KDI finner det i dagens situasjon lite hensiktsmessig med detaljerte føringer for hvordan fengslene skal håndteres situasjonen. Fengslene må følge med på lokale anbefalinger og pålegg. Når tiltaksnivået i kommunene endres, må også fengslene vurdere behovet for endringer i sine tiltak. 

Fengsler i områder med Tiltaksnivå A

 • I områder med tiltaksnivå A stanses all innkalling til fengsel og mottak til fengsel for straffegjennomføring, forutsatt at dette er sikkerhetsmessig forsvarlig i hver enkelt sak. Det skal gjøres individuelle sikkerhetsvurderinger i hvert enkelt tilfelle, herunder av lovbruddskategori og straffens lengde. 
 •  Domfelte fra områder med tiltaksnivå A skal ikke kalles inn eller møte i fengsel, forutsatt at dette er sikkerhetsmessig forsvarlig i hver enkelt sak. Dette gjelder ved samtlige fengselsenheter i hele landet. Det skal gjøres individuelle sikkerhetsvurderinger i hvert enkelt tilfelle, herunder av lovbruddskategori og straffens lengde. 
 • Innsatte som allerede er innkalt og omfattes av føringene ovenfor gis beskjed om at de inntil videre ikke skal møte til straffegjennomføring. 
 • Inntak av varetektsinnsatte opprettholdes.
 • Det utvises "særlig varsomhet" ved vurdering av besøk. Det er lavere terskel for å avvise besøk grunnet smittefare
 • Det utvises "særlig varsomhet" ved vurdering av frigang og permisjoner. Det er lavere terskel for å avvise frigang og permisjoner grunnet smittefare.    

Fengsler i områder med Tiltaksnivå B

 • Det utvises "særlig varsomhet" ved vurdering av besøk. Det er lavere terskel for å avvise besøk grunnet smittefare
 • Det utvises "særlig varsomhet" ved vurdering av frigang og permisjoner. Det er lavere terskel for å avvise frigang og permisjoner grunnet smittefare.    

Fengsler i områder med Tiltaksnivå C

 • Det utvises "varsomhet" ved vurdering av besøk. 
 • Det utvises "varsomhet" ved vurdering av frigang og permisjoner.  

Fengsler i områder med Tiltaksnivå D

 • Det utvises "varsomhet" ved vurdering av besøk. 
 • Det utvises "varsomhet" ved vurdering av frigang og permisjoner.  

Tiltak i øvrige deler av landet

For de områdene som ikke er definert under tiltaksnivå A, B, C eller D, gjelder tiltakene under. 

Besøk til innsatte

Etter en konkret vurdering kan kriminalomsorgen nekte besøk i fengsel dersom besøket vil innebære en særskilt smitte- eller helsefare, eller det på grunn av sykefravær i fengselet vil bli uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket. 

Vaksinasjon av domfelte og søknad om utsatt straffegjennomføring

Det kan gi grunnlag for utsatt straffegjennomføring dersom domfelte har avtale med helsetjenesten om time for vaksinasjon, eventuelt hvis første dose er satt og domfelte venter på dose nr. to. 

I slike tilfeller skal det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av søknaden. Faktorer som skal vurderes er individuelle behov, smittetrykk i det aktuelle området, hvilken straffegjennomføringsform domfelte er aktuell for, sikkerhetsmessige forhold, straffens lengde og lovbruddskategori.

Permisjoner, fremstillinger og frigang

Etter en konkret vurdering kan kriminalomsorgen nekte permisjon eller frigang for en innsatt, eller omgjøre beslutning om innvilgelse av dette, dersom permisjonen eller frigangen antas å ville innebære en særskilt smitte- eller helsefare. 

Fremstillinger: Det åpnes for at det i noe større grad gjennomføres fremstillinger. I vurderingene skal det legges vekt på behovet for fremstilling, smittesituasjonen og bemanningssituasjonen ved enheten.

Utelukkelse fra fellesskap med andre innsatte som smitteforebyggende tiltak

Kriminalomsorgen kan etter en konkret vurdering utelukke innsatte helt eller delvis fra fellesskapet dersom følgende to vilkår er oppfylt:

 1. Det foreligger «beslutning i medhold av smittevernloven at en innsatt skal være i isolasjon eller karantene» eller «en innsatt har symptomer som er forenlig med covid-19».
 2. Utelukkelsen er «nødvendig for å forebygge smitte» og «utelukkelse ikke vil være et uforholdsmessig inngrep.»

En nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finner du i brevet under.  

Kompenserende tiltak for innsatte

Fengslene skal så langt det er mulig tilbyr kompenserende tiltak overfor innsatte, blant annet ved at innsatte og domfelte får holde kontakt med sine pårørende digitalt.

KDI ber i tillegg enhetene om at alle innsatte gis 10 minutter gratis telefontid pr. uke i tillegg til ordinær telefontid. 
 
Andre tiltak kan være arbeid på cellen, tilgang til spill, bøker mv. på cellen, utvidet «luftetid» og trening utendørs mv.