Mobil Versjon

Utvidet rolle for NAV i fengsel

I sluttrapporten fra evalueringen av NAV-prosjektet " Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til Kvalifiseringsprogram." anbefaler Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) en utvidet rolle for NAV i fengsel. Evalueringen anbefaler at det etableres en permanent ordning med NAV-veiledere i alle landets fengsler som skal planlegge og samordne tiltak i samarbeid med NAV-kontor i innsattes hjemkommune. Denne ordningen vil kunne gi innsatte som har behov for det sosiale tjenester og arbeidsrettet oppfølging ved løslatelse fra fengsel.

Nav emblem

AFI-rapport: En ny rolle for NAV i fengsel. Seks fengsler og tilhørende NAV-kontor deltok i perioden 2009 - 2012 i det treårige prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiseringsprogram. Formålet var å finne frem til gode modeller som sikrer innsatte en bedre overgang fra fengsel til frihet, samt finne ut om det er hensiktsmessig at NAV i fengselskommunen ivaretar en samordningsfunksjon av sosiale tjenester som ulike kommuner kan ha ansvar for.

Evalueringens sluttrapport drøfter aspekter knyttet til målgruppe, samarbeid, metodikk, kompetanse, organisering, brukermedvirkning, rammer og regelverk og anbefaler at det i alle fengsler blir etablert tilsvarende ordninger med NAV-ansatte i fengsel som man har hatt i dette prosjektet.

Prosjektet er utført på oppdrag fra Arbeids- og velferds­direktoratet.

Rapporten kan leses i sin helhet her