Mobil Versjon

Vil du bli fengselsbetjent?

Det skal tilsettes et nytt årskull med aspiranter som skal starte fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter i januar 2017.

skorte med emblem-1

Fengselsbetjentutdanningen er en toårig utdanning på høgskolenivå som gir 120 studiepoeng og tittelen "Høgskolekandidat i straffegjennomføring". Aspirantene gis lønn under hele utdanningen. Det følger ett obligatorisk pliktår som fengselsbetjent i full stilling i kriminalomsorgen etter endt utdanning.

Fengselsbetjentutdanningen er en generalistutdanning som kvalifiserer til arbeid med alle typer innsatte og domfelte, ved alle typer fengsler og deler av friomsorgskontor. Innholdet i utdanningen skal preges av den vitenskapelige og erfaringsbaserte kompetansen som finnes nasjonalt og internasjonalt når det gjelder straffegjennomføring og tilbakeføringsarbeid. Etter endt utdanning skal aspirantene ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å utføre en tilfredsstillende tjeneste som fengselsbetjent i samsvar med kriminalomsorgens mål, verdier og menneskesyn.

Jobben som fengselsbetjent stiller store krav til personlig egnethet og modenhet, og innebærer myndighetsutøvelse og makt overfor mennesker i en vanskelig situasjon. Fengselsbetjenten skal sette grenser når det er nødvendig, være en god rollemodell og legge til rette for endring gjennom samarbeid med både domfelte og tverrfaglige samarbeidspartnere. Fengselsbetjentyrket er fylt med utfordringer og aspirantene vil lære mye om andre mennesker og om seg selv.

Utdanningsforløp
Utdanningen starter i Lillestrøm første uken i januar 2017 og er fordelt over fire semester. Første og fjerde semester er teorisemestre på dagtid ved skolen. Semester to og tre er praktisk-teoretiske semestre ved ett av våre opplæringsfengsler, som er fordelt over hele landet. Disse semestrene inneholder både undervisning på dagtid og turnustjeneste med arbeid på kvelden, hellig- og helgedager, samt enkelte netter. Plikttjenesten starter 1. desember 2018. Fordelingen til denne skjer etter en søknadsprosess som tar utgangspunkt i kriminalomsorgens bemanningsbehov.

Hele aspiranttiden, fra oppstart og frem til endt plikttjeneste, er å betrakte som prøvetid. Det vil bli foretatt kontinuerlig vurdering av tjenesteutførelsen og prestasjoner. Det er uniformsplikt.

Kvalifikasjonskrav:

  • 20 år eller eldre ved utgangen av 2016
  • Generell studiekompetanse; eller
   søkere som er 25 år eller eldre ved utgangen av 2016 må som et absolutt minimumskrav ha fagene norsk, engelsk og samfunnsfag på nivå tilsvarende generell studiekompetanse. Skriftlig test i norsk på høyere nivå («Bergenstesten») må bestås for utenlandske søkere som ikke har norskfaget på studiekompetansenivå.
  • Førerkort klasse B
  • Vandel det ikke er noe å utsette på. En uttømmende politiattest vil bli etterspurt på et senere tidspunkt i opptaksprosessen
  • God helse. Det er nødvendig for fengselsbetjenter å ha god fysisk og psykisk helse for å kunne ivareta egen og andres sikkerhet i fengslene. Det stilles derfor relevante spørsmål om søkernes helse i opptaksprosessen, jfr. «Medisinske krav ved opptak til fengselsbetjentutdanningen ved KRUS».
  • Bestå en fysisk funksjonstest som inneholder styrkeøvelser og en utholdenhetsprøve ved en eventuell opptaksdag

Høyere utdanning fra høgskole/universitet og/eller relevant arbeidserfaring kan være en fordel, men er ikke et krav.

Egenskaper:

  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
  • Gode engelskkunnskaper
  • Gode samarbeidsferdigheter og evner å ta selvstendige avgjørelser
  • Åpen, inkluderende og fleksibel
  • Evne til refleksjon og kritisk tenkning

Søkerne må være kjent med kriminalomsorgens samfunnsoppdrag. Aspirantenes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn, som blant annet innebærer troen på at mennesker kan forandre sitt handlingsmønster. Modenhet og personlige egenskaper blir vektlagt når vi skal tilsette aspiranter i kriminalomsorgen.

Lønn
Aspiranter lønnes i stillingskode 1429 aspirant etter statens lønnsregulativ. Stillingen er for tiden plassert i lønnsspenn, lønnstrinn 20 - 42. Det tas forbehold om endringer. En gjennomsnittlig begynnerlønn som aspirant er lønnstrinn 23, noe som nå tilsvarer kr. 25 366,- i bruttolønn pr. mnd. og 304.800,- bruttolønn pr. år. Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i de praktisk-teoretiske semestrene. For de fleste tilsvarer dette ca. kr. 20 000,- i året. Endelig lønnsinnplassering vil bli utregnet ved en ansiennitetsberegning ved oppstart av utdanningen. KRUS har bare anledning til å godskrive dokumentert arbeid i utregningen av lønnsansiennitet.

Søknadsprosess
Det er kun mulig å søke om opptak ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema i Jobbnorge. Du må blant annet svare på spørsmål om egen helse, bakgrunn og motivasjon, samt fylle ut søknadsbrev (fritekst). Søkere vil motta en bekreftelse av innsendt søknad på e-post og det er derfor viktig at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden.

Det er et krav at søkerne må registrere alle vedlegg elektronisk. Ha all dokumentasjon klar i elektronisk utgave før utfylling av søknadsskjemaet. Du må laste opp vitnemål/kompetansebevis som dokumenterer at du tilfredsstiller minimumskravet til skolebakgrunn, arbeidsattester som dokumenterer din yrkeserfaring, samt kopi av førerkort kl. B. Arbeidsattester må være påført start- og sluttdato, og antall timer eller prosentstilling. Søkere med en medisinsk diagnose må dokumentere sin helse og sitt funksjonsnivå med erklæring fra lege.

Søknader uten nødvendige vedlegg blir ikke vurdert. Alle søkere mottar svar fra oss pr. epost i midten av september.

Opptaksprosess
I midten av september innkalles de ca. 500 best kvalifiserte søkerne til opptaksprøver. Innkalling vil skje pr. e-post og opptaksprøvene avholdes i perioden september til november 2016. Opptaksprøvene vil i utgangspunktet gjennomføres i Lillestrøm. Tidligere år har det blitt gjennomført enkelte opptaksprøver andre steder i landet, og dette vil bli vurdert også i år. Opptaksprøven består av en skriftlig oppgave, fysisk funksjonstest og en individuell samtale med Kriminalomsorgens aspirantnemnd. I slutten av november beslutter aspirantnemnda hvilke kandidater som tilbys stilling som aspirant. Antall aspiranter som skal tilsettes blir endelig avgjort etter at regjeringens forslag til statsbudsjett er ferdig behandlet av Stortinget i høst. De siste årene har hvert kull bestått av 175 aspiranter.

Kommunikasjon mellom den enkelte søker og KRUS vil fortrinnsvis foregå ved bruk av e-post, vær derfor nøye ved registrering av e-postadresse i søknadsskjemaet.

Grunnet det personalpolitiske målet om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med flerkulturell- og/eller annen språkkompetanse til å søke stillingene. Vi søker også spesielt etter kandidater som behersker samisk språk. Uansett bakgrunn må minimumskravene være tilfredsstilt.

Søknadsfrist er søndag 14. august 2016.

For ytterligere informasjon om utdanningen, fysisk funksjonstest, søknads- og opptaksprosess, eller annet, kontakt oss pr. e-post til opptak@krus.no eller se www.krus.no