Mobil Versjon

Ti år med elektronisk kontroll

1. september 2008 ble den første domfelte påsatt fotlenke. 10 år senere har over 20 000 gjennomført ubetinget fengselsstraff med elektronisk kontroll hjemme i egen bolig.

Justisminister Tor Mikkel Wara betegner ordningen som en suksess. 

Statsråd Tor Mikkel Wara holder innlegg på EK-konferanse
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara
 
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke) ble høsten 2008 etablert som en prøveordning i seks fylker med en kapasitet tilvarende 130 plasser. Ordningen har etter hvert blitt utvidet til nye fylker og med økt kapasitet, og fra mai 2014 ble ordningen landsdekkende med en kapasitet på 342 plasser. Fra januar 2018 ble den samlede kapasiteten utvidet til 500 plasser. 
 
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara deltok denne uken på  konferansen kriminalomsorgen avholdt i forbindelse med tiårsjubileet. 
 
- EK er Norges største "fengsel", og det er også et av de mest vellykkede når det gjelder å tilbakeføre domfelte til samfunnet uten at de begår ny kriminalitet etter soning. Det å tilbakeføre domfelte tilbake til samfunnet uten at de begår ny kriminalitet, er en enorm gevinst både for den enkelte og for samfunnet, sa han. 
 
Wara trakk også frem viktigheten av EK som et virkemiddel for å redusere og fjerne soningskøen som var et problem i mange år og verdien i at straffedømte får gjort opp for seg raskt. 
 
- Tiltaket med elektronisk kontroll har vært vellykket både når det gjelder kapasitet og kvalitet, konstaterte Wara. 
 

Om elektronisk kontroll

Målgruppen for denne straffegjennomføringsformen er domfelte med inntil 4 måneder idømt ubetinget fengselsstraff, eller som har inntil 4 måneder gjenstående soningstid til forventet løslatelse. Elektronisk kontroll skal ikke innvilges der det anses utilrådelig, og hovedregelen er at domfelte dømt for vold- eller seksuallovbrudd ikke skal innvilges slik soning

Domfelte gis mulighet for å etablere eller opprettholde sine økonomiske og sosiale forpliktelser, gjennom å gå på jobb eller være i utdanning og ha samvær med familie og barn.

Det er svært lite brudd på gjennomføringen, og tilbakefall til ny kriminalitet etter at straffen er gjennomført er lavt.