel@kriminalomsorg.no. Som hovedregel kan besøk kun avtales for de kommende to ukene.

Klokker, nøkler, mobiltelefon, pc og lignende er ikke tillat å ta med inn i fengselet. Alle besøkende vil bli kontrollert ved bruk av metalldetektor og røntgenapparat. Kontroll ved bruk av narkotikahund kan også forekomme. Besøkende med pacemaker, eventuelt annet implantat, må fremlegge skriftlig dokumentasjon.

Ved ankomst til fengslet må du ha med gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort, pass el. Fengslet tilbyr i begrenset omfang små låsbare skap til nøkler, mobiltelefon m.v. Fra tid til annen utføres kontroll av besøkende med narkotikahund.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Mandag til torsdag i tidsrommet 15.00 til 19:30.( besøksavdelingen stengt annenhver tirsdag.) Fredager i tidsrommet 15.00 til 17.30 Lørdag i tidsrommet 11.00 til 17.30. I høytider kan det være endringer i besøkstidene.  

Hva kan besøkende ha med seg?
2 blader og 2 aviser til den innsatte. Alle andre leveranser skal, uten unntak, sendes pr. post. Snack- og mineralvannsautomat finnes innenfor adgangskontrollen, og dette kan bringes til innsatte (husk vekslepenger). I tillegg kan det ved medbringelse av baby tas med uåpnet pakke morsmelkstillegg, uåpnet boks/glass babymat og 1 stk tåteflaske.

Som hovedregel skal ikke noe leveres inn eller sendes ut ved besøk. Pakker, gaver, penger mm. kan ikke innleveres ved besøk. Penger kan overføres på konto 5082 0700 586, merket med innsattes navn og fødselsnummer. Verdigjenstander skal oppbevares i egne skap i anstaltens hovedport (myntinnkast kr. 10). .

Hvordan er fengslet tilrettelagt for barn?
Det finnes leker og bøker i besøksavdelingen. Det er ikke gitter foran vinduene på besøksrommene, slik at barna ikke skal få et negativt bilde av fengslet hvor pårørende sitter. I det store besøksrommet, avspilles det barnefilmer på forespørsel.