Mobil Versjon

Norge finansierer rusmestringsenhet i Latvia

En ny rusmestringsenhet i byen Olaine i Latvia er et av de konkrete resultatene av de norske bidragene til kriminalomsorgen i EØS-landene.

EØS-midler - logo

Rusmestringsenhet Latvia 500px.png

Olaine er en by med ca. 25.000 innbyggere, beliggende omkring 25 kilometer sørvest for Latvias hovedstad Riga og omtrent like langt fra kysten innerst i Riga-bukta. Den nye rusmestringsenheten får plass til 200 innsatte. Den skal stå ferdig i april neste år, og innsatte fra alle fengsler i Latvia skal kunne søke seg dit.

Grunnsteinen nedlagt

Byggestart for rusmestringenheten ble markert 26. august, ved at et innkapslet dokument ble murt inn i grunnsteinen i bygget.

Når Norge finansierer rusmestringsenheten, så er det som en del av ordningen med EØS-midler, som administrerer pengene Norge betaler for å være en del av EUs indre marked. I løpet av perioden 2009-2016 skal til sammen 55 millioner euro sprøytes inn i en rekke EU-land ved hjelp av denne ordningen. Pengene skal bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), og til å styrke forbindelsene mellom Norge og de 16 mottakerlandene.

Prosjekter i mange land

Ordningen med EØS-midler omfatter prosjekter på en rekke forskjellige områder i samfunnet. Kriminalomsorgen er involvert i 31 forskjellige prosjekter i seks forskjellige land: Latvia, Polen, Romania, Litauen, Tsjekkia og Bulgaria. Prosjektene omfatter både fengsler og friomsorg.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) og alle de fem geografiske regionene i kriminalomsorgen er involvert i prosjektene, som har en samlet økonomisk ramme på ca. 500 millioner norske kroner.

KRUS og avdeling Stifinner’n i Oslo fengsel er norske partnere i prosjektet i Olaine. I tillegg til å finansiere rusmestringsenheten, består den norske innsatsen i at KRUS bistår Latvia med å utvikle en ny utdanningsplan for fengselsbetjenter, mens Stifinner’n overfører sine metoder og kunnskaper med behandling av innsatte med avhengighetsproblemer.

Lang erfaring

Stifinner’n har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med innsatte som har rusproblemer og ønsker å bruke soningstiden til å starte en endringsprosess.

Det langsiktige målet med prosjektene kriminalomsorgen deltar i, er å bidra til en utvikling i samsvar med relevante, internasjonale standarder for menneskerettigheter, og å følge opp Europarådets anbefalinger og standarder for kriminalomsorg. Det er også et mål å etterstrebe bruk av straffereaksjoner som er et alternativ til fengsel, bidra til økt fokus på utsatte grupper blant de domfelte og heve kompetansen hos både ansatte og innsatte.