Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) innførte i mars en rekke beslutninger som i veldig stor grad påvirket vår virksomhet. Vi så det imidlertid som helt nødvendig og i tråd med det nasjonale målet om å forhindre spredning av smitte.

Kriminalomsorgen følger situasjonen nøye og gjør fortløpende vurderinger knyttet til eventuelle tiltak ved behov. Lokale tiltak i området med omfattende smitte kan bli iverksatt på kort varsel. Dersom fengselet du skal besøke befinner seg i et smitteområde, kan det være lurt å forsikre seg om at det ikke er innført restriksjoner.   

Domfelte som skal inn i fengsel for å sone straff

Hensikten med det som er beskrevet under er å hindre smittespredning i fengslene ved nyinnsettelser og minimere sjansen for at innsatte blir smittet og syke av viruset.

Mange innsatte har underliggende sykdommer, og er derfor i faresonen for å utvikle alvorlig sykdom dersom de smittes av koronavirus. Disse må spesielt vernes og kriminalomsorgen håper at man gjennom kartlegging av deg vil unngå å få inn smitte i fengselet. 

Før ankomst
Dersom du har symptomer på at du kan være smittet av koronaviruset, ber vi deg om å ta kontakt med fengselet du er innkalt til før du ankommer. De som er smittet kan ha symptomene på luftveisinfeksjoner, som kan være feber, host og kortpusthet. Du kan lese mer om symptomene på Folkehelseinstituttets (FHI) hjemmeside. Har du spørsmål om korona, symptomer og smitte, ber vi deg ringe informasjonstelefon på 815 55 015.

Hva skjer ved ankomst?
Fengselet vil be helsetjenesten gjennomføre en kartleggingssamtale av deg for å avdekke smitterisiko. Du vil få spørsmål rundt hvor du har vært, om du har hatt kontakt med noen som er smittet, om du har noen symptomer med mer. I

nntil kartleggingen er fullført vil du holdes avskilt fra andre innsatte. Ved mistanke om smitte vil du kunne bli testet for Covid-19. Rådende smittevernstiltak endrer seg stadig, i tråd med gjeldende retningslinjer fra FHI og andre helsemyndigheter. Fengslene iverksetter tiltak i henhold til disse, og må derfor holde muligheten åpen for at smittevernstiltakene kan endres underveis.

Besøk til innsatte

Innsatte kan motta besøk som normalt, både fra pårørende, representanter fra frivillige organisasjoner og fra advokater/politi/ påtalemyndighet. 

Før alle besøk skal det imidlertid gjennomføres et intervju av den besøkende i tråd med gjeldene kartleggingskjema. Innsatte og besøkende er selv ansvarlig for å følge gjeldende avstandsregler og hygienetiltak. 

Det er foreløpig ikke åpnet for overnattingsbesøk i besøkshus/ -leilighet der dette finnes.