Mobil Versjon

Høyesterett avviste anken til Breivik

Anders Behring Breivik får ikke anke saken sin videre til Høyesterett. Det har et enstemmig ankeutvalg avgjort.

I beslutningen fra Høyesteretts ankeutvalg står det blant annet:

"Ettersom ingen deler av anken over lagmannsrettens rettsanvendelse har utsikter til å vinne frem, eller reiser spørsmål om tolkingen av EMK artikkel 3 eller 8 som ikke allerede er tilstrekkelig avklart gjennom praksis fra EMD, finner et enstemmig ankeutvalg at det ikke er tilstrekkelig grunn til å gi samtykke til at anken over rettsanvendelsen skal avgjøres av Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4 første ledd.

Borgerting lagmannsrett ga i mars staten medhold i at Anders Behring Breiviks soningsforhold ikke strider mot menneskerettighetene. Denne dommen er dermed rettskraftig.