Gjeldende nasjonale tiltak og anbefalinger for håndtering av covid-19 innebærer at man nå i størst mulig grad skal begrense sosial omgang. Dette må også gjelde for innsatte i fengsel og betyr i praksis at permisjoner, utganger og besøk i utgangspunktet ikke gjennomføres.

Innkallinger til fengsel og innsettelse i varetekt

I områder med risikonivå 4 og 5 stanses inntil videre all innkalling til fengsel og mottak til fengsel, forutsatt at dette er sikkerhetsmessig forsvarlig i hver enkelt sak. Det skal gjøres individuelle sikkerhetsvurderinger i hvert enkelt tilfelle, blant annet av lovbruddskategori og straffens lengde. Det skal fortsatt gjennomføres innsettelse i varetekt. 

Vaksinasjon av domfelte og søknad om utsatt straffegjennomføring

Det kan gi grunnlag for utsatt straffegjennomføring dersom domfelte har avtale med helsetjenesten om time for vaksinasjon, eventuelt hvis første dose er satt og domfelte venter på dose nr. to. 

I slike tilfeller skal det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av søknaden. Faktorer som skal vurderes er individuelle behov, smittetrykk i det aktuelle området, hvilken straffegjennomføringsform domfelte er aktuell for, sikkerhetsmessige forhold, straffens lengde og lovbruddskategori.

Stans av overførsel av innsatte mellom enheter

Overføringer mellom enheter i områder med risikonivå 4 og 5 skal inntil videre begrenses så mye som mulig. Overføringer av betydning for gjennomføring av pågående straffesaker, samt overføringer relatert til uttransportering av innsatte, skal forsøkes gjennomført.

Besøk til innsatte

Som utgangspunkt skal besøk i fengsel begrenses så mye som mulig. Dette gjelder ved samtlige fengsler.  

Det skal imidlertid foretas konkrete vurderinger om besøk likevel bør gjennomføres. I den situasjonen som nå foreligger nasjonalt, må det imidlertid være svært tungtveiende grunner for at besøk skal tillates.  

Ved fengsler i områder med smitterisiko 4 og 5 gjelder i tillegg følgende: Det må sees hen til om enheten befinner seg i et område med risikonivå 4 eller 5, samt om besøkende har oppholdt seg i et område definert som risikonivå 4 eller 5. 

Permisjoner, fremstillinger og frigang

Som utgangspunkt skal permisjoner, fremstillinger og frigang begrenses så mye som mulig ved samtlige fengsler.

Det skal imidlertid foretas konkrete vurderinger om utgang fra fengselet likevel bør gjennomføres. I den situasjonen som nå foreligger, må det imidlertid foreligge svært tungtveiende grunner til gjennomføring dette.

Utelukkelse fra fellesskap med andre innsatte som smitteforebyggende tiltak

Kriminalomsorgen kan etter en konkret vurdering utelukke innsatte helt eller delvis fra fellesskapet dersom følgende to vilkår er oppfylt:

  1. Det foreligger «beslutning i medhold av smittevernloven at en innsatt skal være i isolasjon eller karantene» eller «en innsatt har symptomer som er forenlig med covid-19».
  2. Utelukkelsen er «nødvendig for å forebygge smitte» og «utelukkelse ikke vil være et uforholdsmessig inngrep.»

En nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finner du i brevet under.  

Kompenserende tiltak for innsatte

Fengslene skal så langt det er mulig tilbyr kompenserende tiltak overfor innsatte, blant annet ved at innsatte og domfelte får holde kontakt med sine pårørende digitalt.

I den grad det er mulig bør det også utvises fleksibilitet med hensyn til telefontid, og Kriminalomsorgsdirektoratet ber i tillegg fengslene sørge for at innsatte gis 20 minutter gratis telefontid i perioden 19. januar - 1. februar, i tillegg til ordinær telefontid.

Andre tiltak kan være arbeid på cellen, tilgang til spill, bøker mv. på cellen, utvidet «luftetid» og trening utendørs mv.