Tiltakene gjelder inntil videre og vil bli endret om situasjonen og nasjonale tiltak endres betydelig. 

Besøk til innsatte

Utgangspunktet er at besøk skal gjennomføres. 

Etter en konkret vurdering kan kriminalomsorgen nekte besøk i fengsel dersom besøket vil innebære en særskilt fare for overføring av smitte. Det må herunder alltid vurderes om besøket kan gjennomføres med glassvegg eller andre tiltak som reduserer smittefaren framfor å avlyse besøket. Besøk skal fortrinnsvis utsettes, ikke utgå.

Gjennomføring av besøk fra utenforstående mv. 
KDI ser det som nødvendig at man i denne perioden utviser en økt forsiktighet med hensyn til å la utenforstående få tilgang til straffegjennomføringsenhetene. Det bes om at det gjøres en vurdering av nødvendigheten av besøket, herunder formålet. Som hovedregel skal besøket utsettes til en periode med mindre belastende smittetrykk. Dette skal ikke medføre begrensninger i innsattes og domfeltes rett til å ytre seg fritt og ha kontakt med advokater, medier og tilsynsorganer. 

Munnbind:
Innsatte/domfelte skal gis tilbud om og anbefales bruk av munnbind når de er i fellesskap eller samtaler med andre innsatte/ansatte/besøkende. Alle besøkende skal på det sterkeste anbefales bruk av munnbind. Hvis munnbind nektes brukt kan gjennomføring av glassvegg, eventuelt nekt av besøk, vurderes. 

Alle ansatte skal benytte munnbind når det arbeides med innsatte/domfelte. Dette betyr at ansatte i fengsel skal benytte munnbind når man befinner seg på samme område som innsatte. 

Om (hurtig)tester og koronasertifikat
Kriminalomsorgen har fortsatt ikke hjemmel for å kreve koronasertifikat, negativ (hurtig)test mv. som vilkår for utganger eller besøk i fengsel. 

Dersom den besøkende kan fremlegge dokumentasjon på negativt resultat fra PCR-test eller antigen hurtigtest de siste 72 timer, skal besøk som hovedregel ikke nektes på grunn av fare for overføring av smitte fra den besøkende. 

Om den besøkende velger å gjennomføre test før besøk og testen gir positivt utslag, må det planlagte besøket avlyses/utsettes.

Aktivisering

Aktivisering av innsatte gjennomføres så langt det lar seg gjøre innenfor gjeldende regler og råd for smittevern. Etablering av kohorter internt i fengselet bør gjøres i dialog med lokal helsetjeneste / fengselshelsetjenesten i lys av den lokale smittesituasjonen.

Kompenserende tiltak

Fengslene skal å vurdere ulike kompenserende tiltak av avhengig av de lokale smitteforholdene.  

Det gjelder særlig at innsatte gis muligheten for å gjennomføre videosamtaler. Mindreårige innsatte, samt innsattes kontakt med egne mindreårige barn skal prioriteres ved bruk av telefon og videosamtaler. 

Innsatte som er utelukket av smittevernmessige hensyn, og som har tilbud om mindre enn to timers meningsfylt menneskelig kontakt hver dag, skal ha mulighet for kontakt med familie eller andre ved bruk av telefon eller videosamtale hver dag. 

Innsatte skal også få 10 minutter ekstra gratis ringetid i uka. 

Permisjon og frigang

Søknader om permisjon og framstilling skal behandles på vanlig måte. Unntaket er permisjon og frigang som søkes iverksatt på et tidspunkt hvor innsatte er i karantene eller isolasjon, eller at innsatte søker om å gjennomføre permisjon for å treffe pårørende som er i isolasjon eller karantene. Det skal i slike tilfeller ikke innvilges permisjon eller frigang.

Det er ikke anledning til å avslå permisjon eller frigang fram i tid (eksempelvis permisjon i forbindelse med julehøytiden mv.) pga. smittevernhensyn. Det skal da være situasjonen med karantene eller isolasjon på gjennomføringstidspunktet for permisjonen eller frigangen som skal være avgjørende. I den grad smittevernhensyn skal begrense samvær med pårørende, oppmøte på jobb og skole og likende skal det tilstrebes at innsatte ikke rammes hardere enn øvrig befolkning.

Vedrørende allerede innvilget permisjon og frigang
Permisjoner eller frigang som allerede er innvilget skal gjennomføres som planlagt. Dette gjelder med mindre innsatte eller pårørende er i karantene eller isolasjon, eller dersom det foreligger et annet rettslig grunnlag for omgjøring av vedtak ut fra andre hensyn.

Utelukkelse

Innsatte kan settes i isolasjon eller karantene dersom kriminalomsorgen etter en konkret vurdering beslutter at dette er nødvendig for å forebygge smitteoverføring. 

Kriminalomsorgen skal dersom det er mulig rådføre seg med helsepersonell før det besluttes utelukkelse på grunn av symptomer. I tillegg skal kriminalomsorgen straks varsle ansvarlig helsetjeneste om beslutninger om utelukkelse på grunn av symptomer, og anmode om at den innsatte undersøkes. 

Innsatte som er utelukket fra fellesskapet etter bestemmelsen her, skal hver dag ha tilbud om meningsfylt menneskelig kontakt. Den innsatte skal ha tilbud om meningsfylt menneskelig kontakt eller tiltak som kompenserer for fravær av meningsfylt kontakt i til sammen minst to timer hver dag.

Om innsatte som antas å være smittet under utgang fra fengsel

Innsatte som under utgang fra fengsel er smittet av covid-19, eventuelt å ha avgitt en positiv hurtigtest, eller være i karantene, skal i utgangspunktet vende tilbake til fengselet hvor de utelukkes fra fellesskapet.  

Det skal i den enkelte sak vurderes alternative løsninger, som straffavbrudd eller overføring til straffegjennomføring i eget hjem.

Fremskutt løslatelse

Ved behov for reduksjon av belegg i fengsel kan fremskutt løslatelse benyttes.