Mobil Versjon

Skal øke kompetansen om kvinnelige innsatte og domfelte

11. september 2019 ble det gjennomført en nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar for å øke kompetansen om kvinnelige innsatte og domfelte. 

Kvinnekonferanse

I 2017 utarbeidet Kriminalomsorgen en egen strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring som en oppfølging av rapporten «Likeverdige forhold for kvinner og menn under kriminalomsorgens ansvar» fra 2015.  Formålet med strategien er å etablere tiltak som kan sikre en likeverdig straffegjennomføring for kvinner som for menn.

Kvinnesoningskonferansen inngikk som et av flere tiltak for å øke kompetansen om kvinnelige innsatte og domfelte. Konferansen ble arrangere av Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og hadde fokus på kvinners soningshverdag og oppfølging av kvinnestrategien. 

-Vi håper dager som dette kan bidra til å synligjøre kvinners situasjon og øke kompetansen om kvinnelige innsatte, sier Lise Sannerud (bildet), direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.  

En stor utfordring i arbeidet med soningsforhold for kvinner er dagens infrastruktur, derfor er arbeidet med bygningsmasse en viktig del av arbeidet med oppfølgingen av kvinnestrategien. Dette er en utfordring, men det skjer likevel positive endringer. KDI ønsker nå et nybygg med 20 plasser i enkeltrom ved Ravneberget fengsel og har fått godkjenning av Justis- og beredskapsdepartementet om å innlede forhandlinger med Sarpsborg kommune om dette. Hvis disse når fram, vil dette medføre at vi får avskaffe de siste fire-manns (-kvinner) rommene i Norge. Denne utbyggingen vil være viktig for å sikre kvinner likeverdige soningsforhold, for den vil medføre at vi får avskaffet de siste fire-manns (-kvinner) rommene i Norge, sier direktøren for KDI.

Et annet viktig tiltak er opprettelsen av kvinneansvarlige på alle fengsler og friomsorgskontor der kvinner er under straffegjennomføring. 

- Det er gledelig at vi nå har fått på plass en ordning med kvinneansvarlige som kan bidra til å styrke vår innsats for denne målgruppen, sier Sannerud. Kvinnekonferansen la vekt på hvordan de kvinneansvarlige kan få økt kompetanse og innsikt i sin arbeidshverdag med tematikken rundt kvinner under straffegjennomføring. 

-Det er viktig å understreke at direktoratet leder arbeidet med kvinner under kriminalomsorgens ansvar, og vi deltar i debatten med det premisset at kvinner skal ha likeverdige soningsforhold som menn. Diskusjonen må være hvordan det skal gjennomføres og hvordan vi balanserer behovet for økt kompetanse og spesialisering på den ene siden og nærhetsprinsippet og atskilt straffegjennomføring fra menn på den annen side. Jeg er sikker på at denne konferansen har vært et viktig skritt i å føre denne diskusjonen videre, avslutter Lise Sannerud. 

For oversikt over andre seminarer i regi av KRUS: 

http://www.krus-katalogen.no/2019/page/m14759