I utgangspunktet opprettholdes straffegjennomføring i samfunnet så langt det lar seg gjøre innenfor de smittevernregler som gjelder på ethvert i tidspunkt.  

Smittesituasjonen gjør det imidlertid nødvendig med tilpasninger av hvordan straff gjennomføres i samfunnet, da det er viktig å legge til rette for at myndighetenes smittevernråd kan overholdes og at ansatte og domfelte beskyttes mot smitte.

Oppmøte hos kriminalomsorgen

Kontakten mellom domfelte og ansatte skal i så stor grad som mulig foregår digitalt og/eller pr. telefon. Oppmøte på friomsorgskontor, ND-senter mv. skal begrenses til der det er særlig god grunn til domfelte fysisk kommer til kontoret.

Ved avgjørelsen av om domfelte skal møte fysisk hos kriminalomsorgen, skal det gjøres en vurdering av om sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.

Kriminalomsorgsdirektoratet presiserer at oppfølgingen av prøveløslatte fra forvaring skal opprettholdes, og friomsorgskontorene må foreta grundige og individuelle vurderinger av hvordan den enkelte forvaringsdømte skal følges opp og hvordan ilagte vilkår skal kontrolleres.

Særlig for ungdom og andre sårbare domfelte vil det kunne være spesielt krevende å opprettholde en straffegjennomføring i samfunnet under pandemien. Enkelte er avhengige av en særlig tett oppfølging for å kunne oppfylle fastsatte vilkår. KDI ber om at det vurderes om det i disse tilfellene kan og bør gjennomføres fysiske møter med kriminalomsorgen. Gjeldende smittevernråd skal følges. Samtaler kan gjerne skje utendørs ved at man går en tur sammen mv.

​Gruppeaktiviteter

Det skal utvises særlig varsomhet ved gjennomføring av gruppeaktiviteter (program, sysselsetting mv.)

Gruppeaktiviteter kan gjennomføres dersom smitteverntiltakene kan ivaretas fullt ut. Det må i så fall gjøres en helhetlig vurdering av smittevernsituasjonen, og om deltakerne er bosatt i ulike kommuner og hvordan de reiser til og fra aktiviteten (kollektiv transport, egen bil, til fots eller lignende).

Overføring til straffegjennomføring med fotlenke av hensyn til kapasitet i fengslene

Domfelte kan overføres fra soning i fengsel til straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke) dersom det på grunn av smittevernhensyn er nødvendig å redusere belegget i fengsel. 

Domfelte må i slike tilfeller møte visse kriterier, det må blant annet ikke være sikkerhetsmessig betenkelig. 

Straffegjennomføring med fotlenke

Erfaringer viser at det i de geografiske områder med hardest smittetrykk/lokale utbrudd kan være svært vanskelig å oppfylle kravet om sysselsetting under straffegjennomføring med elektronisk kontroll. 

Følgende unntak gjelder derfor inntil videre:
Dersom domfelte som gjennomfører straff med elektronisk kontroll er bedt om å holde seg i karantene/er isolert, eller dersom sted for sysselsetting er stengt, faller kravet om om sysselsetting bort dersom hjemmearbeid ikke er mulig.

Domfelte kan i utgangspunktet opprettholde 5 timers kortidspermisjon pr. uke og ordinære permisjoner, så fremt de ikke er i karantene/isolasjon.

Vaksinasjon av domfelte og søknad om utsatt straffegjennomføring

Det kan gi grunnlag for utsatt straffegjennomføring dersom domfelte har avtale med helsetjenesten om time for vaksinasjon, eventuelt hvis første dose er satt og domfelte venter på dose nr. to. 

I slike tilfeller skal det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av søknaden. Faktorer som skal vurderes er individuelle behov, smittetrykk i det aktuelle området, hvilken straffegjennomføringsform domfelte er aktuell for, sikkerhetsmessige forhold, straffens lengde og lovbruddskategori.

Straffavbrudd ved straffegjennomføring i samfunnet

Kriminalomsorgen kan beslutte å avbryte gjennomføringen av samfunnsstraff, bøtetjeneste og program mot ruspåvirket kjøring dersom gjennomføringen på grunn av pålegg eller anbefaling fra helsemyndighetene eller endringer hos kriminalomsorgens oppdragsgivere ikke lar seg gjennomføre.

Kriminalomsorgsdirektoratet ber enhetene om å fortsette arbeidet med å finne alternative løsninger for aktivisering av domfelte, slik at straffen avbrytes kun i de tilfeller hvor det er nødvendig.