Mobil Versjon

Pilotprosjekt: Forhåndsvedtak om delgjennomføring med elektronisk kontroll (EK)

I november igangsettes et pilotprosjekt hvor det kan fattes et betinget vedtak om delgjennomføring med elektronisk kontroll før domfelte møter i fengsel.

Person med fotlenke

Hvorfor igangsettes piloten?

I 2016 var det om lag 3300 domfelte som gjennomførte straffen med elektronisk kontroll. Av disse var om lag 20 prosent delgjennomføringssaker.

 - Delgjennomføring med elektronisk kontroll er et prioritert område for kriminalomsorgen, og det er klare politiske forventninger til økt bruk av dette. KDI mener at det er mulig å øke antallet overføringer fra fengsel til elektronisk kontroll, og derfor iverksetter vi dette pilotprosjektet, sier Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i KDI.  

Erfaring viser at det kan være utfordringer med å identifisere, informere og motivere innsatte i fengsel for søknad om delgjennomføring. I tillegg kan søknadsprosessen være tidkrevende, og igangsettes for sent i soningsløpet i forhold til gjenstående tid. Det gjelder særlig for domfelte med relativt korte straffer. I dag er gjennomsnittlig gjennomføringstid med EK delgjennomføring på 55 dager, til tross for at øvrig grense er fire måneder.

Hvordan vil piloten foregå?

Domfelte som er i målgruppen for delgjennomføring vil få tilsendt informasjon og få muligheten til å søke om dette før innsettelse i fengsel.

Søknaden vil deretter følge ordinære saksbehandlingsrutiner som for helgjennomføring, og ønsket er at spørsmålet om delgjennomføring avgjøres før domfelte møter til innsettelse i fengsel.

Friomsorgsleder vil kunne fatte et betinget vedtak om delgjennomføring i tråd med gjeldende regelverk om målgruppe, gjennomføringstid og tilrådelighetsvurderinger. Dersom forutsetningene for vedtaket endres under straffegjennomføringsdelen i fengsel, vil vedtaket kunne omgjøres eller endres av fengselsleder.

Målgruppe

Domfelte som er idømt en ubetinget fengselsstraff på inntil 1 år.

Forventede effekter

Først og fremst antas det at en slik ordning vil føre til at man iverksetter både flere og lengre delgjennomføringssaker.

Det antas også at domfelte vil profitere på en slik ordning utover delgjennomføringen i seg selv. En slik tidlig avklaring av soningsforløpet gir større forutsigbarhet for domfelte, og bedre muligheter for å planlegge praktiske forhold knyttet til sine sosiale og økonomiske forpliktelser som familie, nettverk og sysselsetting. Dette vil kunne bidra til enda bedre kvalitet i innholdet i gjennomføringen.

Det er også grunn til å tro at et forhåndsvedtak om delgjennomføring vil gi positive konsekvenser for straffegjennomføringen ved at de ansvarliggjøres for egen progresjon. Domfelte vil være innstilt på og motivert for utslusing til EK og dermed gis et større incitament for god oppførsel og en straffegjennomføring uten brudd.

I tillegg vil ansatte ved fengslene få mindre arbeid med forberedelser og saksbehandling.

Pilotenheter og varighet

Oppstartsdato for pilotprosjektet er 1. november, med en foreløpig varighet på 1år.

Følgende enheter i region vest og region nord skal delta i piloten:

  • Hordaland friomsorgskontor 
  • Sogn og Fjordane friomsorgskontor 
  • Møre og Romsdal friomsorgskontor 
  • Trøndelag friomsorgskontor 
  • Nordland friomsorgskontor 

Piloten vil kunne berøre alle fengsler i hele landet, det er domfeltes tilknytning til friomsorgskontoret som er avgjørende.

Det vil gjennomføres både erfaringssamlinger og evaluering av piloten for å vurdere hvorvidt ordningen etter hvert bør utvides.