Man kommer i fengsel hvis man er dømt til ubetinget fengselsstraff eller til forvaring. En fengselsstraff skal være berøvelse eller innskrenkning av frihet, ikke tap av andre grunnleggende menneskerettigheter. Fengsel brukes også til varetekt, som er underlagt egne regler.

Kriminalpolitikken bygger på humanitet, rettssikkerhet og likebehandling. En fengselsstraff skal være berøvelse eller innskrenkning av frihet, ikke tap av andre grunnleggende menneskerettigheter. 

Kriminalomsorgen utøver stor makt over enkeltmennesker, og et fengsel er på mange måter et lukket samfunn. Derfor legger kriminalomsorgen vekt på åpenhet og innsyn.

Fengselsstraff innebærer tap av frihet, men den som er innsatt i fengsel har bortsett fra frihetsberøvelsen de samme rettighetene som andre norske borgere. 

Det er i overkant av 3600 fengselsplasser i Norge, fordelt på 34 fengselsenheter i Norge, med totalt 58 operative fengsler. I underkant av 70 prosent av plassene er på høy sikkerhet. 

Importmodellen

Norske fengsler drives etter den såkalte importmodellen. Det betyr at ulike instanser ute i samfunnet leverer tjenester til de innsatte i fengslene, på samme måte som de også leverer disse tjenestene til personer i samfunnet utenfor fengslene. Eksempler på slike tjenester er helsetjenester, skole/utdanning, NAV-tjenester, bibliotektjenester osv.