Det enkelte fengsel eller friomsorgskontor skal gjøre sine selvstendige vurderinger basert på føringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet. 

Føringene gjaldt i førte omgang frem til 27. november, men det ble 26. november besluttet å forlenge varigheten frem til og med 18. desember. Deretter tas det en ny vurdering ut fra smittesituasjonen.

Besøk til innsatte

Ved spørsmål om besøk skal tillates, skal fengselet vurdere faktorer som smittesituasjonen i det geografiske området hvor fengselet befinner seg, hvilket geografiske område den besøkende kommer fra og behovet for bruk av kollektivtransport i forbindelse med besøket. Praktiseringen av begrensning i adgangen til besøk vil derfor variere basert på smittesituasjonen i ulike geografiske områder.

Videre vil også bygnings- og bemanningsmessige forhold i det enkelte fengsel kunne være av avgjørende betydning.

Besøk skal innsatte skal avlyses/utsettes/ikke innvilges i de tilfeller hvor besøket ut fra en smittevernmessig vurdering ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte. 

Dersom besøk anses forsvarlig og kan tillates gjennomført, skal besøksrom utformes med tanke på smittevern, for eksempel ved bruk av pleksiglass, avstandsråd mv.

Det er svært uheldig, men dessverre ikke til å unngå, at tiltakene begrenser innsattes muligheter til kontakt med sine nærstående. I den grad besøk, permisjoner og fremstillinger kan gjennomføres bes det imidlertid om at enhetene ser hen til barns behov for kontakt med sine foreldre, samt mindreårige innsattes behov. Det må imidlertid også, i samråd med innsatte og den som har foreldreansvar for barnet, vurderes hvordan eventuelle smitteverntiltak vil kunne føre til uheldige rammer for kontakt. 

Fengslene skal fortsatt bruke videosamtaler som en erstatning for eller et tillegg til ordinære besøk.

Gjennomføring av besøk fra media, politikere mv.
For å redusere smittefaren er det nødvendig å begrense tilgangen til fengselet for utenforstående, som media, politikere og interessentgrupper. Det skal gjøres en vurdering av nødvendigheten av besøket, og som hovedregel skal besøket utsettes til smittesituasjoner er under bedring. Dette skal ikke medføre begrensninger i innsattes og domfeltes rett til å ytre seg fritt og ha kontakt med medier.

Fremstilling

Fremstillinger skal underlegges en særskilt vurdering opp mot risiko for smittespredning. Domfeltes behov og nødvendigheten av fremstillingen må veies opp mot risikoen for smitte. Fremstillinger av utelukkende sosial karakter bør så langt det er mulig omgjøres eller avslås dersom gjennomføringen vil innebære en risiko for smittespredning. Også bemanningssituasjonen i det enkelte fengsel vil kunne begrense den praktiske muligheten til gjennomføring av fremstilling dersom mange ansatte må i karantene. 

Permisjoner

Permisjoner skal omgjøres/ikke innvilges dersom det innebærer en økt risiko for at smitte bringes inn i fengslene. Det skal foretas en individuell vurdering av smitterisiko ved den enkelte permisjonssøknad, og dette skal vurderes opp mot formålet med permisjonen. Kjente risikofaktorer og lokale forhold skal vektlegges ved vurderingen. Permisjon til/fra områder som har en betydelig smitteoppblomstring bør ikke innvilges. Praktiseringen av begrensning i adgangen til permisjon vil derfor kunne variere basert på smittesituasjonen i ulike geografiske områder.

Dersom permisjoner innvilges, forutsettes det at fengselet har vurdert smitterisikoen som liten.

Frigang

Frigang begrenses til de tilfeller hvor dette anses forsvarlig ut fra en smittevernmessig vurdering. Alminnelig kjente risikofaktorer og lokale forhold skal vektlegges ved vurderingen sammen med innsattes behov for å kunne gjennomføre frigang. Praktiseringen av frigang vil derfor kunne variere basert på smittesituasjonen i ulike geografiske områder og for eksempel innsattes behov for å benytte kollektiv transport.

Dersom frigang innvilges eller opprettholdes, forutsettes det at fengselet har vurdert smitterisikoen som liten.

Tiltak ved smitteutbrudd

Ved smitteutbrudd i et fengsel, kan følgende tiltak kunne benyttes:

  • Innføre enerom for alle eller tilnærmet alle innsatte
  • Utelukkelse av flere innsatte
  • Utelukkerlse av samtlige innsatte
  • Utvidet begrensning i besøk
  • Utvidede begrensninger i permisjoner, fremstillinger og frigang
  • Straffavbrudd
  • Fremskutt løslatelse
  • Utsette iverksettelse av straffegjennomføring
  • Endre oppmøte i fengsel for innsatte som skal møte til straffegjennomføring