Tilbakefallet, målt som ny påbegynt fengselsdom i anstalt for et lovbrudd begått innen to år etter løslatelse, utgjorde 20 prosent i 2015, 21 prosent i 2016 og 15 prosent i 2017.

Det foreløpige tallet for 2018 ser ut til å ligge enda lavere. Målingen for 2018 fanger imidlertid ikke opp alle løslatte i 2018 ettersom ikke alle har utholdt to år i frihet.

Kristoffersen forklarer nedgangen hovedsakelig med en endring i politiets prioriteringer og rutiner etter nærpolitireformen, men en lavere andel løslatte med tidligere fengselsdommer, færre unge løslatte og færre løslatte med tyveri som hovedlovbrudd har mest sannsynlig også bidratt til nedgangen.

Blant alle løslatte siden 2015 som har hatt minst fem år på seg til å begå ny kriminalitet, ligger tilbakefallet på 32 prosent, fordelt på 44 prosent hos løslatte fra høy sikkerhet og 23 prosent for løslatte fra lavere sikkerhet.

Tilbakefall som medførte dom som ikke avsones i fengsel er ikke medregnet i målingen. Dersom disse hadde vært medregnet, ville antallet med tilbakefall økt med ca. 18 prosent.

Et notat som redegjør for noen sentrale funn kan lastes ned fra nettsidene til Senter for tilbakefallsstudier. Der finner du også en video hvor Kristoffersen går gjennom funnene.