Mobil Versjon

Positiv evaluering av soning med fotlenke

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll oppleves som en krevende straffereaksjon. Samtidig er ordningen samfunnsøkonomisk lønnsom.

FOTLENKE2-fot8

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) er nå blitt evaluert av Vista analyse, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi bestilte en evaluering for å få bedre kunnskap og sikre en mer treffsikker bruk av ordningen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Evalueringen bekrefter at EK oppleves som en streng og krevende straffereaksjon. Ordningen virker positivt på tilbakefall til ny kriminalitet og er en god løsning for den domfeltes nærmeste familie. Evalueringen konkluderer med at ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom sammenlignet med soning i fengsel på lavere sikkerhetsnivå.

– Jeg vil nå få utredet om gjennomføringstiden skal utvides og om flere skal få mulighet til å sone på denne måten. Samtidig vil jeg understreke at det er svært viktig for meg at ordningen ikke skal bli en ekstra belastning for ofrene for kriminalitet, sier justisministeren.

De fleste lovbruddene som gjennomfører hele soningen med EK er uten konkrete ofre. Domfelte soner for eksempel for tilfeller som ruspåvirket kjøring, bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet.

Rapporten viser at hensynet til ofrene blir ivaretatt både i regelverket og i kriminalomsorgens saksbehandling. Samtidig viser evalueringen at kriminalomsorgen er flinke til å skjerme ofrene i vurderinger av om fotlenke skal innvilges.

Hele rapporten kan lastes ned her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/db567af0322c4e03b5385a82c84d42d1/va-rapport-2016-02-evaluering-av-soning-med-fotlenke-2.pdf