Mobil Versjon

Ny rapport om innsattes tilgang til NAV-tjenester

Tjenester fra NAV kan bygge bro mellom perioden i fengsel og livet etter løslatelse og bidra til kontinuitet i oppfølgingen, viser FAFO-rapport.

Ny-NAV-forside

Forskningsstiftelsen FAFO publiserte 11. januar i år rapporten «NAV i fengsel. En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester» (Fafo-rapport 2017:37) av forsker Inger Lise Skog Hansen.

En samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten fra 2014 skulle styrke samarbeidet og bedre tilgangen til NAV-tjenester for innsatte. Denne toårige følgeevalueringen ser på i hvilken grad og på hvilken måte innsattes rett til NAV-tjenester er fulgt opp.

NAV er til stede i mange fengsler rundt om i landet, men med svært varierende stillingsressurser. I evalueringsperioden er antall årsverk redusert.  Studien viser at uten NAV i fengselet, mister innsatte tilgangen til tjenester, og det er i særdeleshet tilgangen til arbeidsrettet bistand som glipper.

Det er ikke mulig å se noen systematikk eller tydelige kriterier for tilgang til NAV-ressurser i fengslene. Tilstedeværelsen i fengslene er i stor grad overlatt til lokale vurderinger av NAV fylke og NAV i fengselskommunen. I evalueringen foreslås det at det utarbeides retningslinjer for å sikre at NAV er tilstede i fengsel, og finansieringsmodeller for dette.

Lenke til nettutgave av rapporten: http://www.fafo.no/images/pub/2017/20645.pdf