Mobil Versjon

Kriminalomsorgen kan få flere transportoppdrag

For samfunnet er det flere fordeler ved at politiet overlater ansvaret for transport av fanger til kriminalomsorgen. Det viser en samfunnsøkonomisk analyse Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet har laget om transport og fremstilling av varetektsinnsatte. 

Oppstilte biler

Analysen viser at en overføring av ansvaret for denne oppgaven fra politiet til Kriminalomsorgen vil frigjøre politikraft og redusere politiets oppgavespenn.

Overtok i august 2014

De to etatene har allerede høstet betydelige erfaringer med ordningen. I august 2014 overtok kriminalomsorgen ansvar for transport og fremstilling av varetektsinnsatte i politidistriktene Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold.

Bildet er tatt på basen i Berg fengsel i Vestfold 19. august 2014, dagen da kriminalomsorgen overtok transportansvaret. Det er bevilget penger til kriminalomsorgens utgifter til tiltaket, og prosjektet skal være sluttevaluert i mai 2016. Men allerede nå ser etatene på muligheten for å videreføre samarbeidet.

De har utarbeidet en enkel samfunnsøkonomisk analyse for mulige virkninger ved overføring av ansvar for transport og fremstilling av varetektsinnsatte fra politiet til kriminalomsorgen i politidistriktene Vest, Sør-Vest, Øst og Oslo.

Frigjør politikraft

Analysen viser at tiltaket bidrar til å frigjøre politikraft og redusere oppgavespennet i politiet. I tillegg kan det bli redusert tomkjøring, ettersom kriminalomsorgen vil ha transportbaser i nærhetene av fengsler. Det forventes også bedre styring og samordning av transporter og fremstillinger hvis kriminalomsorgen overtar ansvaret.

Ledelsen i Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet stiller seg i hovedsak bak analysens konklusjoner. Direktoratene har overfor Justis- og beredskaps-departementet anbefalt å overføre ansvaret for transport og fremstilling av varetektsinnsatte til Kriminalomsorgen for Oslo politidistrikt og Øst politidistrikt fra 2017. Dette er distrikter med særlig mange transporter og fremstillinger. Oslo politidistrikt skal også bistå Kripos og Økokrim med kjøreoppdrag.

Høy kvalitet

Kriminalomsorgen får tilbakemeldinger på at transporttjenesten leverer høy kvalitet. Transporttjenesten er punktlig og utnytter sine ressurser godt, sier direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Den videre oppfølging av analysen er til vurdering i Justis- og beredskapsdepartementet. Det tas sikte på å avklare transportspørsmålet i forbindelse med budsjettarbeidet for 2017 til høsten.