Mobil Versjon

Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling

Kriminalomsorgen region øst

Krogsrud avdeling

Ullersmo fengsel har en avdelingen på Kroksrud med lavere sikkerhetsnivå. Kroksrud avdeling har ordinær kapasitet på 60 plasser. Avdelingen har særskilt fokus på differensiert sysselsetting, frigang og individuelt tilrettelagt løslatelse.

Informasjon før straffegjennomføring

Kroksrud avdeling ligger plassert ca. 2 km fra hovedfengslet og ca. tjue minutters gangavstand fra togstasjonen på Kløfta. Taxiholdeplass er i umiddelbar nærhet av stasjonen. Kommer man med bil, tar man av fra E6 på innkjøringen mot Kongsvinger og Kløfta, uansett om man kommer fra nord eller sør. Ta så til venstre inn på Ihlevegen, følg denne over E6, ta så første til høyre. Du vil da etter hvert få fengselsområdet på høyre hånd. Avdelingen ligger på østsiden av Jernbanen og E6.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved ankomst til Kroksrud avdeling blir den domfelte registrert. Det blir gitt informasjon om avdelingen, og den innsatte får utlevert "internt regelverk". I samtalen vil innsatte også bli stilt spørsmål i forhold til medikamentbruk og et eventuelt spesielt kosthold. Deretter vil innsatte bli vist rundt i avdelingen og senere tildelt rom. Nærmere kartlegging, tildeling av kontaktbetjent, sysselsetting o.l skjer så fortløpende. Det er en karantenetid på 14 dager for nyinnsatte med tanke på utganger fra fengslet.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
De innsatte i fengslet gis anledning til å handle i lokal dagligvarebutikk èn gang i uka.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Ved Kroksrud avdeling har de innsatte tilgang til fem telefonautomater. Kjøp av ringetid gjøres i fengslet. Telefonene er åpne i innsattes fritid.

Hvilket skoletilbud har fengslet?
Kroksrud avdeling har ikke eget skoletilbud, men kan tilby en selvstudieavdeling. Ut over dette er det mulig å søke frigang for å gå på skole ute.

Hvilket tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Kroksrud avdeling tilbyr arbeid ved mekanisk verksted og trevareverksted. I tillegg engasjeres noen i vedlikeholdsavdelingen og i renholdsarbeid. Avdelingen tilbyr også deltakelse ved hundekenneldrift.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Uteaktiviteter: Tur/joggeløype i skogsterreng, baner for diverse typer ballspill. Grillplass og bålplass, gode muligheter for sykling og rulleskøyter.
Inneaktiviteter: Styrketrening, spinning, bordtennis, dart, hobbyarbeid, samt div. organiserte aktiviteter.

Annet
Ved Kroksrud avdeling samarbeider man med Forsvarets Hundeskole i grunnleggende sosialisering og trening av tjenestehunder. Opptil fem innsatte gis anledning til å arbeide i kennelen.

Det gis etter behov mulighet for behandling mv.

Informasjon til besøkende

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i fengslet?
Før besøk innvilges må den besøkende sende søknad til fengselet, og den innsatte må ha et ønske om å få besøk av vedkommende. Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato og navn på den innsatte de ønsker å besøke. Fengselet foretar deretter en kontroll opp mot politiets databaser. Ut fra de opplysningene vi mottar blir søknaden godkjent eller avslått. Besøkstillatelse eller avslag sendes deretter søkeren. Når søker mottar besøkstillatelsen, kan besøkstime avtales per telefon. Ved ankomst til fengselet må besøkstillatelse og godkjent legitimasjon vises.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Ved Kroksrud avdeling avvikles besøk alle dager. På hverdager fra kl.15.15 - 21.00, mens det i helgedager er fra kl 11.30 - 20.30. Besøkene kan vare opptil to timer.

Hva kan besøkende ha med seg?
Ved Kroksrud avdeling kan de besøkende ta med seg mat og drikke, som kun kan nytes på besøksrommet. Det tillates ikke at den innsatte tar med seg noe inn i fengslet etter besøket.

Kaffe og te er gratis. Mineralvann selges fra automat.