Fengslene og friomsorgskontorene må følge med på nasjonale og lokale tiltak og anbefalinger. For fengsler og friomsorgskontor i områder med mye smitte er det naturlig med en strengere praksis enn fengsler og friomsorgskontor som ligger i områder med lite smitte. Når tiltaksnivået i kommunene endres, må også fengslene og friomsorgskontorene vurdere behovet for endringer i sine tiltak. Ved lokale utbrudd må enhetene iverksette nødvendige tiltak sett opp mot tiltaksnivået som er bestemt for det aktuelle geografiske området.

Pårørendetelefon - tlf. 404 388 88

På telefonnummer 404 388 88 kan du ringe anonymt og få svar på generelle spørsmål du har om og straff og straffegjennomføring Telefonen er betjent på hverdager kl. 09.00-15.00. 

Besøk til innsatte

Etter en konkret vurdering kan kriminalomsorgen nekte besøk i fengsel dersom besøket vil innebære en særskilt smitte- eller helsefare, eller det på grunn av sykefravær i fengselet vil bli uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket. 

På bakgrunn av den nasjonale situasjonen skal bestemmelsen nå praktiseres restriktivt, også i områder med lavt smittetrykk. Besøk må nå begrenses så mye som mulig innenfor rammene av lovverket (straffegjennomførigsloven § 45 a). Fengselene skal legge til rette for en så smittevernmessig forsvarlig besøkssituasjon som mulig, blant annet ved bruk av glassvegg ved besøk.

10. juni gikk det ut brev fra Kriminalomsorgsdirektoratet om at hver enhet/lokasjon innen 21. juni 2021 skal utarbeide en plan for normalisering av besøkskapasitet og besøksavvikling, innenfor rammene av tilgjengelig bygningsmasse og krav til smittevern. 

Besøk av barn
Kriminalomsorgen er forpliktet til å legge til rette for at barn kan ha kontakt med foreldre som er innsatt i fengsel, så lenge dette er til barnets beste. Dette betyr at barn i utgangspunktet skal gis prioritet til å komme på besøk i fengsel når adgangen til besøk må begrenses. Slik situasjonen nå er nasjonalt, er det dessverre nødvendig å skjerpe noe inn på praktiseringen også når det gjelder barn på fysiske besøk. Det skal imidlertid foretas individuelle vurderinger av barnets behov og smitterisikoen barnet utgjør. Det kan for eksempel være relevant å legge vekt på eventuelle lokale utbrudd, om det er kjent smitte i barnets omgangskrets i barnehage, skole mv.. 

Det skal alltid vurderes om det foreligger særlige forhold som gjør at besøk av barn skal gjennomføres med nødvendige smitteverntiltak. Det skal vurderes hvordan barnet vil reagere på og forholde seg smitteverntiltakene og i hvilken grad videosamtale er bedre egnet for å opprettholde kontakten.

Permisjoner

Etter en konkret vurdering kan kriminalomsorgen nekte permisjon eller frigang for en innsatt, eller omgjøre beslutning om innvilgelse av dette, dersom permisjonen eller frigangen antas å ville innebære en særskilt smitte- eller helsefare. 

Det skal som utgangspunkt unngås permisjoner som ikke er til eget hjem og «unødvendige reiser» skal unngås. Fengselene skal være særlig varsomme med å tillate permisjoner fra områder med lavt smittetrykk til områder med høyt smittetrykk, av hensyn til å unngå smitte i fengslene ved tilbakekomst fra permisjon. 

Kriminalomsorgen kan også ilegge vilkår for permisjonen ut fra smittevernhensyn. Dette kan eksempelvis være at permisjon innvilges under forutsetning av at det ikke benyttes kollektivtransport eller at innsatte ikke oppsøker.

Kompenserende tiltak for innsatte

Fengslene skal så langt det er mulig tilbyr kompenserende tiltak overfor innsatte, blant annet ved at innsatte og domfelte får holde kontakt med sine pårørende digitalt.

Enhetene bes om at alle innsatte gis 10 minutter gratis telefontid pr. uke

Andre tiltak kan være arbeid på cellen, tilgang til spill, bøker mv. på cellen, utvidet «luftetid» og trening utendørs mv.

For Fangers Pårørende (FFP)

For Fangers Pårørende (FFP) har rådgivningstelefonen åpen som normalt og har utvidet chatten fra tre til fem dager i uka.