Mobil Versjon

Personvern

Kriminalomsorgen behandler store mengder personopplysninger. Opplysningene er primært knyttet til individuelle forhold om den som gjennomfører straff eller utholder varetekt i fengsel, men det kan også bli registrert opplysninger om familie og andre relasjoner til innsatte / domfelte. Eksempler på dette er opplysninger om pårørende, besøkende og hvem som er fornærmet i straffesaken. I tillegg hentes det inn opplysninger om dem som er invitert til fengselet for å utføre et oppdrag.

Kriminalomsorgen benytter slike opplysninger for å tilrettelegge for betryggende straffegjennomføring/opphold i fengsel.

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven har som formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato etc.

Veileder for innsynsbegjæringer

Veilederen skal anvendes der Kriminalomsorgen mottar henvendelser om innsyn i personopplysninger.

Formålet med veilederen er å sørge for at Kriminalomsorgen bidrar til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn.