I utgangspunktet opprettholdes straffegjennomføring i samfunnet så langt det lar seg gjøre innenfor de smittevernregler som gjelder på ethvert i tidspunkt.  

Smittesituasjonen gjør det imidlertid nødvendig med tilpasninger av hvordan straff gjennomføres i samfunnet, da det er viktig å legge til rette for at myndighetenes smittevernråd kan overholdes og at ansatte og domfelte beskyttes mot smitte.

Oppmøte hos kriminalomsorgen

Kontakten mellom domfelte og ansatte skal i så stor grad som mulig foregår digitalt og/eller pr. telefon. Oppmøte på friomsorgskontor, ND-senter mv. skal begrenses til der det er særlig god grunn til domfelte fysisk kommer til kontoret.

Ved avgjørelsen av om domfelte skal møte fysisk hos kriminalomsorgen, skal det gjøres en vurdering av om sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.

Kriminalomsorgsdirektoratet presiserer at oppfølgingen av prøveløslatte fra forvaring skal opprettholdes, og friomsorgskontorene må foreta grundige og individuelle vurderinger av hvordan den enkelte forvaringsdømte skal følges opp og hvordan ilagte vilkår skal kontrolleres.

​Gruppeaktiviteter

Inntil videre skal det ikke gjennomføres aktiviteter (program, sysselsetting mv.) i grupper. 

Unntak kan vurderes for aktiviteter utendørs dersom smitteverntiltakene kan ivaretas fullt ut. Det må i så fall gjøres en helhetlig vurdering av smittevernsituasjonen. 

Overføring til straffegjennomføring med fotlenke av hensyn til kapasitet i fengslene

Domfelte kan overføres fra soning i fengsel til straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke) dersom det på grunn av smittevernhensyn er nødvendig å redusere belegget i fengsel. 

Domfelte må i slike tilfeller møte visse kriterier, det må blant annet ikke være sikkerhetsmessig betenkelig. 

Straffegjennomføring med fotlenke – sysselsetting

Erfaringer viser at det i de geografiske områder med hardest smittetrykk/lokale utbrudd kan være svært vanskelig å oppfylle kravet om sysselsetting under straffegjennomføring med elektronisk kontroll. 

Følgende unntak gjelder derfor inntil videre:
Dersom domfelte som gjennomfører straff med elektronisk kontroll er bedt om å holde seg i karantene/er isolert, eller dersom sted for sysselsetting er stengt, faller kravet om om sysselsetting bort dersom hjemmearbeid ikke er mulig.

Straffavbrudd ved straffegjennomføring i samfunnet

Kriminalomsorgen kan beslutte å avbryte gjennomføringen av samfunnsstraff, bøtetjeneste og program mot ruspåvirket kjøring dersom gjennomføringen på grunn av pålegg eller anbefaling fra helsemyndighetene eller endringer hos kriminalomsorgens oppdragsgivere ikke lar seg gjennomføre.

Kriminalomsorgsdirektoratet ber enhetene om å fortsette arbeidet med å finne alternative løsninger for aktivisering av domfelte, slik at straffen avbrytes kun i de tilfeller hvor det er nødvendig.