Retningslinjer til straffegjennomføringsloven

Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift om straffegjennomføring av 22. februar 2002 § 8-1. Revidert i sin helhet 27. oktober 2008. Retningslinjene for enkelte emner er revidert av Kriminalomsorgsdirektoratet i senere tid. Dato for siste revisjon av retningslinjene fremgår av toppteksten i det enkelte dokument. Endringer i straffegjennomføringsloven eller forskriften vil til enhver tid fremgå av Lovdata.

Lov- og forskriftsbestemmelser er imidlertid gjengitt i oppdatert utgave.

De enkelte paragrafer i straffegjennomføringsloven og forskrift til lov om straffegjennomføring mv. er plassert der de naturlig hører hjemme. Lovteksten står med uthevet skrift. Forskrift står i kursiv skrift. De enkelte punktene i retningslinjene utfyller lov- og forskriftstekst. Lovteksten, forskrift og retningslinjer skal anvendes sammen.

Straffegjennomføringsloven forkortes slik: strgjfl

Kapitteloversikt

Generelle retningslinjer

Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

Kapittel 1. Lovens anvendelsesområde og generelle prinsipper for straffegjennomføring

Kapittel 1 A. Behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen

 • Last ned retningslinjer for § 4a - § 4e
   
 • § 4a Forholdet til andre lover
 • § 4b Behandlingsansvarlig
 • § 4c Formål med behandlingen av personopplysninger
 • § 4d Hvem kriminalomsorgen kan behandle personopplysninger om
 • § 4e Krav om forskriftsregulering av en behandling

Kapittel 1 B. Særlig om behandling av personopplysninger i Infoflyt-systemet

 • Last ned retningslinjer for § 4f - 4k
   
 • § 4f Formålet med behandlingen av personopplysninger i Infoflyt-systemet
 • § 4g Kriminalomsorgens informasjonsplikt
 • § 4h Den registrertes rett til innsyn
 • § 4i Utlevering av personopplysninger til politiet og påtalemyndigheten
 • § 4j Datatilsynets kontroll og virkemidler
 • § 4k Forskrifter

Kapittel 2. Administrative bestemmelser mv.

Kapittel 3. Fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner

Kapittel 3a Midlertidige regler for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19

Kapittel 4. Varetekt og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov

Kapittel 5. Samfunnsstraff