Drammen fengsel

Kriminalomsorgen region sør

Drammen fengsel

Drammen fengsel ligger i Drammen kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengslet har ordinær kapasitet på 54 plasser for mannlige innsatte. Fengslet prioriterer innsatte med varetektsdommer eller dommer med korte straffer.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Man kan komme til fengselet med bil, tog eller buss. Se kart

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Vedkommende må ha med seg soningsinnkallingen og gyldig legitimasjon.
 
Hva KAN den domfelte ha med seg?
Utstyr som kan medbringes er klær, barbermaskin, barberhøvel og hårbørste. Av sikkerhetsmessige grunner kan ikke tobakk eller andre nærings- og nytelsesmidler tas inn i fengselet. Det anbefales at den som skal innsettes, har med seg litt penger, slik at innkjøp av nødvendige forbruksartikler kan gjøres den første handle dagen.
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den innsatte kan benytte sitt private tøy under hele oppholdet. En samtykkeerklæring må underskrives om at oppbevaring av privat tøy skjer på eget ansvar. Ved ankomst til fengselet får den som skal innsettes god informasjon om rutiner, en startpakke fra kjøkkenet, nødvendig sengetøy, håndklær, tannbørste, såpe og enkelte andre toalettsaker. Det er også mulighet til å kjøpe en pakke tobakk og en boks snus ved innkomst.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Den som skal innsettes, blir registrert og kroppsvisitert ved ankomst til fengselet. Medbrakte effekter blir kontrollert og tilbakelevert på rommet. Kontaktbetjenter blir tildelt som skal være den innsattes kontaktpersoner under soningen. En sykepleier har samtale med alle nye innsatte og henviser videre til lege hvis behov. Den innsatte søker selv til skole eller arbeidsdrift.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte kan handle for både private penger og arbeidspenger. Utvalget av varer kommer fra en leverandør i området. Det kan handles for kr. 850,- pr uke. 
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Den innsatte har anledning til å ringe i inntil tjue minutter per uke. Har man barm, kan det søkes om ekstra ringetid. Telefonsamtalene blir kontrollert av personalet, da fengselet har et høyt sikkerhetsnivå.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Det gis tilbud om undervisning på grunnskolenivå og på videregående skolenivå. Den innsatte kan også bedrive selvstudium av ulike type fag.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Verkstedet har inntil ti arbeidsplasser, kjøkkenet tre, vaskeriet tre, samt at det er ganggutt/ jente i hver avdeling som tar seg av diverse renhold. Verkstedet tar oppdrag fra det lokale næringsliv innen trykking av merker på klær og annet utstyr. Verkstedet tar monteringsoppdrag for næringslivet. Diverse småprodukter som montering av skruer på el - bokser og pakking av disse.
 
Vaskeriet har 3 arbeidsplasser hvor innsatte går i turnus. Arbeidsoppgaver rettes mot vask av anstalttøy og privattøy Innsatte utfører videre renholdsoppdrag som vask av gulv, bad og toaletter. Fire innsatte innehar denne tillitsjobben
Kjøkkenet har tre arbeidsplasser for innsatte. Arbeidets art dreier seg om generell matlaging, oppvask /renhold. Kjøkkenet er godkjent som praksissted av yrkesopplæringsnemnda. Du kan få godkjent praksis i forhold til fagbrev som praksiskandidat iht. § 3-5 i opplæringsloven.
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Innsatte gis mulighet til fysisk trening i styrketreningsrom og til spinning og yoga i fellesskapsavdelingen. Videre er det mulighet for lån aulike spill. Innsatte gis mulighet for bordtennis under lufting. .
 
Anstalten har eget husband som består av innsatte som ukentlig spiller sammen og holder konserter i fengselet

Annet
  • Innsatte gis tilbud om kortere motivasjon og mestringsprogram.
  • Fengselet har eget bibliotek med faste åpningstider to ganger i uka.
  • Drammen fengsel er et røykfritt fengsel.Det er egne røykepauser utendørs. 

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Søknad om besøkstillatelse kan bare fremmes av den innsatte. Den innsatte må selv orientere personene han/hun ønsker besøk av. Opplysninger om vandel skal innhentes, jf.straffegjennomføringsloven § 27. Dersom søknaden godkjennes, vil den besøkende få tilsendt en skriftlig besøkstillatelse. Finner man det nødvendig å underlegge besøket særlige restriksjoner (glassvegg eller tilsyn), skal det gis opplysning om dette i besøkstillatelsen.

Besøkstillatelsen skal underskrives av den besøkende og medbringes til besøket sammen med gyldig legitimasjon (førerkort, pass eller bankkort med bilde )
 
Hva er besøkstidene i fengslet?

Besøksbestilling
Besøksbestilling skal foretas pr telefon før besøket kan finne sted. Bestillingen skjer på telefon 32 21 98 00 på mandag til fredag kl 17.00-18.00. Det tillates maksimalt 3 besøkende til hver besøksbestilling.

Alle innsatte gis normalt mulighet til å motta ett ukentlig besøk av en varighet på halvannen time. Besøksavviklingen er lørdag og søndag i 2 puljer. 

Pulje 1; 15.15 – 16.45

Pulje 2: 17.15 – 18.45

Alle besøksrommene i Drammen fengsel er røykfrie.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Det er tillatt ved ordinære besøk å medbringe kjeks og sjokolade i original uåpnet emballasje. Drikke fås kjøpt på fengselet. Ved glassveggbesøk skal ikke næring og nytelsesmidler overleveres til innsatte under besøket.  Skal den besøkende levere noe til innsatte, skal dette leveres til fengselsbetjenten for kontroll. Yttertøy, vesker og andre gjenstander som ikke er nødvendig å ha med seg inn på besøksrommet, skal låses inn i et besøksskap.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Anstalten har egne besøksrom som er egnet for barnebesøk. Barnevogner tillates ikke medbrakt inn i besøksavdelingen under besøk. Barnebesøk skal være godkjent i forkant av besøket.