Unge løslatte

Et samarbeidsprosjekt mellom Ungdom mot vold og Oslo friomsorgskontor.

Oslo friomsorgskontor og Ungdom mot Vold har i 12 år hatt et samarbeid som i 2005 ble forankret i en samarbeidsavtale. Primært har Ungdom mot vold jobbet opp mot unge samfunnsstraffdømte i alderen 15 til 23 år. Arbeids- og samarbeidsformen som Ungdom mot vold har i sitt arbeid med unge samfunnsstraffdømte har vist gode resultater. Blant annet arbeider KRUS og Psykologisk institutt ved universitetet i Oslo med hver sin evalueringsrapport om nettopp dette samarbeidet.

Ved Ungdom mot vold og Oslo friomsorgskontor så man behovet for utvidelse av samarbeidet og målgruppen. Avdeling Prøveløslatelse ved Oslo friomsorgskontor og Ungdom mot vold startet i den forbindelse samarbeidsprosjektet ”Unge løslatte”. Samarbeidsprosjektet er basert på Ungdom mot volds kriminalitetsforebyggende program KAMP – Kognitiv AdferdsMestring i Praksis.

Målgruppen for samarbeidet er unge (15 til 25) med ubetingede dommer som skal prøveløslates. Hovedfokuset er på unge med en ikke-vestlig bakgrunn. Prosjektperioden er fra den 01.08.2008 til 01.08.2009, men vi kom egentlig ikke ordentlig i gang før i desember.

Gjennom en tett oppfølging av den enkelte unge straffedømte tar samarbeidet sikte på å legge til rette for gode rammebetingelser for å redusere tilbakefall og danne grunnlag for en stabil oppfølging, slik at skadelige rammebetingelser og risikofaktorer hos de unge blir redusert.

Gjennom samarbeidet åpnes det muligheter for en tettere oppfølging i form av trekantsamtaler - med saksbehandler, Ungdom mot vold og domfelte til stede - og praktisk oppfølging. Ungdom mot vold kan tilby de unge å delta på gruppesamtaler og å drive med målrettet sosialisering. Ungdom mot vold har mulighet til oppfølging utenfor ordinær arbeidstid og har bedre muligheter til å jobbe med praktisk oppfølging i form av å være med de unge i banken eller andre praktiske oppgaver.

Gjennomføringen av møteplikten skal bygge på individuelle behov og forutsetninger til de unge løslatte. Oppfølgingen beror på samtykket fra den domfelte og dette samtykket kan på et hvert tidspunkt trekkes tilbake av domfelte. Gjennom dette siktes det på å styrke de unges selvfølelse og for å gi dem tilbake ansvaret for sitt eget liv.

Det er ønskelig at oppfølgingen av domfelte skal starte så tidlig som mulig. Det er derfor viktig at saksbehandler kommer tidlig i kontakt med innsatte som ønsker en slik oppfølging. Det første møte med domfelte er en trekantsamtale hvor en representant fra Ungdom mot vold og saksbehandler fra friomsorgen reiser til fengselet og besøker den domfelte. Ungdom mot vold og saksbehandler bistår deretter med løslatelsesarbeidet og arrangerer henting utenfor porten på løslatelsesdato. En ungdom som det går greit med vil møte 2 ganger i uken hos ungdom mot vold og en gang i uken hos oss. Om det går dårlig må han møte oftere.

Saksbehandleren ved Oslo friomsorgskontor har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av møteplikten og skal være tilstede på alle møter og samtaler som inngår i ordinær møteplikt. Samarbeidsprosjektets oppfølging av den enkelte domfelte vil vare i hele møtepliktsperioden. Etterpå tilbyr Ungdom mot vold et ettervern kalt Stabilitetsoppfølging, men domfelte må selv velge om han ønsker å fortsette kontakten med Ungdom mot vold.

Målgruppen ”Unge med ubetingede dommer” er heldigvis ikke stor. Til enhver tid har vi kapasitet til å følge opp 2-3 unge voldsmenn på møteplikt på denne måten. Erfaringene så langt har vært gode. Vi tror at tett og jevnlig oppfølging, Ungdom mot volds gode kjennskap til de unges miljø og kulturelle bakgrunn og gode relasjoner er forutsetninger for at vi skal lykkes med denne gruppen.