Justis- og Beredskapsdepartementet stiller midler til disposisjon over Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde, de såkalte Post 70-midler. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ansvaret for forvaltning av disse midlene. En del av midlene blir tildelt over statsbudsjettet gjennom stortingsvedtak og den resterende delen blir utlyst offentlig gjennom KDI.

Tilskuddsordningen gjelder først og fremst direkte arbeid med domfelte under straffegjennomføringen, men omfatter også bistand og omsorg til lovbrytere etter at de er løslatt. Søknaden må blant annet vise hvordan tiltaket legger til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

En viktig utfordring for kriminalomsorgen er at mange innsatte tilbringer en stor del av døgnet alene på egen celle. Det er behov for å styrke tilbudet til innsatte som av ulike grunner opplever å være «isolert». KDI ønsker å prioritere samarbeidet med organisasjoner som vil gjøre en innsats på dette område.

For å sikre bedre forutsigbarhet vil det i behandlingen av søknadene blant annet bli tatt med i vurderingen om organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere. Regelverket som det blir henvist til i nedenfor gir også informasjon om andre kriterier som tas i betraktning ved beslutning om tilskudd.

Det påpekes at også organisasjoner som har fått øremerket støtte gjennom statsbudsjettet skal kunne søke om de utlyste midler.

Totalbeløpet på de midlene som nå blir utlyst er 2.087.000 kr.

Søknadsfristen er satt til 21. februar 2020 kl. 17.00.

Søknader sendes postmottak-8005@kriminalomsorg.no 

For nærmere detaljer om søknad, tildeling og videre oppfølging henvises det til regelverket som ligger under følgende lenke: