Domfelte som skal inn i fengsel for å sone straff

Hensikten med det som er beskrevet under er å hindre smittespredning i fengslene ved nyinnsettelser og minimere sjansen for at innsatte blir smittet og syke av viruset. Mange innsatte har underliggende sykdommer, og er derfor i faresonen for å utvikle alvorlig sykdom dersom de smittes av koronavirus. Disse må spesielt vernes og kriminalomsorgen håper at man gjennom kartlegging av deg vil unngå å få inn smitte i fengselet. 

Før ankomst
ersom du har symptomer på at du kan være smittet av koronaviruset, ber vi deg om å ta kontakt med fengselet du er innkalt til før du ankommer. De som er smittet kan ha symptomene på luftveisinfeksjoner, som kan være feber, host og kortpusthet. Du kan lese mer om symptomene på Folkehelseinstituttets (FHI) hjemmeside. Har du spørsmål om korona, symptomer og smitte, ber vi deg ringe informasjonstelefon på 815 55 015.

Hva skjer ved ankomst?
Fengselet vil be helsetjenesten gjennomføre en kartleggingssamtale av deg for å avdekke smitterisiko. Du vil få spørsmål rundt hvor du har vært, om du har hatt kontakt med noen som er smittet, om du har noen symptomer med mer. Inntil kartleggingen er fullført vil du holdes avskilt fra andre innsatte. Ved mistanke om smitte vil du kunne bli testet for Covid-19. Rådende smittevernstiltak endrer seg stadig, i tråd med gjeldende retningslinjer fra FHI og andre helsemyndigheter. Fengslene iverksetter tiltak i henhold til disse, og må derfor holde muligheten åpen for at smittevernstiltakene kan endres underveis.

Besøk

Fra og med 22. juni skal innsatte igjen kunne motta besøk som normalt. 

Før alle besøk skal det imidlertid gjennomføres et intervju av den besøkende i tråd med gjeldene kartleggingskjema. Innsatte og besøkende er selv ansvarlig for å følge gjeldende avstandsregler og hygienetiltak. 

Det åpnes foreløpig ikke for overnattingsbesøk i besøkshus/ -leilighet der dette finnes

Fra og med 13. mars ble alle fengsler stengt for besøk. Beslutningen ble tatt etter at regjeringen oppjusterte sine tiltak 12. mars. 

Fra 20. mai ble det under visse forutsetninger igjen tillatt for innsatte å motta besøk. Daværende smittesituasjon og -risiko tilsa at det ikke var mulig å tilrettelegge for en ordinær besøksordning fullt ut i overensstemmelse med straffegjennomføringsloven § 31. Kriminalomsorgen ønsket imidlertid å tilrettelegge for gjennomføring av ordinære besøk i overensstemmelse med gjeldende lov, forskrift og retningslinjer med mindre:

 • gjennomføringen av besøk representerte en særskilt smitte- eller helsefare
 • sykefravær i fengselet gjorde det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket.

Lemping av besøksrestriksjonene resulterte i kapasitetsmessige utfordringer. Utfordringsbildet varierte fra enhet til enhet. Å åpne for besøk forutsatte at det enkelte fengsel hadde bemanning som kunne påse at gjennomføringen av besøk skjedde på en forsvarlig måte.

Besøk fra advokater/politi/ påtalemyndighet

Fra og med 22. juni skal innsatte igjen motta besøk som normalt. 

Før alle besøk skal det imidlertid gjennomføres et intervju av den besøkende i tråd med gjeldene kartleggingskjema. Innsatte og besøkende er selv ansvarlig for å følge gjeldende avstandsregler og hygienetiltak. 

Ved lempinger på besøksforbudet 20. mai gjaldt samme tiltak mot smitteskjerming, forbudet mot fysisk kontakt og gjeldende avstandsråd for advokater og representanter fra politi og påtalemyndighet som for andre besøkende. 

I perioden 13.mars - 17. mai ble advokater oppfordret til å ha samtaler med sine klienter i fengslene via telefon eller videolink. Dersom advokaten likevel ønsket å snakke med den innsatte i fengselet, skulle det gjøres særskilte vurderinger rundt dette, og tiltak som eksempelvis bruk av glassvegg/pleksiglass og en-meters regelen skulle iverksettes. Det samme gjaldt for politiets etterforskere og ambassadebesøk. 

Besøk fra representanter for frivillige organisasjoner

Fra og med 22. juni skal innsatte igjen motta besøk som normalt. 

Før alle besøk skal det imidlertid gjennomføres et intervju av den besøkende i tråd med gjeldene kartleggingskjema. Innsatte og besøkende er selv ansvarlig for å følge gjeldende avstandsregler og hygienetiltak. 

Ved lempinger på besøksforbudet 20. mai gjaldt samme tiltak mot smitteskjerming, forbudet mot fysisk kontakt og gjeldende avstandsråd for advokater og representanter fra politi og påtalemyndighet som for andre besøkende. 

Kompenserende tiltak for innsatte

Kriminalomsorgen har iverksatt en lang rekke tiltak for å gjøre situasjonen mindre belastende for de innsatte. Blant tiltakene er: 

 • Innført utvidet telefontid (opphørte 21.06.2020)
 • Kjøpt inn IPAD – arrangere besøk via nettbrett.    
 • Tilby flere TV-kanaler
 • Utdeling av frukt
 • Økt tilgang til lesestoff, samt lydbøker
 • Tilgang til spill på ulike spillkonsoller med ulike vanskelighetsgrader. Innholdet i spillene skal ikke være av voldelig eller seksuell karakter. 
 • Oppfordrer alle til egentrening på celle og delt ut veileder, yoga /meditasjon med demonstrasjon av øvelser i fellesskap.
 • Arrangere quizkonkurranser eller andre konkurranser daglig med premie. 
 • Tilby deltakelse i enkel produksjon, pakking, sortering på celle.

Mottak og innkalling til fengsel

All innkalling og mottak av innsatte til fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger ble stanset i mars. Tiltaket gjaldt både fengselsstraff og bot.

Fengslene forsøkte å få kontakt med alle som er innkalt til soning ved fengsler med lavere sikkerhet og overgangsboliger, men det er enkelte kriminalomsorgen ikke oppnår kontakt med. Dersom du er innkalt til nevnte typer straffegjennomføring og ikke har blitt kontaktet av kriminalomsorgen, bes det om at du kontakter fengselet før du møter opp til soning.

Fra 18. mai skulle det fortsatt ikke gjennomføres innkalling til eller mottak av innsatte som skal gjennomføre bøtesoning i fengsel. På lavere sikkerhet ble det åpnet det for innkallinger og mottak av dommer i enheter med lavere sikkerhet, dersom enheten kunne håndtere smitterisikoen ved nyinnsettelser, det vil si at enheten hadde en struktur der det var mulig å holde innsatte i karantene frem til testing og kartleggingssamtale var gjennomført.

Fra 22. juni går innkalling til bøtetjeneste og straffegjennomføring på lavere sikkerhet tilbake til normalen. 

Mottak av innkalte innsatte til fengsel med høyt sikkerhetsnivå ble i mars begrenset til et minimum. Mottak skulle bare gjennomføres der dette er nødvendig ut fra en sikkerhetsmessig vurdering. Fra 18. mai ble det åpnet det for å øke innkallinger og mottak til fengselsenheter med høyt sikkerhetsnivå der kapasiteten tilsa dette og smitterisikoen kunne håndteres. Det ble åpnet også for at domfelte som normalt ville blitt innkalt til lavere sikkerhetsnivå, kunne innkalles til høyt sikkerhetsnivå, jf. forskriften om straffegjennomføring § 4-3. Det skulle fortsatt gjennomføres innsettelse i varetekt.

Fra 22. juni går innkalling til høyere sikkerhet tilbake til normalen. 

Frem til 18. mai har nyinnsatte som hovedregel måtte sitte i karantene i 14 dager, og ikke fått ha fellesskap med andre innsatte. Fra 18. mai justeres dette til at nyinnsatte ikke skal være sammen med andre innsatte før helseavdelingen har kartlagt, eventuelt fått testet, vedkommende.

Fra 22. juni er det besluttet at automatisk utelukkelse i karanteneøyemed ikke skal benyttes med mindre den innsatte er syk, viser symptomer på smitte eller for øvrig oppfyller sentrale helsemyndigheters krav om karantene eller isolasjon. 

KDI besluttet 13.03.2020 at det kan gis straffavbrudd ved brudd på straffegjennomføring med elektronisk kontroll, hvor domfelte skal overføres til enhet med lavere sikkerhetsnivå. KDI har besluttet at tiltaket ikke videreføres etter 18. mai. Domfelte skal overføres til fengsel, dersom det foreligger brudd som gir grunnlag for innsettelse. 

Enerom

I perioden 1. mars til 21. juni skulle innsatte skal så langt det var mulig gjennomføre straffen i enerom, og situasjon med flere innsatte på dobbeltrom, flermannsrom og dublering skulle  avsluttes så snart som mulig. Dette gjaldt både i fengsler med høyt sikkerhetsnivå, lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger. 

Fra 22. juni åpnes det for bruk av flermannsrom. Innsatte som samtykker til plassering i flermannsrom skal prioriteres.

Permisjoner

Fra og med 22. juni vil permisjonsreglene være som før koronapandemien, både for ordinære permisjon og velferdspermisjoner. Ved retur til enheten skal kartleggingsskjema gjennomgås så langt det passer. 

Alle permisjoner ble stanset i mars. Unntak gjaldt kun ved ekstraordinære omstendigheter. Unntaket om ekstraordinære omstendigheter skulle praktiseres meget snevert, og var forbeholdt tilfeller hvor enhetsleder mener formålet med permisjonen er absolutt nødvendig, og hvor det var avklart at det ikke er risiko for spredning av koronavirus. Formålet med unntaket var at enheten ikke knebles til å nekte absolutte nødvendige utganger.  Stans i permisjoner har ført til at permisjoner med et rehabiliterende formål ikke har latt seg gjennomføre. Samtidig har det vært og vil være et viktig tiltak for å hindre smitte i fengslene.

Fra 18. mai til 21. juni gjaldt følgende for permisjoner:
Overgangsboliger
Permisjon kunne innvilges i de tilfeller hvor domfelte hadde  gjøremål som var  strengt nødvendig i forbindelse med nærstående løslatelse. Eksempelvis kontakt med arbeidsgiver, studiested eller boligvisning. Det måtte gjøres en individuell vurdering, der smitterisiko og smittevern var en del av vurderingen. Det skulle vurderes om fremstillinger burde  benyttes fremfor permisjoner.

Lavere sikkerhet
Det var ikke adgang for å innvilge permisjon i fengsel med lavere sikkerhet. Dette med unntak for Trondheim fengsel avdeling Kongensgate, i tilfeller hvor domfelte har gjøremål som var strengt nødvendig i forbindelse med nærstående løslatelse, jf. punktet over om overgangsboliger.

Høy sikkerhet
Det var ikke adgang for å innvilge permisjoner i fengsel med høy sikkerhet. 

Fremstillinger

Fra og med 22. juni er det normal adgang for fremstillinger. 

Bruk av fremstillinger ble stanset i mars. Unntak gjaldt kun ved ekstraordinære omstendigheter, og var forbeholdt tilfeller hvor enhetsleder mener formålet med fremstillingen var absolutt nødvendig, og hvor det var avklart at det ikke er risiko for spredning av koronavirus. Fremstillinger skulle begrenses til et absolutt minimum.

Fra 18. mai til 21. juni ble det ansett som hensiktsmessig at det ble lempet  på å innvilge fremstillinger på alle sikkerhetsnivåer som et ledd i gjenåpning av samfunnet for øvrig. Innsatte kunne gjennom fremstillinger ivareta viktige rehabiliterende oppgaver frem mot løslatelse, samtidig som enheten bedre kunne  påse at smittevernregler ble fulgt  og på denne måten minske sannsynligheten for å få smitte inn i fengslene.

Overgangsboliger
Det var anledning til å innvilge nødvendige fremstillinger som har velferdsgrunner, samt sosiale fremstillinger.

Lav sikkerhet
Det var anledning  for å innvilge for nødvendige fremstillinger som har velferdsgrunner, samt sosiale fremstillinger.

Høy sikkerhet
Det var anledning til å innvilge for nødvendige fremstillinger som har velferdsgrunner. For mindreårige innsatte var det igjen åpnet det også for sosiale fremstillinger. Fremstillinger skulle vurderes som alternativ til besøk, dvs. at det kunne gjennomføres fremstillinger for å gjennomføre besøk i friluft, på et offentlig sted eller lignende, forutsatt at gjeldende smittevernregler ble overholdt .

Frigang

Fra og med 22. juni er det normal adgang for frigang.

i mars ble frigang fra fengsler med høyt sikkerhetsnivå, lavere sikkerhetsnivå og overgangsbolig stanset. Det skulle vurderes om de domfelte kunne overføres til straffegjennomføring med elektronisk kontroll og opprettholde sin sysselsetting. Fra 18. mai ble det iverksatt en rekke lempinger rundt frigang.

Overgangsboliger
Frigang kunne tillates ved overgangsboliger. For frigang var det av særskilt av betydning hvilke tiltak innsattes arbeids- eller utdanningssted hadde iverksatt for å forhindre smittespredning. I tillegg skulle det vurderes å inngå en individuell avtale mellom enheten, domfelte og arbeidsstedet som omhandlet smittevernregler.

Lavere sikkerhet
Det var ikke åpning for frigang. Dette med unntak for Trondheim fengsel avdeling Kongensgate. Før frigang innvilges måtte gjøres en individuell vurdering der smitterisiko og smittevern var en del av vurdering, jf. punktet over for overgangsboliger.

Høy sikkerhet
Det var ikke mulig med frigang.

Utvidelse av gjennomføringstid for elektronisk kontroll - fotlenke

Gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll økes fra fire til seks måneder.

Elektroniske kontrolltiltak som vilkår for prøveløslatelse fra fengselsstraff

Det gis adgang til at innsatte innvilges prøveløslatelse fra fengsel under forutsetning at den innsatte godtar elektroniske kontrolltiltak, som for eksempel fotlenke, fjernalkoholtest og videosamtale. Disse kontrolltiltakene vil gjøre det mulig å innvilge prøveløslatelse i tilfeller der dette ellers ikke ville vært forsvarlig.

Utvidet ringetid for innsatte - tiltak opphevet 21. juni

Reduserte muligheter for besøk frem til 22. juni ble kompensert for innsatte ved at de fikk utvidet ringetid. Denne ordningen opphørte 21.06.20.  

Alle innsatte fikk anledning til å ringe gratis i 40 minutter i uken - uavhengig av om det var en innenlands- eller utenlandssamtale. Dette gjaldt både for innsatte på lavere og høyt sikkerhetsnivå. Dersom fengselet hadde kapasitet, ble det oppfordret det til å gi ytterligere utvidelse av ringetiden, men kostnaden skulle da dekkes av den innsatte. 

I tillegg til økt ringetid invisterte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i over 800 nettbrett for å gjennomføre flere videomøter for de innsatte. Pr. 22. juni er det gjennomført 23 675 samtaler (totalt antall minutter: 1 046 493 minutter, 44.20 minutter i snitt per samtale). Kriminalomsorgen har fått mange tilbakemeldinger fra fengslene om at tiltaket blir svært godt mottatt. Ipadene brukes også til rettsmøter, samtaler med psykolog og karriereveiledere.
 
Også fremover, mens ting fortsetter å normalisere seg, vil frivillige fra Røde Kors ta kontakt digitalt og møte de innsatte gjennom telefonsamtaler og videomøter i tillegg til oppmøte. Ipadene brukes også til rettsmøter, samtaler med psykolog og karriereveiledere. 

Per juni er det besluttet at ordningen med videokonktakt vil bli gjort permanent i kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektoratet vil ta stilling til omfang og nærmere regler for dette etter hvert.

Informasjonsfilm om korona-tiltak

NB: Filmen ble produsert da de innsatte ikke fikk motta besøk. 

I filmen kan du bli med inn i Oslo fengsel å å se hvordan de håndterer koronasituasjonen, og hvordan de balanserer smittevern og isolasjon.

Selv om filmen er fra Oslo fengsel, er dette problemstillingene som gjelder for alle våre fengsler under korona-krisen.

Informasjonsbrosjyre om korona til innsatte

Kriminalomsorgen utarbeidet en brosjyre som ble distribuert til de innsatte om korona-tiltakene som ble innført 13. mars. Brosjyren ble ferdigstilt 17. april.  
 
Brosjyren inneholdt informasjon om håndtering av koronaviruset i kriminalomsorgen og omtaler tiltakene som ble innført og de kompenserende tiltak som ble iverksatt som en følge av restriksjonene. Den var tilgjengelig på følgende språk: Norsk, engelsk, albansk, arabisk, fransk, litauisk, polsk, rumensk, russisk, samisk og spansk.  
 
Ved lempinger på tiltakene 18. mai 2020 ble informasjonen utdatert. Det vil på nåværende tidspunkt ikke bli utarbeidet en ny versjon av brosjyren.
 

Fremskutt løslatelse - avviklet 1. mai

I aktuelle tilfeller kan det gis straffegjennomføringsavbrudd eller fremskutt løslatelse hvis det anses som hensiktsmessig ut fra den aktuelle situasjonen. Det er vurdert at koronaviruset utløser denne muligheten og at tiltaket gjelder både fengsel og friomsorg.

Fra og med 16. mars ble fremskutt løslatelse innført som tiltak. 3. april ble tiltaket forlenget frem til 1.mai. 

Kriminalomsorgsdirektoratet besluttet 27.april at fremskutt løslatelse som tiltak mot koronasmitte skulle avvikles 1. mai 2020.

Totalt fikk 102 innsatte på høy sikkerhet og 224 på lavere sikkerhet fremskutt løslatelse.  

Fremskutt løslatelse kan imidlertid fortsatt benyttes etter 1.mai dersom det oppstår situasjoner med flere smittende (ansatte og/eller innsatte) i fengselet og det vil bidra til at fengselet kan håndtere smittefaren hvis antallet innsatte reduseres. Denne adgangen ble opphevet 30.6.2020. 

Hundetjenesten ikke aktiv - tiltak opphevet 1. juni

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) besluttet 2. mars midlertidig stans i bruk av hundetjenesten. Denne beslutningen ble senere videreført først til 1. mai og senere til 1. juni. Fra sistnevnte dato er hundetjenesten igjen i aktivitet.   

Vurdering av tiltak

Dersom smittesituasjonen i samfunnet skulle endre seg igjen, vil vi igjen vurdere tiltakene våre.