En rekke ansatte er også meldt smittet. Av hensyn til sikkerheten kan kriminalomsorgen ikke gi konkrete tall på hvor mange ansatte eller hvor stor andel av staben ved ulike fengsler som er smittet.

Totalt er 22 innsatte med påvist Covid-19 ved Romerike fengsel per i dag i smittekarantene, hvorav to hører til Kroksrud og 20 til Ullersmo avdeling. I Halden fengsel er 115 innsatte i smittekarantene.

Fengslene og kommunehelsetjenesten samarbeider om smittesporing i de aktuelle områdene, og det benyttes både hurtigtester og ordinære PCR-tester for Covid-19. Det arbeides kontinuerlig med å gi informasjon til innsatte og ansatte.

På grunn av smittesituasjonen er det inntil videre ikke mulig for de innsatte å motta besøk fysisk fra pårørende og venner. For å motvirke de negative effekter av dette, er det iverksatt kompenserende tiltak, eksempelvis økt ringetid for innsatte, videosamtaler via iPad for å opprettholde kontakt med familie og venner, utvidet tilbud av TV-kanaler, ekstra mat m.v..

Halden fengsel

Halden fengsel opplever per nå å ha god kontroll på situasjonen, og mener fengselet har gode forutsetninger for å holde innsatte adskilt, samt opprettholde isolasjon og karantene.

Det vil bli igangsatt beredskapsturnus blant de ansatte, og personell fra øvrige av kriminalomsorgens enheter i regionen kan bli hentet inn, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg. Man vurderer også å benytte aspiranter fra Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS), samt eventuelt beordring av personell fra både fengsler og friomsorgskontorer.

Romerike fengsel

Situasjonen på Romerike fengsel oppleves per nå som mer utfordrende og status endrer seg fortløpende, som følge av at innsatte går inn og ut av karantene og isolasjon. Fengselet hadde lørdag 11 nye innsatte som testet positivt. Det gjennomføres fortløpende testing, og det ble i uken som gikk gjennomført massetesting av innsatte og ansatte.

Romerike fengsel har, og vil fremover, iverksette ulike tiltak for å håndtere situasjonen og utviklingen. Da i nært samarbeid med helsemyndighetene. Det er også iverksatt beredskapsturnus, og personell fra øvrige enheter i regionen vil bli hentet inn.

Pårørendetelefon

Pårørende til innsatte/domfelte ved norske fengsler og friomsorgskontorer, som har spørsmål om etatens generelle håndtering av Covid-19, kan ta kontakt med kriminalomsorgens pårørendetelefon på telefon 404 38 888, hverdager mellom 09-15. Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler. Ved særskilt behov, vil pårørende henvises videre til aktuelle enheter.

For øvrig henviser vi til kriminalomsorgen.no og/eller til fengsels- og friomsorgsenhetene det gjelder, for de til enhver tid tilgjengelige oppdateringer om situasjonen.

For media

Se vår pressemelding av 28. mars 2021 om covid-19-utbruddet ved Romerike- og Halden fengsel i kriminalomsorgens presserom hos NTB. Her ligger også kontaktinformasjon for media.