Mobil Versjon

Korona-virus: Tiltak som gjelder ansatte

Sentrale beslutninger

Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Derfor innfører Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) en rekke beslutninger som påvirker vår virksomhet. Men vi ser det som helt nødvendig, i tråd med det nasjonale målet om å forhindre spredning av smitte. 

Vi rapporterer jevnlig til Justis- og beredskapsdepartementet om iverksatte tiltak, samt hvilke konsekvenser disse kan få på sikt, både økonomisk og arbeidsbelastningsmessig. Vi gjør vurderinger rundt eventuelle ekstraordinære tiltak på arbeidslivsområdet som skal hjelpe oss å håndtere denne situasjonen når den etter hvert utvikler seg. Vi vil oppdatere denne saken når vi har konkrete ting å orientere om. 

Vi opplever nå at noen kommuner setter restriksjoner og innfører karantene for folk som har vært på reise sør i Norge. Kriminalomsorgen skal besørge forsvarlig drift av sine enheter, og har derfor behov for sikker bemanning. Derfor kan kriminalomsorgen beslutte unntak fra karantenebestemmelsene for å sikre drift. 

Det sendes fortløpende ut brev og skriv med ulike bestemmelser og tiltak. Se oppdaterte tiltak som gjelder domfelte/varetektsinnsatte og for pårørende

Tiltak pr. nå (1. april):

Hjemmekontor
Det er lagt til rette for at alle ansatte som har mulighet til det, kan arbeide hjemmefra. Alle ansatte blir også spurt om har oppholdt seg i områder med vedvarende spredning av koronavirus, eller vært i kontakt med familie/pårørende/andre som er smittet eller i karantene. Så langt som mulig skal dette avklares før den ansatte går på jobb. Også ansatte hos samarbeidspartnernes våre som har sitt arbeidssted i fengselet skal spørres om det samme.

Dersom de har vært i situasjoner som beskrevet, kan de ikke komme til enheten sin før etter 14 dager eller eventuell prøve er negativ. 

Arbeidstid
17. mars ble de sentrale partene i staten enige om å endre rammene for arbeidstid. 

Kjernetiden (kl. 09.00-14.30) faller bort. 

Arbeid utover de 7 timene og 45 minuttene som arbeidsdagen er på (tilsvarende kl. 08-15.45), skal avtales i forkant med leder dersom du jobber hjemmefra.

For virksomheter med samfunnskritiske funksjoner åpnes det for at hviletiden kan reduseres fra 11 til 8 timer og at arbeidsgiver har mulighet til å pålegge overtid på inntil 400 timer i 2020.

Avtalen gjelder i første omgang frem til og med 30. april 2020.

På Arbeidsgiverportalen er det lagt ut råd til hvordan man best leder medarbeidere med hjemmekontor og når virksomheten har høyt fravær. 

Samarbeid med Helsedirektoratet
KDI og Helsedirektoratet samarbeider tett, og Helsedirektoratet har kommet med en rekke anbefalinger til kriminalomsorgen for å hindre smitte og spredning av viruset. 

Seminar-, kurs- og møtestopp 
Grunnet smittefare har KDI besluttet at alle seminarer, kurs, møter og likende i kriminalomsorgen avlyses ut mai måned. 

Reiserestriksjoner
Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem. Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft for disse to landene. Det vil si at hvis du kom hjem fra utlandet utenom Sverige og Finland etter torsdag 27. februar, gjelder karantenen 14 dager fra den dagen du kom hjem. 

De til enhver tid gjeldende reiseråd fra UD skal følges. Refusjon av utgifter ansatte har hatt til avlyste kanselerte reiser i perioden som UD fraråder reiser i, må tas opp med reiseforsikringsselskap eller kredittkortselskap.

Hjemmekarantene 
Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19 (korona-viruset), men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i land utenom Sverige og Finland. Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.

 

Inndragelse av ferie
13. mars besluttet KDI å inndra ferien til ansatte som har planlagt reiser utenfor Norden den kommende tiden. Beslutningen er hjemlet i ferielovens § 6 tredje ledd, og med bakgrunn i at det vil kunne skape vesentlige driftsproblemer for Kriminalomsorgen dersom mange ansatte blir satt i 14 dagers karantene ved hjemkomst.

Beslutningen gjelder for alle ansatte og reiser i perioden 13. mars – 31. mai 2020. Reisen/oppholdet må være bestilt før 13. mars kl. 13.30. 

Refusjon av utgifter den ansatte har hatt i denne forbindelse må tas opp med reiseforsikringsselskap eller kredittkortselskap.

Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet om endring av ferie med arbeidstaker.

Fritak fra tjeneste i Forsvaret og Sivilforsvaret
Dersom ansatte som er kritiske for opprettholdelse av kriminalomsorgens virksomhet blir innkalt til tjeneste i Forsvaret eller Sivilforsvaret, skal det søkes om fritak. KDI har 17. mars orientert regionene og KRUS om dette i brev, og ansatte er orientert via etatens intranett.

Ytterligere tiltak

Dialog med fagforeningene
Det er per 16. mars iverksatt daglige telefonmøter med både NFF og KY, hvor også sentralt hovedvernombud deltar. Der diskuteres saker som blant annet innføring av 12-timers vakter, omdisponering av ansatte, Det er enighet om at 12-timers vakter kan iverksettes med mindre enn 14 dages varsel, hvis den ansatte er enig (alle 12-timers vakter er basert på frivillighet uansett lengde på varsling).

Det er enighet om at ansatte kan omdisponeres mellom enheter dersom merkostnader forbundet med reise dekkes og det er innen rimelig reisevei. I en krisesituasjon, der det kan være svært krevende å få tilstrekkelig bemanning ved enkelte enheter, må vi legge til rette for at vi kan pålegge ansatte å endre arbeidssted. (Iht straffegjennomføringsloven § 8, 2. ledd).  

16. mars opphever KDI, i samråd med NFF og KY, inntil videre kravet om dispensasjonssøknader for bruk av 1078-betjenter. Men det er viktigheten av å bruke de med etatsutdanning der det er mulig før 1078 er understreket.

Digitale løsninger
Det jobbes på spreng fra sentralt hold med å levere flere løsninger til enhetene slik at flere kan jobbe effektivt sammen på tross av mange på hjemmekontor. KDI vil sende fortløpende informasjon om status.

Vi tar også bruk Teams – vi kjøper inn flere lisenser og prioriterer tilgang fortløpende. Implementering og opplæring er utfordrende i det tempoet vi har nå, tålmodighet og raushet blir viktig.

Trådløse nett: Ny løsning for trådløse nett i enhetene er nå klar, og kan bestilles fra vår leverandør, Atea.

Permisjon med lønn ved stenging av barnehager og skoler
Barnehager og skoler skal sørge for et tilbud til barn av personell i "kritiske samfunnsfunksjoner". Dette unntaket omfatter kriminalomsorgen, og dersom du er alene med barn eller begge foreldre er ansatt i etaten, vil man i utgangspunktet ha krav på et slikt tilbud. Regjeringen offentliggjorde 16. mars en liste over personellgrupper/stillinger som kan få tilbud om barnehage og skole for sine barn.

Hver medarbeider må snarest gå i dialog med deres respektive barnehager og skoler for å melde fra om behovet for et tilbud for barnet. 

For deg som ikke inngår i definisjonen av samfunnskritiske funksjoner, og som dermed ikke har tilbud om barnepass som følge av at barnehage og skole er stengt, kan du søke om velferdspermisjon med lønn i GAT.

Ved omsorg for barn og pleie av nærstående i hjemmet kan du ha rett til permisjon med lønn etter hovedtariffavtalen § 20.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer også til fleksibilitet for de arbeidstakerne som kan løse sine oppgaver hjemme, i form av at arbeidstakeren innenfor rammen av fleksitidsavtalen kan arbeide på tider barna ikke trenger tilsyn.

Bierverv
Fra 17. mars har ansatte i kriminalomsorgen ikke lov til å utføre bierverv. Forbudet innføres for å redusere risikoen for smitte for kriminalomsorgens ansatte.

Lønnslån
Ansatte med lønnslån kan søke om midlertidig stopp i nedbetaling av lånet ved endringer i familieøkonomien som følge av koronasituasjonen. 

Avdeling for bygg og økonomi i KDI vil ta direkte kontakt pr e-post med ansatte som har lønnslån pr i dag og informere om tiltaket. 

Tiltak fra KRUS:
Høyskolekandidatstudiet i straffegjennomføring: KRUS gikk inntil videre fra ordinær drift til digital skole fra torsdag 12. mars. Dette innebærer at aspirantene får forelesninger via streaming, og at annen undervisning/veiledning også foregår digitalt både i teorisemestrene og praksissemestrene.

Bachelorstudiet: Det vil snarest legges en alternativ plan for de studentene som er i et Bachelor forløp, og detaljer rundt dette forventes klart i løpet av uka.

Gratis tilgang til Idunn
Universitetsforlaget har gjort alt innhold på Idunn - forlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter - årent tilgjengelig frem til bibliotekene åpner igjen. Nettadresse: www.iddun.no

Nett-tips

Vi anbefaler ansatte å følge med på disse nettsidene for oppdatert helseinformasjon: