Mobil Versjon

Ytterligere midler til bygging av fengsel foreslått

I innstilling fra Stortingets finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2016, foreslås det å bevilge 5 millioner kroner ekstra til fengsler i Agder. 

I forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB), offentliggjort 11. mai, gikk Regjeringen inn for å bruke 10 millioner kroner til å prosjektere nytt fengsel i Mandal. 

Flertallet i finanskomiteen foreslår derimot å øke bevillingene til fengsler i Agder med 5 millioner kroner, slik at utbygging av fengslene i Mandal og Froland kan gjøres parallelt. 

Stortinget skal behandle RNB 17. juni.

 

Fra finanskomiteens innstilling om fengsel i Agder

Flertallet viser til Innst. 305 S (2014–2015) om utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen der komiteen skriver:

«Komiteen viser til KS1: Fengselskapasitet i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold der det anbefales at det bygges 300 nye fengselsplasser i Agder. Det opprettes ett Agder fengsel med en felles administrasjon og to driftsenheter. Kapasiteten fordeles på to driftsenheter med 150 plasser hver, som er et fornuftig kompromiss mellom stordriftsulemper ved en driftsenhet på 300 plasser og smådriftsulemper ved tre driftsenheter med 100 plasser. Agder fengsel med 300 plasser fordelt på to like store driftsenheter vil plasseres i Mandal og Froland.»

Flertallet viser til at for å løse kapasitetsutfordringen ble det valgt en midlertidig løsning med leie av soningskapasitet i Nederland, og en permanent løsning om utbygging av kapasitet i Norge. Flertallet understreker derfor viktigheten av at byggingen av 300 plasser i Agder og at dette må iverksettes så raskt som mulig. Flertallet foreslår derfor bevilgningen under kap. 430 post 1 med 5 mill. kroner slik at utbygging av fengslene i Mandal og Froland kan gjøres parallelt.