Fra 22. juni opphever kriminalomsorgen de fleste av de mest inngripende tiltakene mot koronasmitte. Dette er i tråd med den generelle smittesituasjonen og de lettelser som finner sted i samfunnet ellers. 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) innførte i mars en rekke tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, med store konsekvenser for vår virksomhet. Men vi så det som helt nødvendig og i tråd med det nasjonale målet om å forhindre spredning av smitte. 

I lys av den den generelle smittesituasjonen, smittesituasjonen i kriminalomsorgen, samt de lettelser som finner sted i samfunnet for øvrig, vurderte KDI at det kunne lempes på enkelte av tiltakene. Fra og med 22. juni oppheves de fleste av de mest inngripende tiltakene, og fengslene skal returnere til normalsituasjon. Samtidig vil det være nødvendig med enkelte forholdsregler også i tiden fremover. Vi følger situasjonen nøye og gjør fortløpende vurderinger knyttet til eventuelle tiltak ved behov. Lokale tiltak i området med omfattende smitte kan bli iverksatt. 

Pårørendetelefon - tlf. 404 388 88

Kriminalomsorgen har etablert en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte.

Formålet med en pårørendetelefon er å kunne trygge pårørende til innsatte gjennom å gi generell informasjon om kriminalomsorgens tiltak for å hindre spredning av covid-19 i fengslene, samt kunne gi informasjon om hva tiltakene innebærer for innsatte og ikke minst kunne være en samtalepart i en vanskelig tid.

Du kan være anonym når du ringer pårørendetelefonen.  

Pårørendelinjen skal ikke besvare spørsmål om covid-19 generelt. Her henvises det til myndighetenes offisielle kanaler som FHI.no, helsenorge.no og Frivillighetens koronalinje på telefonnummer 23 12 00 80.

Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler. Ved særskilt behov, vil pårørende henvises videre til aktuelle enheter.

Pårørendetelefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00-15.00.

Det er foreløpig besluttet at pårørendetelefonen skal driftes til og med 31.12.2020. 

Besøk

Det er gledelig at vi fra 22. juni åpner for normale besøk, men man må overholde de til enhver tid gjeldene avstandsregler og hygienetiltak. Barn under 12 år trenger ikke å respektere avstandsrådene.
 
Det var i en lang periode nødvendig å stanse adgangen for besøk. Bortfall av muligheten til besøk har blitt forsøkt kompensert med utvidet tilgang til telefon og innføring av fjernsamtale med video. 

Kriminalomsorgen har stor forståelse for at situasjonen opplevdes som belastende på mange måter. 
 
Vårt mål med alle våre tiltak har vært å forhindre spredning av smitte.

Kompenserende tiltak for innsatte

Kriminalomsorgen har iverksatt en lang rekke tiltak for å gjøre situasjonen mindre belastende. Fengslene forsøker å gjøre det lettere for innsatte ved bl.a. å 

  • Innført utvidet telefontid - gratis for innsatte
  • Kjøpt inn IPAD – arrangere besøk via nettbrett. Det arbeides med å innføre dette tiltaket. 
  • Tilby flere TV-kanaler
  • Utdeling av frukt
  • Økt tilgang til lesestoff, samt lydbøker
  • Økt tilgang til spill på ulike spillkonsoller med ulike vanskelighetsgrader. Innholdet i spillene skal ikke være av voldelig eller seksuell karakter. 
  • Oppfordrer alle til egentrening på celle og delt ut veileder, yoga /meditasjon med demonstrasjon av øvelser i fellesskap.
  • Arrangerer quizkonkurranser eller andre konkurranser daglig med premie. 
  • Tilby deltakelse i enkel produksjon, pakking, sortering på celle.

Permisjoner

Fra og med 22. juni vil permisjonsreglene være som før koronapandemien, både for ordinære permisjon og velferdspermisjoner. Ved retur til enheten skal kartleggingsskjema gjennomgås så langt det passer. 

Fremstillinger

Fra og med 22. juni vil reglene for fremstilinger være som før koronapandemien. Ved retur til enheten skal kartleggingsskjema gjennomgås så langt det passer. 

Informasjonsfilm om korona-tiltak i fengsel

NB: Filmen ble produsert i perioden de innsatte ikke fikk motta besøk. 

I filmen kan du bli med inn i Oslo fengsel å å se hvordan de håndterer koronasituasjonen, og hvordan de balanserer smittevern og isolasjon.

Selv om filmen er fra Oslo fengsel, er dette problemstillingene som gjelder for alle våre fengsler under korona-krisen. 

Utvidet ringetid for innsatte - opphørte 22. juli

Reduserte muligheter for besøk kompenseres for eksempel ved at den innsatte fikk utvidet ringetid. 

Alle innsatte har til nå fått anledning til å ringe gratis i 40 minutter i uken - uavhengig av om det er en innenlands- eller utenlandssamtale. Dette gjaldt både for innsatte på lavere og høyt sikkerhetsnivå. Dersom fengselet hadde kapasitet, ble det oppfordret til å gi ytterligere utvidelse av ringetiden, men at kostnaden skulle da dekkes av den innsatte. Ordningen med utvidet ringetid opphørte fra og med 22. juni.   

I tillegg til økt ringetid har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) investert i over 800 nettbrett for å gjennomføre flere videomøter for de innsatte. Per 8. mai var det gjennomført 10 559 samtaler (totalt antall minutter: 354 442, minutter i snitt per samtale: 33.57). Kriminalomsorgen har fått mange tilbakemeldinger fra fengslene om at tiltaket har blitt svært godt mottatt.

Også fremover, mens ting fortsetter å normalisere seg, vil frivillige fra Røde Kors ta kontakt digitalt og møte de innsatte gjennom telefonsamtaler og videomøter i tillegg til oppmøte. Ipadene brukes også til rettsmøter, samtaler med psykolog og karriereveiledere. 

Per juni er det besluttet at ordningen med videokonktakt vil bli gjort permanent i kriminalomsorgen.  Kriminalomsorgsdirektoratet vil ta stilling til omfang og nærmere regler for dette etter hvert

Informasjonsbrosjyre om korona til innsatte

Kriminalomsorgen utarbeidet en brosjyre som ble distribuert til de innsatte om korona-tiltakene som ble innført 13. mars. Brosjyren ble ferdigstilt 17. april.  

Brosjyren inneholdt informasjon om håndtering av koronaviruset i kriminalomsorgen og omtaler tiltakene som ble innført og de kompenserende tiltak som ble iverksatt som en følge av restriksjonene. Brosjyren var tilgjengelig på følgende språk: Norsk, engelsk, albansk, arabisk, fransk, litauisk, polsk, rumensk, russisk, samisk og spansk.  

Ved lempinger på tiltakene 18. mai 2020 ble informasjonen utdatert. Det vil på nåværende tidspunkt ikke bli utarbeidet en ny versjon av brosjyren.

Last ned:
Last ned brosjyren på norsk
Last ned brosjyren på engelsk

For Fangers Pårørende (FFP)

For Fangers Pårørende (FFP) har rådgivningstelefonen åpen som normalt og har utvidet chatten fra tre til fem dager i uka.

Kriminalomsorgen og FFP samarbeider om god informasjon ut til pårørende.