Mobil Versjon

Korona-virus: Er du pårørende til noen som er i fengsel?

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) innførte i mars en rekke tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, med store konskvenser for vår virksomhet. Men vi så det som helt nødvendig og i tråd med det nasjonale målet om å forhindre spredning av smitte. 

I lys av den den generelle smittesituasjonen, smittesituasjonen i kriminalomsorgen, samt de lettelser som finner sted i samfunnet for øvrig, har KDI vurdert at det kan lempes på enkelte av tiltakene fra og med 18.05.2020. Fra 20. mai blir det under visse forutsetninger igjen tillatt for innsatte å motta besøk. Alle våre lempinger vil kontinuerlig vurderes i takt med den generelle smittesituasjonen i samfunnet og vil skje gradvis.

Kriminalomsorgen har stor forståelse for at situasjonen vi nå er i oppleves som belastende på mange måter. Er du pårørende til noen som nå gjennomfører straff, vil du ha mange ekstra spørsmål. Fordi situasjonen er så alvorlig, har vi dessverre måttet begrense muligheten for besøk i en periode. Vårt mål med alle våre tiltak er å forhindre spredning av smitte. 

Pårørendetelefon - tlf. 404 388 88

Kriminalomsorgen har etablert en egen pårørendetelefon for å kunne gi bedre informasjon og støtte til pårørende i tiden der restriktive korona-tiltak påvirker hverdagen til domfelte og varetektsinnsatte.

Formålet med en pårørendetelefon er å kunne trygge pårørende til innsatte gjennom å gi generell informasjon om kriminalomsorgens tiltak for å hindre spredning av covid-19 i fengslene, samt kunne gi informasjon om hva tiltakene innebærer for innsatte og ikke minst kunne være en samtalepart i en vanskelig tid.

Du kan være anonym når du ringer pårørendetelefonen.  

Pårørendelinjen skal ikke besvare spørsmål om covid-19 generelt. Her henvises det til myndighetenes offisielle kanaler som FHI.no, helsenorge.no og Frivillighetens koronalinje på telefonnummer 23 12 00 80.

Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler. Ved særskilt behov, vil pårørende henvises videre til aktuelle enheter.

Pårørendetelefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00-15.00.

Pårørendetelefonen driftes til og med 17. juni. Deretter vurderes videreføring av ordningen.

Nummeret til pårørendetelefonen er 404 388 88.

Informasjonsfilm om korona-tiltak i fengsel

I filmen kan du bli med inn i Oslo fengsel å å se hvordan de håndterer koronasituasjonen, og hvordan de balanserer smittevern og isolasjon.

Selv om filmen er fra Oslo fengsel, er dette problemstillingene som gjelder for alle våre fengsler under korona-krisen. 

Besøk

Fra 20. mai blir det under visse forutsetninger igjen tillatt for innsatte å motta besøk. 

Fra og med 13. mars begrenset kriminalomsorgen alle pårørendes og andres besøk til fengslene. Alle enheter ble stengt for besøk til innsatte inntil videre. Beslutningen ble tatt etter at regjeringen oppjusterte sine tiltak 12. mars. 

Fra 20. mai gis det anledning for besøkende til å komme inn i fengslene og benytte fengselets besøksfasiliteter, en ordning som fra korona-tiltakene ble innført og frem til nå har vært forbeholdt representanter for påtalemyndigheten/ politi og advokater, samt mentorene tilknyttet arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Dagens smittesituasjon og -risiko tilsier likevekl at det ikke mulig å tilrettelegge for en ordinær besøksordning fullt ut i overensstemmelse med straffegjennomføringsloven § 31. Kriminalomsorgen ønsker imidlertid å tilrettelegge for gjennomføring av ordinære besøk i overensstemmelse med gjeldende lov, forskrift og retningslinjer med mindre:

 • gjennomføringen av besøk representerer en særskilt smitte- eller helsefare
 • sykefravær i fengselet gjør det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket.

Lemping av besøksrestriksjonene vil resultere i kapasitetsmessige utfordringer. Utfordringsbildet vil variere fra enhet til enhet. Å åpne for besøk forutsetter at det enkelte fengsel har bemanning som kan påse at gjennomføringen av besøk skjer på en forsvarlig måte. 

Utvidet ringetid for innsatte

Reduserte muligheter for besøk kompenseres for eksempel ved at den innsatte får utvidet ringetid. 

Alle innsatte får anledning til å ringe gratis i 40 minutter i uken - uavhengig av om det er en innenlands- eller utenlandssamtale. Dette gjelder både for innsatte på lavere og høyt sikkerhetsnivå. Dersom fengselet har kapasitet, oppfordres det til å gi ytterligere utvidelse av ringetiden, men kostnaden skal da dekkes av den innsatte. Ordningen med utvidet ringetid opphører 18.06.20, men kan forlenges ved behov.  

I tillegg til økt ringetid har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) investert i over 800 nettbrett for å gjennomføre flere videomøter for de innsatte. Per 8. mai er det gjennomført 10 559 samtaler (totalt antall minutter: 354 442, minutter i snitt per samtale: 33.57). Kriminalomsorgen får tilbakemeldinger fra fengslene om at tiltaket blir svært godt mottatt.

Også fremover, mens ting fortsetter å normalisere seg, og mens fysiske besøk fortsatt har visse begrensninger, vil frivillige fra Røde Kors ta kontakt digitalt og møte de innsatte gjennom telefonsamtaler og videomøter. Ipadene brukes også til rettsmøter, samtaler med psykolog og karriereveiledere. 

Per mai er det besluttet at ordningen med videokonktakt vil bli gjort permanent i kriminalomsorgen.  Kriminalomsorgsdirektoratet vil ta stilling til omfang og nærmere regler for dette etter hvert.

Daglige rutiner forsøkes opprettholdt

Fengslene vil så langt mulig forsøke å opprettholde daglige rutiner. Det kan bli vanskelig i de fleste fengslene, både fordi innsatte og ansatte kan bli smittet og eller må skjermes fra andre pga karantene. KDI har sendt en oppfordring til skoleeierne om å fortsette undervisningstilbudet der hvor det av smittevernshensyn fortsatt er tilrådelig. Dette er en situasjon som kan endre seg i tråd med nye anbefalinger. 

Kompenserende tiltak for innsatte

Kriminalomsorgen har iverksatt en lang rekke tiltak for å gjøre situasjonen mindre belastende. Fengslene forsøker å gjøre det lettere for innsatte ved bl.a. å 

 • Innført utvidet telefontid - gratis for innsatte
 • Kjøpt inn IPAD – arrangere besøk via nettbrett. Det arbeides med å innføre dette tiltaket. 
 • Tilby flere TV-kanaler
 • Utdeling av frukt
 • Økt tilgang til lesestoff, samt lydbøker
 • Økt tilgang til spill på ulike spillkonsoller med ulike vanskelighetsgrader. Innholdet i spillene skal ikke være av voldelig eller seksuell karakter. 
 • Oppfordrer alle til egentrening på celle og delt ut veileder, yoga /meditasjon med demonstrasjon av øvelser i fellesskap.
 • Arrangerer quizkonkurranser eller andre konkurranser daglig med premie. 
 • Tilby deltakelse i enkel produksjon, pakking, sortering på celle.

Permisjoner

Alle permisjoner ble stanset i mars. Unntak gjaldt kun ved ekstraordinære omstendigheter. Unntaket om ekstraordinære omstendigheter skulle praktiseres meget snevert, og var forbeholdt tilfeller hvor enhetsleder mener formålet med permisjonen er absolutt nødvendig, og hvor det var avklart at det ikke er risiko for spredning av koronavirus. Formålet med unntaket var at enheten ikke knebles til å nekte absolutte nødvendige utganger.  Stans i permisjoner har ført til at permisjoner med et rehabiliterende formål ikke har latt seg gjennomføre. Samtidig har det vært og vil være et viktig tiltak for å hindre smitte i fengslene.

Fra 18. mai gjelder følgende for permisjoner:

Overgangsboliger
Permisjon kan innvilges i de tilfeller hvor domfelte har gjøremål som er strengt nødvendig i forbindelse med nærstående løslatelse. Eksempelvis kontakt med arbeidsgiver, studiested
eller boligvisning. Det må gjøres en individuell vurdering, der smitterisiko og smittevern er en del av vurderingen. Det skal vurderes om fremstillinger bør benyttes fremfor permisjoner.

Lavere sikkerhet
Det åpnes på nåværende tidspunkt ikke for å innvilge permisjon i fengsel med lavere sikkerhet. Dette med unntak for Trondheim fengsel avdeling Kongensgate, i tilfeller hvor domfelte har gjøremål som er strengt nødvendig i forbindelse med nærstående løslatelse, jf. punktet over om overgangsboliger.

Høy sikkerhet
Det åpnes på nåværende tidspunkt ikke for å innvilge permisjoner i fengsel med høy sikkerhet.  

Informasjonsbrosjyre om korona til innsatte

Kriminalomsorgen utarbeidet en brosjyre som ble distribuert til de innsatte om korona-tiltakene som ble innført 13. mars. Brosjyren ble ferdigstilt 17. april.  

Brosjyren inneholdt informasjon om håndtering av koronaviruset i kriminalomsorgen og omtaler tiltakene som ble innført og de kompenserende tiltak som ble iverksatt som en følge av restriksjonene. Brosjyren var tilgjengelig på følgende språk: Norsk, engelsk, albansk, arabisk, fransk, litauisk, polsk, rumensk, russisk, samisk og spansk.  

Ved lempinger på tiltakene 18. mai 2020 ble informasjonen utdatert. Det vil på nåværende tidspunkt ikke bli utarbeidet en ny versjon av brosjyren.

Last ned:
Last ned brosjyren på norsk
Last ned brosjyren på engelsk

For Fangers Pårørende (FFP)

For Fangers Pårørende (FFP) har rådgivningstelefonen åpen som normalt og har utvidet chatten fra tre til fem dager i uka.

Kriminalomsorgen og FFP samarbeider om god informasjon ut til pårørende.