Mobil Versjon

Hassel fengsel

Kriminalomsorgen region sør

hassel

Hassel fengsel ligger i Skotselv i Buskerud, mellom Hokksund og Vikersund, og er en enhet med lavt sikkerhetsnivå, primært utslusingsfengsel for straffedømte menn fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå, men kan også innenfor gjeldende regelverk motta domfelte direkte til soning.  Domfelte må søke om soningsplass.  Ved ellers sammenlignbare forhold vil domfelte med mer enn 6 måneder, eller lengst gjenstående soningstid (begrenset oppad til ca. 3 år) prioriteres. Sedelighetsdømte mottas ikke.

 Eiendommen er på ca 300 mål med bl.a. gårdsbruk, fjøs og gartneri. Sentralt i fengselets sosialpedagogiske virksomhet står arbeidet med individuelle fremtidsplaner, aktiv jobbing i forhold til innsattes sosiale nettverk, obligatoriske fritidsaktiviteter og en tilnærmet ordinær arbeids- eller skoledag. Fengselet har 26 soningsplasser, med mulighet for noe utvidelse, og 29 stillinger fordelt på betjenter, fritidsleder, sosialkonsulent, arbeidsledere, administrasjon og ledelse. Vår ideologiske og teoretiske plattform har forankring i virksomhetsteorien.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Man kommer til Hassel med bil ved å følge skiltingen til Skotselv fra R-35. I Skotselv ”sentrum” er det skiltet til Hassel fengsel. Timeekspressen mellom Hønefoss og Drammen har stoppested i Knivedalen, ca. 3 km unna. Nærmeste jernbanestasjon er Hokksund, 12 km unna. Det er for øvrig gode bussforbindelser mellom Drammen/Hokksund og Vikersund/Hønefoss på hverdager, noe dårligere i helger.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Ved direkte innsettelse må man ha med seg soningsinnkalling og gyldig legitimasjon, samt  et minimum av klær og skotøy tilpasset årstiden.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Klær og personlig utstyr i hht. ”Effektliste”, hvilket i første rekke innebærer klær tilpasset årstiden.  Dessuten kan han ha med seg barbersaker, tannbørste, samt et begrenset omfang av personlige bruks- og prydgjenstander.  Bærbar radio / lite musikkanlegg kan også medbringes, privat TV og DVD/VHS-spiller tillates imidlertid ikke. Det samme gjelder elektronisk utstyr (for eksempel iPad, mp3 og lignende) som har lyd- og bildeopptaksmuligheter. Egen PC er heller ikke tillatt, men her kan det gjøres unntak i helt spesielle tilfeller.

Det er ellers behov for treningstøy og sko for inne- og uteaktiviteter. Det er tillatt å ha med seg hobby- og fritidsutstyr, men utstyret vil bli vurdert sikkerhetsmessig og i forhold til plass på rommet.  Privat skiutstyr/sykkel kan medbringes på eget ansvar. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon på fengselsområdet. Den kan imidlertid oppbevares i Sentralvakta, slik at den kan medbringes på permisjoner. Fengselet tar ikke ansvar for opplading av batterier. Egen bil tillates kun unntaksvis.

 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Informasjonsmateriell (”Hassel A-Å”), sengetøypakke med håndklær, tannbørste, tannkrem, barbersaker etter behov, vekkerklokke, romnøkkel, arbeidstøy og helseskjema som leveres helseavdelingen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved ankomst registreres personalia i sentralvakta. Det blir gitt generell informasjon om fengselet og hvis kapasitet, omvisning på fengselsområdet. I tillegg vil alle medbragte effekter bli sjekket. Det som ikke er tillatt å ha på rommet, blir lagret i sentralvakta. Så blir den innsatte tildelt rom på én av de tre avdelingene. Informasjon om de daglige rutinene på avdelingen gis av avdelingsbetjentene og av andre innsatte.

Den første uken på Hassel fengsel blir den innsatte arbeidsplassert i et rulleringssystem mellom de ulike arbeidsplassene. Deretter blir det bestemt hvor han skal være. Hvis den innsatte har brukt rusmidler før ankomst til fengselet, er det viktig at vedkommende opplyser om hva som er brukt. Dette er for å unngå vanskeligheter dersom er urinprøve avlagt i fengselet skulle slå ut positivt.
 
Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Den innsatte kan handle varer i ordinær lokal dagligvarehandel, og handletur gjennomføres vanligvis én til to ganger i uka.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Den innsatte kan ringe private telefoner etter arbeidstid fra telefonautomat som finnes i boenheten. Telefonkort selges i sentralvakta. Telefonrommene er tilgjengelig fra ca kl 15.15 til kl 23.45. Behov for telefonering i arbeidstiden, for eksempel til offentlige kontorer i forbindelse med framtidsplanarbeidet , kan avtales gjennom ”ringelapp” på morgenen og utføres fra sentralvakta, et kontor eller fra arbeidsplassen avhengig av type samtale.
 
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Se punkt 3 under avsnittet ”Informasjon før straffegjennomføringen”
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skolevirksomheten har i første rekke tilbud innen studiekompetansefag og man legger opp til at den enkelte skal kunne se resultater av egen innsats relativt raskt, blant annet gjennom eksamener som gir delkompetanse.  Dersom behovet for skolegang ligger utenfor det fagfeltet avdelingen ved Hassel fengsel dekker, vurderes tilbud i ”moderskolen” eller annen utdanningsenhet utenfor fengslet, og innsatte som innfrir kriteriene for det kan søke om frigang. 

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Produksjon og læring står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre, og det er et bredt og variert arbeidstilbud for de innsatte. Fengselet har arbeidsplasser i fjøs, kjøkken, gartneri, vaskeri, samt arbeid med gårdsdrift/landbruksverksted og vedlikehold. Innenfor flere av områdene kan det også i samarbeid med skolen være muligheter for yrkesrettet utdanning og eventuelt praksisplass. bilde(r)?
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
En del av «fritiden» er belagt med obligatoriske aktiviteter som
gjennomføres i fellesskap i den enkelte gruppe.  Dette kan være alt fra 
fysiske aktiviteter og turer, til tema­kvelder, kinobesøk, svømmehall, teater, kortspill m.m.. To ganger i uka er det lagt opp til obligatorisk fysisk trening. Treningen er sesongbetont, med hovedfokus på ballspill, sykling, skigåing og løping. De frivillige aktivitetene forsøkes rettet inn mot innsattes individuelle behov, interesser og ønsker, men begrenses noe gjennom fengslets kapasitet og innsattes mulighet for permisjoner osv.
 
 Annet som er spesielt for fengslet
Fra tid til annen gjennomføres programtilbud. De mest aktuelle i forhold til fengslets kapasitet og kompetanse er ATV (Alternativ til vold) og samlivsprogram som kalles PREP. I tillegg finnes kompetanse for å gjennomføre ”Russamtaler” og foreldreveiledning.
Hassel fengsel har et godt og nært samarbeid med frivillige organisasjoner som WAYBACK og ”FRI-prosjektet” i Kirkens bymisjon i Drammen

Hassel fengsel har egen gårdsbutikk. Åpningstiden er kl. 08.00-15.00 på hverdager, enkelte dager har utvidet åpningstid, og i mai måned er det langåpent hver dag. Fra gårdsbutikken selges det i perioden mai - oktober blant annet tomat, agurk, paprika og chili. Det er ca. tjue ulike grønnsaker som dyrkes frem i drivhus og på friland. Sommerblomster selges i april, mai og juni, mens juleblomster selges i november og desember.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte sender søknadsskjema til de han ønsker besøk fra. Skjemaet fylles ut og sendes tilbake til fengselet og vil som hovedregel bli oversendt politiet for sjekk i strafferegisteret, noe avhengig av relasjonen til den innsatte og hvorvidt det nylig er innvilget besøkstillatelse i tidligere fengsel.    Ved ankomst melder de besøkende seg i vakta, framlegger besøkstillatelse og legitimasjon.  Mobiltelefon og bilnøkler avleveres i vakta. Lempelig kontroll av hva besøkende har med seg.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Vanlig besøkstid er lørdag og søndag 10.00-18.00. Besøkshybelen (med overnatting) kan brukes fra fredag kl.16.00 - lørdag 15.00 og fra lørdag kl.16.00 - søndag 15.00. Dagbesøk og overnattingsbesøk kan også avvikles ifm. høytidsdager.

Ordinær besøksvarighet er tre timer for innsatte uten permisjonstid og halvannen time for innsatte med permisjonstid.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Mat de skal spise under besøket. Tobakk/sigaretter, klær og gaver. Alt skal gjennomgås i sentralvakta før utlevering til innsatt.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det er godt tilrettelagt for barn ved besøk. Enheten bærer ikke preg av å være fengsel, betjentene bruker ikke uniform og det er heller ingen gitter eller gjerder på Hassel. Besøk blir avviklet på besøksrom i hver enkelt avdeling, hvor det finnes en kasse med leker. Det er også tillatt å bruke utearealene.  Nærmeste nabo til fengselet er en barnehage med lekeapparater og arealer som kan benyttes i helgene.  Hassel fengsel har også en besøkshybel som kan benyttes til overnatting.  Innsatte må søke spesielt om å få benytte hybelen, og bruken av den blir fordelt etter prioritering.
Annet
Besøkshybelen (overnattingsbesøk) prioriteres for besøkende med lang reisevei og /eller besøk med små barn.Besøkssøkere får tilbakemelding om godkjenning eller avslag. Årsaken til avslag er vanligvis at søkeren er aktiv rusmisbruker, tidligere straffet, eller er under etterforsking. Besøkende som ikke hører til nærmeste familie, må være fylt 18 år eller ha skriftlig bekreftelse fra foresatte på at besøket kan gjennomføres.