Fengslene og friomsorgskontorene må følge med på nasjonale og lokale tiltak og anbefalinger. For fengsler og friomsorgskontor i områder med mye smitte er det naturlig med en strengere praksis enn fengsler og friomsorgskontor som ligger i områder med lite smitte. Når tiltaksnivået i kommunene endres, må også fengslene og friomsorgskontorene vurdere behovet for endringer i sine tiltak. Ved lokale utbrudd må enhetene iverksette nødvendige tiltak sett opp mot tiltaksnivået som er bestemt for det aktuelle geografiske området.

Besøk til innsatte

Etter en konkret vurdering kan kriminalomsorgen nekte besøk i fengsel dersom besøket vil innebære en særskilt smitte- eller helsefare, eller det på grunn av sykefravær i fengselet vil bli uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket. 

På bakgrunn av den nasjonale situasjonen skal bestemmelsen nå praktiseres restriktivt, også i områder med lavt smittetrykk. Besøk må nå begrenses så mye som mulig innenfor rammene av lovverket (straffegjennomførigsloven § 45 a). Fengselene skal legge til rette for en så smittevernmessig forsvarlig besøkssituasjon som mulig, blant annet ved bruk av glassvegg ved besøk.

Fengslene skal så langt det er mulig tilbyr kompenserende tiltak overfor innsatte, blant annet ved at innsatte år holde kontakt med sine pårørende digitalt. 

10. juni gikk det ut brev fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) om at hver enhet/lokasjon innen 21. juni 2021 skal utarbeide en plan for normalisering av besøkskapasitet og besøksavvikling, innenfor rammene av tilgjengelig bygningsmasse og krav til smittevern. 

Besøk av barn
Kriminalomsorgen er forpliktet til å legge til rette for at barn kan ha kontakt med foreldre som er innsatt i fengsel, så lenge dette er til barnets beste. Dette betyr at barn i utgangspunktet skal gis prioritet til å komme på besøk i fengsel når adgangen til besøk må begrenses. Slik situasjonen nå er nasjonalt, er det dessverre nødvendig å skjerpe noe inn på praktiseringen også når det gjelder barn på fysiske besøk. Det skal imidlertid foretas individuelle vurderinger av barnets behov og smitterisikoen barnet utgjør. 

Det kan for eksempel være relevant å legge vekt på eventuelle lokale utbrudd, om det er kjent smitte i barnets omgangskrets i barnehage, skole mv.. Det skal alltid vurderes om det foreligger særlige forhold som gjør at besøk av barn skal gjennomføres med nødvendige smitteverntiltak. Det skal vurderes hvordan barnet vil reagere på og forholde seg smitteverntiltakene og i hvilken grad videosamtale er bedre egnet for å opprettholde kontakten.  

Besøk av advokater, myndighetspersoner og tilsynsmyndigheter
Det er en svært høy terskel for å nekte advokat og offentlig myndighetsrepresentant tilgang til fengselet (jf. § 45 a annet ledd). Også denne gruppen besøkende bør imidlertid oppfordres til å gjennomføre så mye som mulig av kontakten med innsatte digitalt. Dersom fysisk oppmøte er nødvendig skal fengslene imidlertid legge til rette for at besøk kan gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte.

Tilsynsmyndigheter som tilsynsråd, sivilombudsmannen, brannvesen mv. skal ikke under noen omstendighet nektes adgang til fengselet.

Permisjoner

Etter en konkret vurdering kan kriminalomsorgen nekte permisjon eller frigang for en innsatt, eller omgjøre beslutning om innvilgelse av dette, dersom permisjonen eller frigangen antas å ville innebære en særskilt smitte- eller helsefare. 

Det skal som utgangspunkt unngås permisjoner som ikke er til eget hjem og «unødvendige reiser» skal unngås. Fengselene skal være særlig varsomme med å tillate permisjoner fra områder med lavt smittetrykk til områder med høyt smittetrykk, av hensyn til å unngå smitte i fengslene ved tilbakekomst fra permisjon. 

Kriminalomsorgen kan også ilegge vilkår for permisjonen ut fra smittevernhensyn. Dette kan eksempelvis være at permisjon innvilges under forutsetning av at det ikke benyttes kollektivtransport eller at innsatte ikke oppsøker folkemengder. 

Frigang

Der hvor innsatte gjennomfører frigang til ordinært, lønnet arbeid skal det forsøkes å ordnes slik restriksjoner ikke gjør at innsatte mister jobben. Det kan ilegges viilkår for å begrense smitte- og helsefaren ved frigangen (se punkt over om permisjon).

Fremstillinger

Ved vurdering av om fengslene skal gjennomføre fremstillinger legges det vekt på behovet for fremstilling, smittesituasjonen og bemanningssituasjonen ved enheten.

Vaksinasjon av domfelte og søknad om utsatt straffegjennomføring

Det kan gi grunnlag for utsatt straffegjennomføring dersom domfelte har avtale med helsetjenesten om time for vaksinasjon, eventuelt hvis første dose er satt og domfelte venter på dose nr. to. 

I slike tilfeller skal det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av søknaden. Faktorer som skal vurderes er individuelle behov, smittetrykk i det aktuelle området, hvilken straffegjennomføringsform domfelte er aktuell for, sikkerhetsmessige forhold, straffens lengde og lovbruddskategori.

Utelukkelse fra fellesskap med andre innsatte som smitteforebyggende tiltak

Kriminalomsorgen kan etter en konkret vurdering utelukke innsatte helt eller delvis fra fellesskapet dersom følgende to vilkår er oppfylt:

  1. Det foreligger «beslutning i medhold av smittevernloven at en innsatt skal være i isolasjon eller karantene» eller «en innsatt har symptomer som er forenlig med covid-19».
  2. Utelukkelsen er «nødvendig for å forebygge smitte» og «utelukkelse ikke vil være et uforholdsmessig inngrep.»

En nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finner du i brevet under (s. 5, 6 og 7).  

Kompenserende tiltak for innsatte

Fengslene skal så langt det er mulig tilbyr kompenserende tiltak overfor innsatte, blant annet ved at innsatte og domfelte får holde kontakt med sine pårørende digitalt.

KDI ber i tillegg enhetene om at alle innsatte gis 10 minutter gratis telefontid pr. uke i tillegg til ordinær telefontid. 
 
Andre tiltak kan være arbeid på cellen, tilgang til spill, bøker mv. på cellen, utvidet «luftetid» og trening utendørs mv.