Om ordningen

Justis- og Beredskapsdepartementet stiller midler til disposisjon over Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde, de såkalte Post 70-midlene.
 
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ansvaret for forvaltning av disse midlene. For nærmere detaljer vises det til forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen

Webinar 7. november 2022 - NB: påmelding

Mandag 07.11.2022 kl. 13.00-14.00 gjennomfører Kriminalomsorgsdirektoratet et webinar på Teams om Post 70-ordningen, hvor ordningen og prosessen for å søke midler vil bli presentert. Det vil også være anledning til å stille spørsmål. 

Interesserte bes sende sin e-postadresse innen 3. november til marthe.hamran@kriminalomsorg.no. Du vil da få tilsendt lenken til webinaret. 

Kriterier for tildeling

Tilskuddsordningen gjelder først og fremst direkte arbeid med domfelte under straffegjennomføringen, men omfatter også bistand og omsorg til lovbrytere etter at de er løslatt. Søkna-den må blant annet vise hvordan tiltaket legger til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Aktivitetene skal gjennomføres i samarbeid med kriminalomsorgens enheter og det skal dokumenteres ved søknaden hvordan det er tilrettelagt for det. 

En viktig utfordring for kriminalomsorgen er at mange innsatte tilbringer en stor del av døgnet alene på egen celle. Det er behov for å styrke tilbudet til innsatte som av ulike grunner opplever å være isolert. KDI ønsker å fortsatt prioritere samarbeidet med organisasjoner som vil gjøre en innsats på dette området. 

KDI vil vurdere støtte til frivillige- og brukerorganisasjoner som tilbyr individuelle og gruppetilbud til personer dømt for seksuallovbrudd. Det er et mål å styrke individuelt tilpassede sosiale nettverkstilbud i overgangen fra fengsel til samfunn. Særlig gjelder det nettverkstilbud hvor personer dømt for seksuallovbrudd kan integreres i lokalsamfunn og grupper i storsamfunnet. 

Organisasjoner som arbeider målrettet med kvinnelige innsatte og domfelte samt unge lovbrytere (18 – 24 år) vil også i år bli prioritert. 

Det vises for øvrig til kriminalomsorgens strategidokumenter på de nevne områdene, som er tilgjengelige under «Strategier fra Kriminalomsorgsdirektoratet».

For å sikre bedre forutsigbarhet vil det i behandlingen av søknadene bl.a. bli tatt med i vurderingen om organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere. Samtidig ønsker kriminalomsorgen å være nytenkende og dette gjelder også samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner. Det vil derfor bli avsatt en del av de tilgjengelige midlene til innoverende tiltak og nye søkere.

De organisasjonene som har mottatt tilskudd for 2022 og som søker igjen for 2023 skal vedlegge en kort aktivitetsrapport knyttet til tilskuddet, slik det ble annonsert i tilskuddsbrevet for 2022.

Søknadsskjemaer

Under finner du to forskjellige søknadsskjemaer for nedlastning. 

Det øverste skjemaet skal brukes av organisasjoner som ikke har mottatt midler over denne ordningen tidligere. Kriminalomsorgen ønsker å være nytenkende og det skal tas hensyn til at nye søkere ikke kan få poeng basert på kontinuitet.

Det nederste skjemaet er for organisasjoner som har mottatt midler gjennom denne ordningen før i perioden 2016-2022. Skjemaene skal fylles ut i stedet for å skrive en egen søknad. Det er imidlertid mulig å vedlegge de dokumentene eller brosyrer som søkeren mener er hensiktsmessige. KDI kan be om nærmere opplysninger om ønskelig.

Innsending av søknad

Søknadsfristen legges i tråd med forskrift til 1.12.2022.

Søknaden sendes per e-post til postmottak-8005@kriminalomsorg.no.

NB: Merk at e-postadressen er «kriminalomsorg», ikke "kriminalomsorgen»

Vedr. behandling av forslag til statsbudsjett

I Prop. 1S (2022-2023) for Justis- og beredskapsdepartementet er det avsatt 36 172 000 kr. til tilskuddsordningen. KDI skal i likhet med året før ha ansvar for fordeling av hele budsjettet. Dette er imidlertid under forbehold av stortingsbehandlingen, som pleier å bli avrundet uken før jul. KDI vil understreke at det, i tilfelle stortingsbehandling skulle føre til en (delvis) for-håndsfordeling, fortsatt skal sendes inn et ferdig utfylt søknadsskjema med budsjett og aktivi-tetsplan som skal være grunnlag for resultatvurderingen.

Organisasjoner som fikk støtte over Post 70-midlene i 2023

Organisasjoner som fikk støtte over Post 70-midlene i 2022

Organisasjoner som fikk støtte over Post 70-midlene i 2021