Mobil Versjon

Korona-virus: Tiltak som gjelder fengsel

Korona-situasjonen påvirker hele Norge på en inngripende måte. Derfor innførte også KDI i mars en rekke beslutninger som påvirker vår virksomhet. Men vi så det som helt nødvendig og i tråd med det nasjonale målet om å forhindre spredning av smitte. 

I lys av den den generelle smittesituasjonen, smittesituasjonen i kriminalomsorgen, samt de lettelser som finner sted i samfunnet for øvrig, har KDI vurdert at det kan lempes på enkelte av tiltakene fra og med 18.05.2020. Fra 20. mai blir det under visse forutsetninger igjen tillatt for innsatte å motta besøk. Alle våre lempinger vil kontinuerlig vurderes i takt med den generelle smittesituasjonen i samfunnet og vil skje gradvis.

Informasjonsfilm om korona-tiltak

I filmen kan du bli med inn i Oslo fengsel å å se hvordan de håndterer koronasituasjonen, og hvordan de balanserer smittevern og isolasjon.

Selv om filmen er fra Oslo fengsel, er dette problemstillingene som gjelder for alle våre fengsler under korona-krisen.

Besøk

Fra 20. mai blir det under visse forutsetninger igjen tillatt for innsatte å motta besøk. 

Fra og med 13. mars begrenset kriminalomsorgen alle pårørendes og andres besøk til fengslene. Alle enheter ble stengt for besøk til innsatte inntil videre. Beslutningen ble tatt etter at regjeringen oppjusterte sine tiltak 12. mars. 

Fra 20. mai gis det anledning for besøkende til å komme inn i fengslene og benytte fengselets besøksfasiliteter, en ordning som fra korona-tiltakene ble innført og frem til nå har vært forbeholdt representanter for påtalemyndigheten/ politi og advokater, samt mentorene tilknyttet arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Dagens smittesituasjon og -risiko tilsier likevel at det ikke mulig å tilrettelegge for en ordinær besøksordning fullt ut i overensstemmelse med straffegjennomføringsloven § 31. Kriminalomsorgen ønsker imidlertid å tilrettelegge for gjennomføring av ordinære besøk i overensstemmelse med gjeldende lov, forskrift og retningslinjer med mindre:

 • gjennomføringen av besøk representerer en særskilt smitte- eller helsefare
 • sykefravær i fengselet gjør det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket.

Lemping av besøksrestriksjonene vil resultere i kapasitetsmessige utfordringer. Utfordringsbildet vil variere fra enhet til enhet. Å åpne for besøk forutsetter at det enkelte fengsel har bemanning som kan påse at gjennomføringen av besøk skjer på en forsvarlig måte. 

Tiltaket varer foreløpig frem til 1. juli.  

Besøk fra advokater/politi/ påtalemyndighet

Ved lempinger på besøksforbudet 20. mai gjelder samme tiltak mot smitteskjerming, forbudet mot fysisk kontakt og gjeldende avstandsråd for advokater og representanter fra politi og påtalemyndighet som for andre besøkende. 

I perioden 13.mars - 17. mai ble advokater oppfordret til å ha samtaler med sine klienter i fengslene via telefon eller videolink. Dersom advokaten likevel ønsket å snakke med den innsatte i fengselet, skulle det gjøres særskilte vurderinger rundt dette, og tiltak som eksempelvis bruk av glassvegg/pleksiglass og en-meters regelen skulle iverksettes. Det samme gjaldt for politiets etterforskere og ambassadebesøk. 

Besøk fra representanter for frivillige organisasjoner

Representanter fra frivillige organisasjoner som må anses sentrale for rehabiliteringen av de innsatte får bestille og gjennomføre besøk. Regler om tiltak mot smitteskjerming, forbudet mot fysisk kontakt og gjeldende avstandsråd gjelder som for andre besøkende.

Utvidet ringetid for innsatte

Reduserte muligheter for besøk kompenseres for eksempel ved at den innsatte får utvidet ringetid. 

Alle innsatte får anledning til å ringe gratis i 40 minutter i uken - uavhengig av om det er en innenlands- eller utenlandssamtale. Dette gjelder både for innsatte på lavere og høyt sikkerhetsnivå. Dersom fengselet har kapasitet, oppfordres det til å gi ytterligere utvidelse av ringetiden, men kostnaden skal da dekkes av den innsatte. Ordningen med utvidet ringetid opphører 18.06.20, men kan forlenges ved behov.  

I tillegg til økt ringetid har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) investert i over 800 nettbrett for å gjennomføre flere videomøter for de innsatte. Per 8. mai er det gjennomført 10 559 samtaler (totalt antall minutter: 354 442, minutter i snitt per samtale: 33.57). Kriminalomsorgen får tilbakemeldinger fra fengslene om at tiltaket blir svært godt mottatt.

Også fremover, mens ting fortsetter å normalisere seg, og mens fysiske besøk fortsatt har visse begrensninger, vil frivillige fra Røde Kors ta kontakt digitalt og møte de innsatte gjennom telefonsamtaler og videomøter. Ipadene brukes også til rettsmøter, samtaler med psykolog og karriereveiledere. 

Per mai er det besluttet at ordningen med videokonktakt vil bli gjort permanent i kriminalomsorgen.  Kriminalomsorgsdirektoratet vil ta stilling til omfang og nærmere regler for dette etter hvert.

Daglige rutiner forsøkes opprettholdt

Fengslene vil så langt mulig forsøke å opprettholde daglige rutiner. Det kan bli vanskelig i de fleste fengslene, både fordi innsatte og ansatte kan bli smittet og eller må skjermes fra andre pga karantene. KDI har sendt en oppfordring til skoleeierne om å fortsette undervisningstilbudet der hvor det av smittevernshensyn fortsatt er tilrådelig.

Dette er en situasjon som kan endre seg i tråd med nye anbefalinger. 

Kompenserende tiltak for innsatte

Kriminalomsorgen har iverksatt en lang rekke tiltak for å gjøre situasjonen mindre belastende for de innsatte. Blant tiltakene er: 

 • Innført utvidet telefontid 
 • Kjøpt inn IPAD – arrangere besøk via nettbrett.    
 • Tilby flere TV-kanaler
 • Utdeling av frukt
 • Økt tilgang til lesestoff, samt lydbøker
 • Tilgang til spill på ulike spillkonsoller med ulike vanskelighetsgrader. Innholdet i spillene skal ikke være av voldelig eller seksuell karakter. 
 • Oppfordrer alle til egentrening på celle og delt ut veileder, yoga /meditasjon med demonstrasjon av øvelser i fellesskap.
 • Arrangere quizkonkurranser eller andre konkurranser daglig med premie. 
 • Tilby deltakelse i enkel produksjon, pakking, sortering på celle.

Begrensninger i mottak og innkalling

All innkalling og mottak av innsatte til fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger ble stanset i mars. Tiltaket gjaldt både fengselsstraff og bot. Fengslene forsøkte å få kontakt med alle som er innkalt til soning ved fengsler med lavere sikkerhet og overgangsboliger, men det er enkelte kriminalomsorgen ikke oppnår kontakt med. Dersom du er innkalt til nevnte typer straffegjennomføring og ikke har blitt kontaktet av kriminalomsorgen, bes det om at du kontakter fengselet før du møter opp til soning. 

Fra 18. mai skal det fortsatt ikke gjennomføres innkalling til eller mottak av innsatte som skal gjennomføre bøtesoning i fengsel. På lavere sikkerhet åpnes det for innkallinger og mottak av dommer i enheter med lavere sikkerhet, dersom enheten kan håndtere smitterisikoen ved nyinnsettelser, det vil si at enheten har en struktur der det er mulig å holde innsatte i karantene frem til testing og kartleggingssamtale er gjennomført.

Mottak av innkalte innsatte til fengsel med høyt sikkerhetsnivå ble i mars begrenset til et minimum. Mottak skulle bare gjennomføres der dette er nødvendig ut fra en sikkerhetsmessig vurdering. Fra 18. mai åpnes det for å øke innkallinger og mottak til fengselsenheter med høyt sikkerhetsnivå der kapasiteten tilsier dette og smitterisikoen kan håndteres. Det åpnes også for at domfelte som normalt ville blitt innkalt til lavere sikkerhetsnivå, innkalles til høyt sikkerhetsnivå, jf. forskriften om straffegjennomføring § 4-3. Det skal fortsatt gjennomføres innsettelse i varetekt.

Frem til 18. mai har nyinnsate som hovedregel måtte sitte i karantene i 14 dager, og ikke fått ha fellesskap med andre innsatte. Fra 18. mai justeres dette ttil at nyinnsatte ikke skal være sammen med andre innsatte før helseavdelingen har kartlagt, eventuelt fått testet, vedkommende.

KDI besluttet 13.03.2020 at det kan gis straffavbrudd ved brudd på straffegjennomføring med elektronisk kontroll, hvor domfelte skal overføres til enhet med lavere sikkerhetsnivå. KDI har besluttet at tiltaket ikke videreføres etter 18. mai. Domfelte skal overføres til fengsel, dersom det foreligger brudd som gir grunnlag for innsettelse

Enerom

Innsatte skal så langt det er mulig gjennomføre straffen i enerom, og situasjon med flere innsatte på dobbeltrom, flermannsrom og dublering skal avsluttes så snart dette er mulig. Dette gjelder både i fengsler med høyt sikkerhetsnivå, lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger. 

Permisjoner

Alle permisjoner ble stanset i mars. Unntak gjaldt kun ved ekstraordinære omstendigheter. Unntaket om ekstraordinære omstendigheter skulle praktiseres meget snevert, og var forbeholdt tilfeller hvor enhetsleder mener formålet med permisjonen er absolutt nødvendig, og hvor det var avklart at det ikke er risiko for spredning av koronavirus. Formålet med unntaket var at enheten ikke knebles til å nekte absolutte nødvendige utganger.  Stans i permisjoner har ført til at permisjoner med et rehabiliterende formål ikke har latt seg gjennomføre. Samtidig har det vært og vil være et viktig tiltak for å hindre smitte i fengslene.

Fra 18. mai gjelder følgende for permisjoner:

Overgangsboliger
Permisjon kan innvilges i de tilfeller hvor domfelte har gjøremål som er strengt nødvendig i forbindelse med nærstående løslatelse. Eksempelvis kontakt med arbeidsgiver, studiested
eller boligvisning. Det må gjøres en individuell vurdering, der smitterisiko og smittevern er en del av vurderingen. Det skal vurderes om fremstillinger bør benyttes fremfor permisjoner.

Lavere sikkerhet
Det åpnes på nåværende tidspunkt ikke for å innvilge permisjon i fengsel med lavere sikkerhet. Dette med unntak for Trondheim fengsel avdeling Kongensgate, i tilfeller hvor domfelte har gjøremål som er strengt nødvendig i forbindelse med nærstående løslatelse, jf. punktet over om overgangsboliger.

Høy sikkerhet
Det åpnes på nåværende tidspunkt ikke for å innvilge permisjoner i fengsel med høy sikkerhet.  

Fremstillinger

Bruk av fremstillinger ble stanset i mars. Unntak gjaldt kun ved ekstraordinære omstendigheter, og var forbeholdt tilfeller hvor enhetsleder mener formålet med fremstillingen var absolutt nødvendig, og hvor det var avklart at det ikke er risiko for spredning av koronavirus. Fremstillinger skulle begrenses til et absolutt minimum.

Fra 18. mai anses det som hensiktsmessig at det lempes på å innvilge fremstillinger på alle sikkerhetsnivåer som et ledd i gjenåpning av samfunnet for øvrig. Innsatte kan gjennom fremstillinger ivareta viktige rehabiliterende oppgaver frem mot løslatelse, samtidig som enheten bedre kan påse at smittevernregler følges og på denne måten minske sannsynligheten for å få smitte inn i fengslene.

Overgangsboliger
Det åpnes for nødvendige fremstillinger som har velferdsgrunner, samt sosiale fremstillinger.

Lav sikkerhet
Det åpnes for nødvendige fremstillinger som har velferdsgrunner, samt sosiale fremstillinger.

Høy sikkerhet
Det åpnes for nødvendige fremstillinger som har velferdsgrunner. For mindreårige innsatte åpnes det også for sosiale fremstillinger. Fremstillinger kan vurderes som alternativ til besøk, dvs. at det kan gjennomføres fremstillinger for å gjennomføre besøk i friluft, på et offentlig sted eller lignende, forutsatt at gjeldende smittevernregler overholdes.

Elektroniske kontrolltiltak som vilkår for prøveløslatelse fra fengselsstraff

Det gis adgang til at innsatte innvilges prøveløslatelse fra fengsel under forutsetning at den innsatte godtar elektroniske kontrolltiltak, som for eksempel fotlenke, fjernalkoholtest og videosamtale. Disse kontrolltiltakene vil gjøre det mulig å innvilge prøveløslatelse i tilfeller der dette ellers ikke ville vært forsvarlig.

Frigang

Frigang fra fengsler med høyt sikkerhetsnivå, lavere sikkerhetsnivå og overgangsbolig ble stanset i mars. Det skulle vurderes om de domfelte kunne overføres til straffegjennomføring med elektronisk kontroll og opprettholde sin sysselsetting. Fra 18. mai er det iverksatt en rekke lempinger rundt frigang.

Overgangsboliger
Frigang kan tillates ved overgangsboliger. For frigang er det særskilt av betydning hvilke tiltak innsattes arbeids- eller utdanningssted har iverksatt for å forhindre smittespredning. I tillegg bør det vurderes å inngå en individuell avtale mellom enheten, domfelte og arbeidsstedet som omhandler smittevernregler.

Lavere sikkerhet
Det åpnes på nåværende tidspunkt ikke for frigang. Dette med unntak for Trondheim fengsel avdeling Kongensgate. Før frigang innvilges må det gjøres en individuell vurdering der smitterisiko og smittevern er en del av vurdering, jf. punktet over for overgangsboliger.

Høy sikkerhet
Det åpnes på nåværende tidspunkt ikke for frigang.

Utvidelse av gjennomføringstid for elektronisk kontroll - fotlenke

Gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll økes fra fire til seks måneder.

Informasjonsbrosjyre om korona til innsatte

Kriminalomsorgen utarbeidet en brosjyre som ble distribuert til de innsatte om korona-tiltakene som ble innført 13. mars. Brosjyren ble ferdigstilt 17. april.  
 
Brosjyren inneholdt informasjon om håndtering av koronaviruset i kriminalomsorgen og omtaler tiltakene som ble innført og de kompenserende tiltak som ble iverksatt som en følge av restriksjonene. Den var tilgjengelig på følgende språk: Norsk, engelsk, albansk, arabisk, fransk, litauisk, polsk, rumensk, russisk, samisk og spansk.  
 
Ved lempinger på tiltakene 18. mai 2020 ble informasjonen utdatert. Det vil på nåværende tidspunkt ikke bli utarbeidet en ny versjon av brosjyren.
 

Fremskutt løslatelse - avviklet 1. mai

I aktuelle tilfeller kan det gis straffegjennomføringsavbrudd eller fremskutt løslatelse hvis det anses som hensiktsmessig ut fra den aktuelle situasjonen. Det er vurdert at koronaviruset utløser denne muligheten og at tiltaket gjelder både fengsel og friomsorg.

Fra og med 16. mars ble fremskutt løslatelse innført som tiltak. 3. april ble tiltaket forlenget frem til 1.mai. 

Kriminalomsorgsdirektoratet besluttet 27.april at fremskutt løslatelse som tiltak mot koronasmitte skulle avvikles 1. mai 2020.

Totalt fikk 102 innsatte på høy sikkerhet og 224 på lavere sikkerhet fremskutt løslatelse.  

Fremskutt løslatelse kan imidlertid fortsatt benyttes etter 1.mai dersom det oppstår situasjoner med flere smittende (ansatte og/eller innsatte) i fengselet og det vil bidra til at fengselet kan håndtere smittefaren hvis antallet innsatte reduseres. Denne adgangen gjelder foreløpig frem til 1. juli

Hundetjenesten ikke aktiv - tiltak opphevet 1. juni

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) besluttet 2. mars midlertidig stans i bruk av hudetjenesten. Denne beslutningen ble senere videreført først til 1. mai og senere til 1. juni. Fra sistnevnte dato er hundetjenesten igjen i aktvitet.   

Ytterligere tiltak

Ytterligere tiltak vurderes og gjennomføres lokalt ved det enkelte fengsel og friomsorgskontor, og i samråd med helsetjenesten.