Mobil Versjon

Kristiansand fengsel

Kriminalomsorgen region sørvest


 

kristiansand

Kristiansand fengsel ligger i Kristiansand kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 44 plasser - menn og kvinner.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til fengselet?
Fengselet er plassert i sentrum av Kristiansand, nærmere bestemt i de tre øverste etasjene i Tinghuset. Det er kun 200 meter fra domkirken, og er lett å finne. Inngang er fra Rådhusgata.

Hva må den domfelte ha med seg?
Den domfelte har med seg soningsinnkallingen og gyldig legitimasjon.

Hva kan den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg klær og barbermaskin (ikke oppladbar). Av kontrollmessige årsaker kan man ikke ta med seg toalettartikler på tube, flasker eller boks eller tobakk og andre nærings- og nytelsesmidler. Det er heller ikke tillatt å ta med hobby- eller fritidsutstyr. Vi anbefaler at domfelte tar med seg litt penger, slik at man kan foreta nødvendige innkjøp ved ankomst.

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?
Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva kan den innsatte få utlevert?
Den innsatte vil ved ankomst til fengselet få utlevert en startpakke som inneholder såpe, tannbørste, tannkrem og kam.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengselet?
Handling foregår én gang i uken, og en lokal kjøpmann står for ordningen. Maksimumsbeløp som innsatte kan handle for, er 400 kroner per uke. Toalettartikler og ringekort kan kjøpes i tillegg. Innsatte som sitter i varetekt, har ingen maksimumsbeløp å forholde seg til.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte har anledning til å ringe i inntil 20 minutter per uke.

Hva skjer de første dagene i fengselet?
Innsattes personalia blir registrert. Alle medbrakte effekter vil bli registrert. Kroppsvisitasjon vil bli foretatt. Innsatte blir anmodet om å fylle ut et skjema med opplysninger om eventuelt rusmiddelbruk før innsettelsen.

Hvilket skoletilbud gis til innsatte i fengselet?
I Kristiansand fengsel tilbyr skolen undervisning på ungdomsskole- og videregående nivå. Ellers prøver skolen å legge til rette for elever som har ønsker om høyere nivå. Fengselet driver også en teoridel i forbindelse med sandblåseropplæring, hvor det er mulighet for eventuell praksis gjennom en frigangsordning.

Hvilket tilbud har man ved arbeidsdriften i fengselet?
Fengslet driver med enklere trearbeid og monteringsarbeid.

Annet som er spesielt ved fengslet?
Kristiansand fengsel kan tilby føgende programmer og kurs:
Stressmestring
Sinnemestring 
Hasjbevisstgjøringskurs
Foreldreveiledning
EN-TIL-EN 

Informasjon til besøkende

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i fengselet?
Søknad om besøkstillatelse må sendes inn ferdig utfylt til oppgitt adresse på søknadsskjemaet.

Opplysningene vil bli sjekket hos politiet. Ut ifra dette resultatet bestemmes det om vedkommende blir godkjent som besøkende til fengslet, og om besøket må skje kontrollert (f.eks. besøk bak glassvegg). Alle vil få svar i posten.

Hva er besøkstidene i fengselet?
Det er besøk hver onsdag og torsdag fra kl 1000 til 1900. Besøkene har en times varighet.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Ved besøk bak glassvegg har den innsatte ikke ha anledning til å motta noe fra den besøkende. Ved ordinære besøk er det foreløpig mulig å ta med seg mat og drikke som nytes under besøket. Innsatte får ikke ta med seg noe opp på rommet etter endt besøk. Det er ikke tillatt å røyke under besøket.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det blir alltid tatt hensyn til barn i forbindelse med besøk, og besøkene blir gjennomført på en skånsom måte. En lekekasse med forskjellige leker står på besøksrommet. Kristiansand fengsel har utarbeidet en brosjyre bereget på barn.