Varsling til fornærmede og etterlatte

Dersom domfelte skal gjennomføre straff utenfor fengsel, får frigang, permisjon eller løslates, og det antas å være av betydning for fornærmede eller etterlatte å få kjennskap til dette, skal det varsles om beslutningen. Formålet med slik varsling er å gi de berørte informasjon om at domfelte kan påtreffes.

Kriminalomsorgen foretar en vurdering av om varsel skal gis i det enkelte tilfellet, se nærmere om vurderingsmomentene for avgjørelsen i retningslinjene til straffegjennomføringsloven pkt. 3.39.6 Varsling av fornærmede eller dennes etterlatte.

De berørte skal få uttale seg om de ønsker slik varsling eller ikke.

Hjelp til ofre for kriminalitet

Kontoret for voldsoffererstatning
Behandler søknader om voldsoffererstatning og er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. 

Politiet
Oversikt over rettigheter som offere for kriminalitet har rettsapparatet skal behandle saken.
Oversikt over støttesenter for kriminalitetsutsatte