Gruppeaktiviteter

I mars ble det besluttet at gruppeaktiviteter i forbindelse med gjennomføring av straff i samfunnet skulle avlyses. Det samme gjaldt for gjennomføring av arbeidsgrupper for samtlige domfelte som gjennomfører straff i samfunnet.

Fra 18. mai (videreført 22. juni): 
Gruppeaktiviteter og arbeidsgrupper kan iverksettes, forutsatt at gjeldende smittevernråd følges og at det iverksettes tilstrekkelig smitteverntiltak. Det må foretas en individuell vurdering av smitterisiko og om smittevernet kan ivaretas for den enkelte i den aktuelle gruppen. Dersom kriminalomsorgen mangler oppdragsgivere på grunn av  koronaviruset, bør det vurderes muligheten for å starte egne arbeidsgrupper. Dersom kriminalomsorgen kommer til at det ikke kan gjennomføres gruppeaktiviteter eller arbeidsgrupper, må det vurderes individuell tilrettelegging.

Individuelle samtale

Det ble i mars besluttet at individuelle samtaler med domfelte fortsatt kunne gjennomføres. KDI oppfordret imidlertid til bruk av samtaler over telefon eller ved hjelp av andre tekniske løsninger som eksempelvis Skype ved gjennomføring av individuelle samtaler. 

Fra 18. mai (videreført 22. juni):
Individuelle samtaler bør gjennomføres ved fysisk oppmøte, forutsatt at gjeldende smittevernråd følges og at det iverksettes tilstrekkelig smitteverntiltak. Det må foretas en individuell vurdering av smitterisiko og om smittevernet kan ivaretas ved fysisk oppmøte. Untaksvis kan samtalen gjennomføres på telefon dersom kriminalomsorgen mener at dette er den beste løsningen for å minske risikoen for smitte og smittespredning. Det kan gjennomføres samtaler ute i friluft dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og domfeltes personvern ivaretas. 

Straffavbrudd

KDI ba i mars friomsorgskontorene om å vurdere om straffen skal avbrytes for en periode. 

Fra 18. mai (videreført 22. juni):
Samfunnsstraff, bøtetjeneste og program mot ruspåvirket kjøring skal som hovedregel gjennomføres. Før oppstart må det foretas en individuell vurdering av smitterisikoen og om smittevern kan ivaretas. Dersom gjeldende smittevernanbefalinger ikke kan ivaretas kan det fortsatt besluttes avbrudd. Videre kan det gis avbrudd hvor gjennomføringen ikke kan fortsette som følge av manglende oppdragsgivere og det ikke er mulig å iverksette egne arbeidsgrupper.

Utsatt iverksettelse av straff

KDI besluttet  i mars at det ikke skal iverksettes nye dommer på samfunnsstraff, Program mot ruspåvirket kjøring eller bøtetjeneste.

Fra 18. mai (videreført 22. juni):  
Dommer på samfunnsstraff, bøtetjeneste og program mot ruspåvirket kjøring skal som hovedregel iverksettes, forutsatt at gjeldende smittevernråd følges og at det iverksettes tilstrekkelig smitteverntiltak. Før iverksettelse må det opprettes kontakt med domfelte og foretas en kartlegging med tanke på smittefare og aktuell møteform. Det må så foretas en individuell vurdering av smitterisikoen og smittevern. Dersom smittevernanbefalinger ikke kan ivaretas, kan iverksettelsen utsettes. Tilsvarende gjelder dersom kriminalomsorgen på grunn av virusutbruddet ikke har tilgang på nødvendige oppdragsgivere og ikke kan ivareta behovet ved egne arbeidsgrupper.

Straff i medhold av straffegjennomføringsloven § 16 første ledd (domfelte som er overført fra soning i fengsel til å sone i samfunnet)

Det ble i mars besluttet at domfelte som er overført fra soning i fengsel til å sone i samfunnet, skal fortsette soningen som tidligere. Friomsorgskontorene må foreta nødvendige endringer i domfeltes gjennomføringsplan for å redusere smittefare. Dersom det fremstår som nødvendig kan det vurderes å gi straffavbrudd, forutsatt at dette anses sikkerhetsmessig forsvarlig i den konkrete saken. Dette tiltaket er besluttet videreført.  

Prøveløslatelse med møteplikt

Gjeldene frem til 18. mai:
Det ble i mars bestemt at gjennomføring av møteplikt for domfelte som er løslatt fra fengsel opprettholdes. Friomsorgskontorene må påse at det foretas nødvendig tilrettelegging, slik at kontakten med domfelte skjer pr. telefon eller ved hjelp av andre tekniske virkemidler, og ikke ved fysisk oppmøte på friomsorgskontoret. Hvis det er kort tid igjen av møteplikten etter løslatelse fra fengselsstraff kan saken avsluttes, under forutsetning av at det er sikkerhetsmessig ubetenkelig.

Fra 18. mai (videreført 22. juni):
Tiltaket videreføres. For informasjon om gjennomføring av møteplikt ved fysisk oppmøte, se punktet om individuelle samtaler.

Oppfølgingen av forvaringsdømte som er prøveløslatt

Gjeldene frem til 18. mai:
Det ble i mars besluttet at oppfølgingen av prøveløslatte forvaringsdømte opprettholdes. Friomsorgskontorene må foreta grundige og individuelle vurderinger av hvordan den enkelte forvaringsdømte skal følges opp og hvordan vilkårene skal kontrollers.

Fra 18. mai (videreført 22. juni)
Tiltaket videreføres.

Innføring av nye, midlertidige regler for straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke)

Gjeldene frem til 18. mai:
Det ble i mars besluttet at gjennomføring av straff med elektronisk kontroll (fotlenke) i egen bolig anses som et egnet tiltak i dagens situasjon med koronavirus og smitterisiko. Driften av EK skal derfor opprettholdes, ved at nye søknader om EK skal behandles og iverksettes, og eksisterende saker skal følges opp. På grunn av risiko for smitte og smittespredning innføres det imidlertid nye generelle regler for hvordan gjennomføring av straffen skal foregå. ​Gjennomføringstiden for straffegjennomføring med fotlenke økes fra fire til seks måneder.

Fra 18 .mai (videreført 22. juni)
Tiltaket videreføres. Justering og oppdatering av de midlertidige reglene for gjennomføring med elektronisk kontroll, ble oversendt friomsorgskontorene 25. mai.  

Fra 1. juli
Midlertidige regler og tiltak i forbindelse med utbruddet av covid-19 oppheves fra og med 01.07.2020, med noen få unntak.

Omvendt voldsalarm

Gjeldene frem til 18. mai:
Friomsorgskontorene ble i mars bedt om å påse at den fysiske kontakten med de domfelte begrenses til et minimum, herunder at av- og pålenkinger kun gjennomføres i de tilfeller hvor det anses som helt nødvendig og med vurdering av nødvendige smittevernstiltak.

Fra 18. mai (forlenget 22. juni): 
Tiltaket videreføres. 

Utløp av gjennomføringstid

KDI ba i mars om at  det i saker som gjelder samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring narkotikaprogram med domstolskontroll og bøtetjeneste og hvor det gjenstår svært kort tid av straffegjennomføringen, lar gjennomføringstiden løpe ut med begrenset innhold. Dette i stedet for å innvilge straffavbrudd.

Tiltaket opphører fra og med 18. mai.