Mobil Versjon

Korona-virus: Tiltak som gjelder straff i samfunn

Spredningen av korona-viruset og den omfattende smitten har stor betydning for domfelte som gjennomfører straff i samfunnet.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har derfor besluttet å forta nødvendige, midlertidige tiltak for å hindre smitte og spredning av viruset.

Gruppeaktiviteter

Gruppeaktiviteter i forbindelse med gjennomføring av straff i samfunnet avlyses fra dette tidspunkt. Det samme gjelder for gjennomføring av arbeidsgrupper for samtlige domfelte som gjennomfører straff i samfunnet.

Individuelle samtale

Individuelle samtaler med domfelte kan fortsatt gjennomføres. KDI oppfordrer imidlertid til bruk av samtaler over telefon eller ved hjelp av andre tekniske virkemidler som eksempelvis Skype ved gjennomføring av individuelle samtaler.

Straffavbrudd

KDI ber friomsorgskontorene om å vurdere om straffen skal avbrytes for en periode. 

Utløp av gjennomføringstid

KDI ber om at friomsorgen i saker som gjelder samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring narkotikaprogram med domstolskontroll og bøtetjeneste, hvor det gjenstår svært kort tid av straffegjennomføringen, lar gjennomføringstiden løpe ut med begrenset innhold, fremfor å innvilge straffavbrudd.

Utsatt iverksettelse av straff

Friomsorgskontorene skal sørge for at det ikke iverksettes nye dommer for samfunnsstraff og bøtetjeneste på nåværende tidspunkt. Slik beslutning fattes i medhold av straffeprosessloven § 459. KDI mener at tilsvarende bestemmelse må kunne benyttes også ovenfor program mot ruspåvirket kjøring.

Det finnes imidlertid ikke hjemmelsgrunnlag for å gi utsatt iverksettelse av straff for narkotikaprogram med domstolskontroll (ND).

Straff i medhold av straffegjennomføringsloven § 16 første ledd (domfelte som er overført fra soning i fengsel til å sone i samfunnet)

Domfelte som er overført fra soning i fengsel til å sone i samfunnet, skal fortsette soningen som tidligere. 

Friomsorgskontorene må foreta nødvendige endringer i domfeltes gjennomføringsplan for å redusere smittefare. Dersom det fremstår som nødvendig kan det vurderes å gi straffavbrudd, forutsatt at dette anses sikkerhetsmessig forsvarlig i den konkrete saken. 

Prøveløslatelse med møteplikt

Gjennomføring av møteplikt for domfelte som er løslatt fra fengsel opprettholdes. Friomsorgskontorene må påse at det foretas nødvendig tilrettelegging, slik at kontakten med domfelte skjer pr. telefon eller ved hjelp av andre tekniske virkemidler, og ikke ved fysisk oppmøte på friomsorgskontoret. Hvis det er kort tid igjen av møteplikten etter løslatelse fra fengselsstraff kan saken avsluttes, under forutsetning av at det er sikkerhetsmessig ubetenkelig.

Oppfølgingen av forvaringsdømte som er prøveløslatt

Oppfølgingen av prøveløslatte forvaringsdømte opprettholdes. Friomsorgskontorene må foreta grundige og individuelle vurderinger av hvordan den enkelte forvaringsdømte skal følges opp og hvordan vilkårene skal kontrollers.

Innføring av nye, midlertidige regler for straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke)

Gjennomføring av straff med elektronisk kontroll (fotlenke) i  egen bolig anses som et egnet tiltak i dagens situasjon med koronavirus og smitterisiko.

Driften av EK skal derfor opprettholdes, ved at nye søknader om EK skal behandles og iverksettes, og eksisterende saker skal følges opp. På grunn av risiko for smitte og smittespredning innføres det inidlertid nye generelle regler for hvordan gjennomføring av straffen skal foregå. 

Omvendt voldsalarm

Friomsorgskontorene bes om å påse at den fysiske kontakten med de domfelte begrenses til et minimum, herunder at av- og pålenkinger kun gjennomføres i de tilfeller hvor det anses som helt nødvendig og med vurdering av nødvendige smittevernstiltak.