Sikkerhetsventil

Benådningsinstituttet er ment som en sikkerhetsventil i det strafferettslige reaksjonssystemet. Benådning skal hindre at straff blir fullbyrdet når dette vil være særlig urimelig eller uheldig på grunn av ekstraordinære omstendigheter som er inntruffet etter rettskraftig dom, eller som domstolen ikke kjente til. En benådning skal ikke være en overprøvelse av domstolens avgjørelse, og det er derfor ikke et relevant argument for benådning at domfelte hevder seg uskyldig dømt eller at straffen er for streng.

Konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering

Det skal mye til for å få innvilget en søknad om benådning.

En søknad om benådning undergis en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor man vanligvis står overfor en rekke momenter som trekker i ulik retning.

Et moment for benådning kan være at domfelte har fått så store helsemessige problemer at straffegjennomføringen vil representere en ekstraordinær påkjenning for ham. Det samme gjelder dersom det har oppstått uvanlig byrdefulle familieforpliktelser.

På den annen side taler det mot benådning at domfelte er ilagt en lang fengselsstraff for et alvorlig straffbart forhold, eller at han gjentatte ganger er domfelt for samme type forhold.

Manglende økonomisk evne anses normalt ikke som en slik ekstraordinær omstendighet som kan begrunne benådning for bøter.

Søknad om benådning

Dersom du skal søke om benådning før du har påbegynt soning, sendes søknaden det politidistriktet du sokner til.

Dersom du ønsker å søke om benådning mens du er under straffegjennomføring, sendes søknaden det av kriminalomsorgens regionskontorer du sokner til.