Tiltakene gjelder inntil videre og vil bli endret om situasjonen og nasjonale tiltak endres betydelig.

Straffegjennomføring i samfunnet skal fortsette så langt det er mulig innenfor gjeldene smittevernregler. 

Aktivisering

Dersom friomsorgskontorene og ND-senter opplever at private aktører, veldedige organisasjoner mv. ikke lengre kan tilby de domfelte aktivisering, skal friomsorgskontorene forsøke å finne alternative aktiviseringstiltak så langt det lar seg gjøre.

Gruppeaktiviteter

Gruppeaktiviteter i forbindelse med gjennomføring av straff i samfunnet opphører. Utendørs gruppevirksomhet kan fortsette dersom man holder avstand og er delt i mindre grupper. 

Oppmøte hos kriminalomsorgen

Individuelle samtaler med domfelte kan fortsatt gjennomføres på friomsorgskontoret eller ND-senteret. Det oppfordres  imidlertid til bruk av samtaler over telefon eller ved hjelp av andre tekniske virkemidler ved gjennomføring av individuelle samtaler.

Unntaket er domfelte på ND-program, prøveløslatte fra forvaring eller andre som ut fra individuelle behov eller sikkerhetsmessige vurderinger bør møte fysisk. 

Det er mulighet for å gjennomføre samtaler i friluft. Kriminalomsorgen må i så fall sikre domfeltes personvern og gode sikkerhetsvurderinger.

Ansatte ved friomsorgskontorene skal benytte munnbind under fysiske møter og samtaler med domfelte. Innsatte/domfelte skal gis tilbud om og anbefales bruk av munnbind når de er i fellesskap eller samtaler med andre innsatte/ansatte/besøkende.  

Straffavbrudd

Grunnet Covid-19 er det enkelte steder vanskelig å få gjennomført straff i samfunnet grunnet redusert aktivitet hos oppdragsgivere. I desember 2021 ble det derfor åpnet for straffavbrudd ved straffegjennomføring i samfunn.