Mobil Versjon

To nye sømløspiloter er iverksatt

Kriminalomsorgen omorganiseres i Nordland og deler av Østfold.

Omorganiseringen skjer ved at fengsler og friomsorgskontorer slås sammen, for å gi bedre sammenheng mellom straffegjennomføringens begynnelse og slutt, styrket tverrfaglig kompetanse og en mulighet til å bruke kompetanse, kapasitet og ressurser på en mer effektiv måte. 
 
I en sømløs kriminalomsorg skal domfelte oppleve enhetlig praksis gjennom hele straffegjennomføringen, hvor det legges til rette for hensiktsmessig progresjon og godt løslatelsesarbeid og tilbakeføring til samfunnet. 
 
Sømløspiloter, med sammenslåing av enheter som inneholder både straffegjennomføring i fengsel og i samfunnet, etableres for å fremme en sømløs kriminalomsorg. For samarbeidspartnere vil sammenslåingen bety et styrket og forenklet forvaltningssamarbeid og bedre samarbeid med kriminalomsorgen om tilbakeføring av domfelte til et kriminalitetsfritt liv. 
 
Fra 1. september er to nye piloter iverksatt:
 
Kriminalomsorgen Nordland
Denne består av Bodø fengsel, Mosjøen fengsel og Nordland friomsorgskontor 
Enheten organiseres i tre avdelinger:
• Avdeling høy sikkerhet (med fengsel i Bodø og Mosjøen)
• Avdeling lavere sikkerhet (med fengsel i Fauske og overgangsbolig i Bodø)  
• Avdeling samfunn (med kontorer i Bodø, Mosjøen og Svolvær)
 
Enheten ledes av Mette Moe.
 
Kriminalomsorgen Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel 
Her der de to enhetene slått sammen.  
Enheten organiseres i to avdelinger:
• Avdeling samfunn
• Avdeling fengsel  
 
Enheten ledes av Leif Skaug.
 
Den 1.4 ble den første sømløspiloten etablert med Buskerud friomsorgskontor og Drammen overgangsbolig, og fra 1.1.2020 skal den fjerde piloten etableres i Hedmark og Oppland. 
 
Kontaktinformasjon til Kriminalomsorgen Nordland:
 
Telefon - felles sentralbord:
75 55 94 00
Besøksadresse hovedkontor:
Sjøgata 27
8006 Bodø
Postadresse: 
Kriminalomsorgen Nordland
Dokumentsenteret
Postboks 694
4302 Sandnes
E-post adresse:
postmottak.nordland@kriminalomsorg.no 
 
Kontaktinformasjon til Kriminalomsorgen Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel: 
 
Besøksadresse Ravneberget fengsel:  
Ravneberget 30
1727 Sarpsborg
 
Besøksadresse Østfold friomsorgskontor:
Brochsgate 3
1601 Fredrikstad
 
Postadresse.
Kriminalomsorgen Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel
Dokumentsentret
Postboks 694, 4302 Sandnes
 
Telefon 69300444 eller 69115800