Vi følger situasjonen nøye og gjør fortløpende vurderinger knyttet til eventuelle tiltak ved behov. Lokale tiltak i området med omfattende smitte kan bli iverksatt.

Gruppeaktiviteter

Gruppeaktiviteter og arbeidsgrupper kan iverksettes, forutsatt at gjeldende smittevernråd følges og at det iverksettes tilstrekkelig smitteverntiltak. Det må foretas en individuell vurdering av smitterisiko og om smittevernet kan ivaretas for den enkelte i den aktuelle gruppen. Dersom kriminalomsorgen mangler oppdragsgivere på grunn av  koronaviruset, bør det vurderes muligheten for å starte egne arbeidsgrupper. Dersom kriminalomsorgen kommer til at det ikke kan gjennomføres gruppeaktiviteter eller arbeidsgrupper, må det vurderes individuell tilrettelegging.

Individuelle samtale

Individuelle samtaler bør gjennomføres ved fysisk oppmøte, forutsatt at gjeldende smittevernråd følges og at det iverksettes tilstrekkelig smitteverntiltak. Det må foretas en individuell vurdering av smitterisiko og om smittevernet kan ivaretas ved fysisk oppmøte. Unntaksvis kan samtalen gjennomføres på telefon dersom kriminalomsorgen mener at dette er den beste løsningen for å minske risikoen for smitte og smittespredning. Det kan gjennomføres samtaler ute i friluft dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og domfeltes personvern ivaretas. 

Straffavbrudd

Samfunnsstraff, bøtetjeneste og program mot ruspåvirket kjøring skal som hovedregel gjennomføres. Før oppstart må det foretas en individuell vurdering av smitterisikoen og om smittevern kan ivaretas. Dersom gjeldende smittevernanbefalinger ikke kan ivaretas kan det fortsatt besluttes avbrudd. Videre kan det gis avbrudd hvor gjennomføringen ikke kan fortsette som følge av manglende oppdragsgivere og det ikke er mulig å iverksette egne arbeidsgrupper.

Utsatt iverksettelse av straff

Dommer på samfunnsstraff, bøtetjeneste og program mot ruspåvirket kjøring skal som hovedregel iverksettes, forutsatt at gjeldende smittevernråd følges og at det iverksettes tilstrekkelig smitteverntiltak. Før iverksettelse må det opprettes kontakt med domfelte og foretas en kartlegging med tanke på smittefare og aktuell møteform. Det må så foretas en individuell vurdering av smitterisikoen og smittevern. Dersom smittevernanbefalinger ikke kan ivaretas, kan iverksettelsen utsettes. Tilsvarende gjelder dersom kriminalomsorgen på grunn av virusutbruddet ikke har tilgang på nødvendige oppdragsgivere og ikke kan ivareta behovet ved egne arbeidsgrupper.

Omvendt voldsalarm

Friomsorgskontorene skal påse at den fysiske kontakten med de domfelte begrenses til et minimum, herunder at av- og pålenkinger kun gjennomføres i de tilfeller hvor det anses som helt nødvendig og med vurdering av nødvendige smittevernstiltak.