Mobil Versjon

Rapport om domfelte som ikke møter til straffegjennomføring

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra politiet, Riksadvokaten og kriminalomsorgen har sett på hvordan antallet saker hvor domfelte ikke møter til
soning kan reduseres.

Arbeidsgruppen, som har vært ledet av Rita Kilvær, direktør i kriminalomsorgens region sør, har avdekket at gruppen domfelte som ikke møter er stor og variert og at
dagens praksis og regelverk har en rekke forbedringspunkter. 

Rapporten er oversendt Justisdepartementet i tillegg til at den er presentert for politiets nasjonale ledergruppe og etatsledelsen i kriminalomsorgen. 

Arbeidsgruppen har formulert syv forslag til tiltak. Enkelte tiltak krever endringer i lov eller forskrift, mens andre tiltak lar seg gjennomføre uten dette. 

Arbeidsgruppens forslag til tiltak

1. Endring av straffeprosessloven § 461 slik at kravet om «meddelelse» fjernes og at det er tilstrekkelig at soningsinnkallingen er «levert». Som en følge av dette må straffebudet i
straffegjennomføringsloven § 40 syvende om unnlatt oppmøte til straffegjennomføring fjernes.

2.Endring av forskrift om innkalling og utsettelse ved fullbyrding av straff med en passus om at tilsigelsesfristen kan fravikes dersom det foreligger tungtveiende grunner.

3.For å forhindre unndragelse av straff bør man i større grad benytte seg av eksisterende lovverk når det gjelder inndragelse/nektelse av pass.

4.Styrket oppfølging og økte ressurser og prioriteringer fra politiets side for å følge opp etterlyste for straffegjennomføring. Innføring av årlig rapportering på status antall etterlyste i politiet.

5. Utrede behovet for tilgang til ytterligere straffeprosessuelle metoder for å sikre soningsfullbyrdelse.

6. Innføring av og opplæring i nye rutiner for arbeidet med innkalling og etterlysning i begge virksomheter. Opplæring av påtalejurister i ulike straffeprosessuelle virkemidler for å forhindre at domfelte forsvinner i tiden mellom varetekt og rettskraftig dom og etter dom er avsagt samt generelle rutiner for arbeid med etterlyst.

7.Prioritering av endringer i digitale verktøy samt innføring av Altinn.

Fakta om innkallingstall

Det er totalt 2776 etterlysninger for innkalling til soning av bøter og pågripelse for soning av bøter. Bøter utgjør totalt kr. 26 821 990,-, subsidiært 49 293 dager fengsel dvs. ca.
135 år.

Det er totalt 1307 etterlysninger for pågripelse/innkalling til soning og pågripelse/avhenting for soning av dom. Dommene utgjør til sammen 244 403 soningsdøgn, dette
tilsvarer ca. 670 år.