Mobil Versjon

Korona-virus: Tiltak som gjelder fengsel

Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Derfor innfører Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) en rekke beslutninger som påvirker vår virksomhet. Men vi ser det som helt nødvendig, i tråd med det nasjonale målet om å forhindre spredning av smitte. 

Begrenser besøksadgang

Fra og med 13. mars begrenses alle pårørendes og andres besøk til fengslene. Alle enheter er stengt for besøk til innsatte inntil videre. Beslutningen ble tatt etter at regjeringen oppjusterte sine tiltak 12. mars. 

Reduserte muligheter for besøk skal kompenseres for eksempel ved at den innsatte får utvidet ringetid og/eller videosamtale. 

En innsatt i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå får til vanlig ringetid på inntil 20 minutter i uken. De innsatte vil nå kunne ringe så mye som er praktisk gjennomførbart, og de vil slippe å betale for ringetiden.

I tillegg til økt ringetid har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) investert i flere hundre nettbrett for å legge til rette for flere videomøter for de innsatte. Det jobbes med å innføre dette tiltaket.  

Økt digital kontakt for de innsatte er et resultat av et samarbeid mellom Røde Kors og norske fengsler. Når fysiske besøk ikke lenger kan gjennomføres, vil de frivillige ta kontakt digitalt og møte de innsatte gjennom telefonsamtaler og videomøter.

Det vil legges til rette for at innsatte som ønsker å søke høyere utdanning via Samordna opptak, vil kunne motta bistand fra skolerådgivere over telefon eller gjennom videosamtale.

Besøksforbudet gjelder foreløpig til 1. mai. 

Daglige rutiner forsøkes opprettholdt

Fengslene vil så langt mulig forsøke å opprettholde daglige rutiner. Det kan bli vanskelig i de fleste fengslene, både fordi innsatte og ansatte kan bli smittet og eller må skjermes fra andre pga karantene. KDI har sendt en oppfordring til skoleeierne om å fortsette undervisningstilbudet der hvor det av smittevernshensyn fortsatt er tilrådelig. Dette er en situasjon som kan endre seg i tråd med nye anbefalinger. 

Kompenserende tiltak for innsatte

Så langt som mulig vil man søke å få til lufting i denne perioden. I tillegg så har kriminalomsorgen iverksatt en lang rekke tiltak for å gjøre situasjonen mindre belastende. Fengslene forsøker å gjøre det lettere for innsatte ved bl.a. å 

  • Innført utvidet telefontid - gratis for innsatte
  • Kjøpt inn IPAD – arrangere besøk via nettbrett. Det jobbes med å innføre dette tiltaket.   
  • Tilby flere TV-kanaler
  • Utdeling av frukt
  • Økt tilgang til lesestoff, samt lydbøker
  • Tilgang til spill på ulike spillkonsoller med ulike vanskelighetsgrader. Innholdet i spillene skal ikke være av voldelig eller seksuell karakter. 
  • Oppfordrer alle til egentrening på celle og delt ut veileder, yoga /meditasjon med demonstrasjon av øvelser i fellesskap.
  • Arrangere quizkonkurranser eller andre konkurranser daglig med premie. 
  • Tilby deltakelse i enkel produksjon, pakking, sortering på celle.

Samarbeidspartnere

Kriminalomsorgens samarbeidspartnere som vanligvis har adgang til fengslene vil bli spurt om de de selv eller noen de har vært i kontakt med er smittet, er i karantene eller har vært i områder med kjent smittespredning. Det samme gjelder ansatte. Personer som anses som en smitterisiko, får ikke adgang til fengslene før deres smittesituasjon er avklart.

For alle som har vært ute og reist gjelder regelen om hjemmekarantene i 14 dager fra den dagen man kom hjem.

Fra og med 12. mars innstilte Røde Kors midlertidig alle besøk og fellesaktivitet i regi av Røde Kors i samtlige fengsler i Norge. De ser nå blant annet på hvordan digitale tilbud kan oppskaleres i perioden besøk og aktivitet er innstilt.

Advokatbesøk

Kriminalomsorgsdirektoratet oppfordrer advokater til å ha samtaler med sine klienter i fengslene via telefon eller videolink. Vi skal bistå med å legge til rette for slik kontakt.

Dersom advokaten likevel ønsker å snakke med den innsatte i fengselet, skal det gjøres særskilte vurderinger rundt dette, og det skal iverksettes tiltak som eksempelvis bruk av glassvegg og en-meters regelen. Det samme vil gjelde for politiets etterforskere og ambassadebesøk. 

Andre tiltak for innsatte for å minimere smitteutbrudd

Begrensninger mottak og innkalling 
All innkalling og mottak av innsatte til fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger stanses. Tiltaket gjelder både fengselsstraff og bot. Fengslene forsøker å få kontakt med alle som er innkalt til soning ved fengsler med lavere sikkerhet og overgangsboliger, men det er enkelte kriminalomsorgen ikke oppnår kontakt med. Dersom du er innkalt til nevnte typer straffegjennomføring og ikke har blitt kontaktet av kriminalomsorgen, bes det om at du kontakter fengselet før du møter opp til soning. 

Mottak av innkalte innsatte til fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal begrenses til et minimum. Mottak skal bare gjennomføres der dette er nødvendig ut fra en sikkerhetsmessig vurdering. 

Tiltaket gjelder for alle innsatte som er innkalt frem til 15.04.20. Innkallingene til gjennomføring av straff som er avtalt etter 15.04.20 opprettholdes foreløpig. Det sendes ikke ut nye innkallinger.

Det skal fortsatt gjennomføres innsettelse i varetekt.

Ved brudd på straffegjennomføring med elektronisk kontroll og domfelte skal overføres til en enhet med lavere sikkerhetsnivå kan straffavbrudd inntil 15.04.20 vurderes, så fremt ikke sikkerhetsmessige forhold tilsier noe annet.

Enerom
Innsatte skal så langt det er mulig gjennomføre straffen i enerom, og situasjon med flere innsatte på dobbeltrom, flermannsrom og dublering skal avsluttes så snart dette er mulig. Dette gjelder både i fengsler med høyt sikkerhetsnivå, lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger. 

Fremskutt løslatelse
I aktuelle tilfeller kan det gis straffegjennomføringsavbrudd eller fremskutt løslatelse hvis det anses som hensiktsmessig ut fra den aktuelle situasjonen. Det er vurdert at koronaviruset utløser denne muligheten og at tiltaket gjelder både fengsel og friomsorg. Fra og med 16. mars ble fremskutt løslatelse innført som tiltak. 

Det forutsettes at tiltaket benyttes aktivt for å minimere smitterisikoen. Tiltaket skal ikke benyttes i tilfeller der smitterisikoen vil kunne øke. Fengselshelsetjenesten skal varsles skriftlig og få anledning til å iverksette tiltak dersom det er sannsynlig at vedkommende som vurderes løslatt er smittet eller oppfyller sentrale myndigheters karantenekrav.

Stans i permisjoner
Alle permisjoner stanses. Dette gjelder per nå frem til 15.04.20. Unntak gjelder kun ved ekstraordinære omstendigheter. Unntaket om ekstraordinære omstendigheter skal praktiseres meget snevert, og er forbeholdt tilfeller hvor enhetsleder mener formålet med permisjonen er absolutt nødvendig, og hvor det er avklart at det ikke er risiko for spredning av koronavirus. Det er ikke gitt typetilfeller hvor unntaket kommer til anvendelse. Formålet med unntaket er at enheten ikke knebles til å nekte absolutte nødvendige utganger. 

Fremstillinger: 
Bruk av fremstillinger skal stanses. Dette gjelder per nå frem til 15.04.20. Unntak gjelder kun ved ekstraordinære omstendigheter, og er forbeholdt tilfeller hvor enhetsleder mener formålet med fremstillingen er absolutt nødvendig, og hvor det er avklart at det ikke er risiko for spredning av koronavirus. Fremstillinger skal begrenses til et absolutt minimum.

Stans i frigang:
Frigang fra fengsler med høyt sikkerhetsnivå, lavere sikkerhetsnivå og overgangsbolig stanses. Dette gjelder per nå frem til 15.04.20. Det skal vurderes om de domfelte kan overføres til straffegjennomføring med elektronisk kontroll og opprettholde sin sysselsetting.

Vil vurdere å overføre innsatte
I noen tilfeller kan det være aktuelt å overføre innsatte fra et fengsel til et annet, hvis det antas å kunne redusere risikoen for spredning av smitte, eller hvis en fengselsenhet ikke har tilfredsstillende bemanning til å kunne ivareta sikker drift. Per 16. mars er dette ikke iverksatt, men kan vurderes hvis/når situasjonen endrer seg.

Ytterligere tiltak

Ytterligere tiltak vurderes og gjennomføres lokalt ved det enkelte fengsel og friomsorgskontor, og i samråd med helsetjenesten.