Nytt Halden fengsel - Moss og Fredrikstad fengsler legges ned

Nytt fengsel i Halden med 251 plasser åpner våren 2010. Som følge av dette ble det ved behandlingen av budsjettet for 2009 besluttet at fengslene i Moss og Fredrikstad skal legges ned. Fengslene er små og byggene tilfredsstiller ikke kravene som stilles i St.meld.nr. 37 (2007-2008) Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding).

Fengslene i Moss og Fredrikstad blir lagt ned fra 1. oktober 2009. De tilsatte vil blant annet delta i planleggings- og oppstartsprosessen ved Halden fengsel og utføre driftsoppgaver for fengslet. Dette vil legge grunnlaget for en god oppstart av driften ved Halden fengsel i 2010. 

Fengslene i Moss og Fredrikstad har til sammen 28 fengselsplasser og en stor andel varetektsinnsatte. Samtidig med at disse fengslene legges ned, gjenåpnes 20 plasser ved Oslo fengsel som har vært stengt som følge av vedlikeholdsarbeider. De resterende 8 plassene som midlertidig bortfaller blir kompensert ved at andre fengsler, primært i Vestfold, øker andelen varetektsinnsatte frem til oppstart av Halden fengsel. Dette medfører at varetektssituasjonen i Østlandsområdet reelt sett ikke svekkes frem til Halden fengsel er i drift.