Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) besluttet 20. april 2021 at kriminalomsorgen går bort fra felles forsterkede tiltak for hele etaten, og at kriminalomsorgen går tilbake til en situasjon hvor den lokale situasjonen i større grad er styrende for tiltaksnivået. Det er besluttet at nåværende tiltak i all hovedsak videreføres fra 1. juni og til annen beskjed blir gitt. 

Fengslene og friomsorgskontorene må følge med på nasjonale og lokale tiltak og anbefalinger. For fengsler og friomsorgskontor i områder med mye smitte er det naturlig med en strengere praksis enn fengsler og friomsorgskontor som ligger i områder med lite smitte. Når tiltaksnivået i kommunene endres, må også fengslene og friomsorgskontorene vurdere behovet for endringer i sine tiltak. 

Ved lokale utbrudd må enhetene iverksette nødvendige tiltak sett opp mot tiltaksnivået som er bestemt for det aktuelle geografiske området. 

Smitte i kriminalomsorgen

Pr. 1. juli 2021 har totalt 189 ansatte og 169 innsatte/domfelte fått påvist smitte. 7 ansatte og 4 innsatte/domfelte er ikke friskmeldt.

Det er en økning i antall smittetilfeller på 1 ansatt siden rapporteringen 24. juni.

Enhetene skal fortsatt rapportere til Kriminalomsorgsdirektoratet dersom det er nye smittetilfeller under sommeren, men det vil ikke bli produsert samlet statistikk i perioden 1. juni til medio august. 

Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars 2020. Frem til 25. juni 2020 ble det påvist koronasmitte hos 11 ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte i Bastøy fengsel og hos tre domfelte i friomsorgen. Alle de 20 smittede ble friskmeldt før sommeren.
 
De neste smittetilfellene ble registrert i august 2020. 

Smittetilfeller august - desember 2020

August 2020: 
2 ansatte

September 2020: 
5 ansatte 
En domfelt (Oslo friomsorgskontor)

Oktober 2020: 
18 ansatte
8 domfelte (Kongsvinger fengsel, Bredtveit fengsel, Oslo overgangsbolig, Bjørgvin fengsel (2),Oslo friomsorgskontor (3))  

November 2020:
21 ansatte
6 domfelte (Oslo overgangsbolig, Halden fengsel, Agder frisomsorgskontor, Ringerike fengsel, Buskerud friomsorgskontor, Telemark friomsorgskontor)

Desember 2020
25 ansatte
18 domfelte (Vestfold friomsorgskontor, Oslo friomsorgskontor, avd. Lillestrøm,  Kongsvinger fengsel, Oslo fengsel (13), Oslo ND-senter, Bastøy fengsel)

Oversikt smittetilfeller 2021

Januar 2021
12 ansatte
3 domfelte (Oslo ND-senter, Trøndelag friomsorgskontor, Sem fengsel)

Februar 2021
10 ansatte
3 domfelte (alle ved Agder friomsorgskontor)

Mars 2021
38 ansatte
83 domfelte (Bastøy fengsel (39), Søndre Vestfold fengsel, Trøndelag friomsorgskontor, Oslo friomsorgskontor (2), Oslo ND-senter, Vestfold friomsorgskontor (2), Romerike fengsel avd. Ullersmo (26), Romerike fengsel avdeling Kroksrud (9), Halden fengsel (2))

April 2021
26 ansatte
18 domfelte (Romerike fengsel avd. Ullersmo (5), Oslo ND-senter, Halden fengsel (6), Ringerike fengsel, Ravneberget fengsel (3), Innlandet, avd. samfunn, Telemark friomsorgskontor))

Mai 2021 
15 ansatte
12 domfelte (Agder fengsel avd. Mandal (2), Romerike fengsel avd. Ullersmo, Halden fengsel, Innlandet avd, Ilseng, Buskerud overgangsbolig, Oslo fengsel (2), Vestfold friomsorgskontor (2), Oslo ND-senter, Trøndelag friomsorgskontor avd.Trondheim)

Juni 2021
6 ansatte 
7 domfelte (Trøndelag friomsorgskontor avd.Trondheim, Agder friomsorgskontor, Agder fengsel avd. Froland x 5))