Det enkelte fengsel eller friomsorgskontor skal gjøre sine selvstendige vurderinger basert på føringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet. 

Føringene gjaldt i førte omgang frem til 27. november, men det ble 26. november besluttet å forlenge varigheten frem til og med 18. desember. Deretter tas det en ny vurdering ut fra smittesituasjonen.

I utgangspunktet opprettholdes straffegjennomføring i samfunnet så langt det lar seg gjøre innenfor de smittevernregler som gjelder og i de ulike geografiske områder. Smittesituasjonen gjør det nødvendig med enkelte tilpasninger av hvordan straff gjennomføres i samfunnet, da det er viktig å legge til rette for at myndighetenes smittevernråd kan overholdes og at ansatte og domfelte beskyttes mot smitte.

Ved lokale smitteutbrudd

Dersom det oppstår smitte i et begrenset område, må det vurderes om straffegjennomføringen kan fortsette som normalt. I  tillegg til ordinære hygiene- og smitteverntiltak kan følgende tiltak vurderes:

  • Unngå fysiske møter
  • Erstatte gruppeaktiviteter med individuelt tilrettelagt opplegg
  • Utsette iverksettelse av dommer

Listen er ikke uttømmende.

Særlig i områder hvor det er smittevernmessig påkrevet bør domfelte så langt det er mulig følges opp via digitale kommunikasjonskanaler.

Dersom friomsorgskontorene skulle komme i en situasjon hvor et betydelig antall ansatte underlegges karantene eller isolasjon, med påfølgende behov for prioritering av saker og domfelte, ber KDI om at tiltak som er nødvendig ut fra en sikkerhetsmessig vurdering og hensynet til ivaretakelse av mindreårige domfelte/siktede gis prioritet.

Adgang til å midlertidig avbryte straffegjennomføring i samfunnet

Friomsorgskontorene kan i ekstraordinære tilfeller vurdere om straffegjennomføringen skal avbrytes dersom hvor det ikke er mulig å gjennomføre straffen på en forsvarlig måte med et reelt innhold.

Smittesituasjonen gir utfordringer når det gjelder aktivisering av domfelte. Dersom friomsorgskontorene opplever at private aktører, veldedige organisasjoner mv. ikke lengre kan tilby de domfelte aktivisering, skal friomsorgskontorene forsøke å finne alternative aktiviseringstiltak. Dersom det ikke er mulig å finne alternativ aktivisering, må det vurderes om straffen skal avbrytes i pågående saker. Forutsetningen for et avbrudd er at domfelte samtykker til dette og kriminalomsorgen vurderer at et avbrudd er sikkerhetsmessig forsvarlig.