Mobil Versjon

Overføring til straffegjennomføring i hjemlandet

Utgangspunktet i internasjonal strafferett er at straff skal fullbyrdes i den stat hvor dommen er avsagt. Imidlertid kan rehabiliteringshensyn og sosiale forhold gjøre det hensiktsmessig å overføre domfelte til fortsatt straffegjennomføring i vedkommendes hjemland.

Overføring til fortsatt straffegjennomføring i utlandet

Overføring til fortsatt straffegjennomføring i annet land kan skje i medhold av ulike hjemmelsgrunnlag. Det skilles mellom overføring med og uten den domfeltes samtykke.

Grunnlag for overføring på frivillig basis

  1. Den europeiske konvensjonen av 21. mars 1983 om overføring av domfelte

Bilateral avtale
Norge har inngått en bilateral overføringsavtale med Thailand. I tillegg har Norge inngått bilaterale avtaler om soningsoverføring med Romania, Latvia og Litauen.

  1. Overføring når det ikke foreligger avtale (ad hoc)
    Lov om overføring av domfelte § 13 gir hjemmel for å søke overføring til andre land enn de som omfattes av ovennevnte grunnlag dersom det foreligger særlige grunner til dette.

Grunnlag for overføring uavhengig av domfeltes samtykke

  1. Lov om fullbyrding av nordiske straffedommer av 1963
  2. Tilleggsprotokoll av 18. desember 1997 til den europeiske overføringskonvensjonen 
    Liste over stater som har ratifisert tilleggsprotokollen
  3. Schengen-avtalen artikkel 68

Rundskriv KDI 1/2014 fra Kriminalomsorgsdirektoratet angis det nærmere rutiner for behandling av saker vedrørende overføring til fortsatt straffegjennomføring i utlandet. Dette gjøres for å sikre en rask og effektiv saksgang i saker om overføring. Rundskrivet sier videre at kriminalomsorgen skal prioritere og intensivere arbeidet med å få domfelte overført til fortsatt straffegjennomføring i sine respektive hjemland i de tilfeller der lovgivning og internasjonalt avtaleverk åpner for dette.

Rundskriv KDI 2/2014 fra Kriminalomsorgsdirektoratet  inneholder saksbehandlingsrutiner som gjelder alle overføringssaker til Romania, Latvia og Litauen etter de bilaterale avtalene om soningsoverføring.