Mobil Versjon

Frivillige og ideelle organisasjoner

Ensomhet er et utbredt problem blant løslatte, for å komme tilbake til samfunnet etter et fengselsopphold trengs det mer enn arbeid, bolig og heletjenester. Kriminalomsorgen har derfor knyttet kontakt med en rekke frivillige og ideelle organisasjoner som tilbyr samtaler og aktivitet under straffegjennomføring og tilbud om sosiale nettverk etter løslatelse. Utfordringen er å formidle kontakter i nettverk med «vanlige folk», ikke bare miljøer som består av tidligere løslatte.

Samarbeidet med frivillige organisasjoner

Nye sosiale miljøer

For å lette veien tilbake til et lovlydig liv, kan det være nødvendig å holde seg borte fra enkelte venner og bekjente og satse på nye kontakter og miljøer. Medlemmer i frivillige organisasjoner kan gå inn som brobyggere til normalsamfunnet.  Et sentralt virkemiddel for å lette integrasjonen i sosialt stabile miljøer er å opprette kontakt med medarbeidere utenfor kriminalomsorgen som på frivillig grunnlag kan bistå domfelte.

Viktig med frivillige

Denne innsatsen de frivillige organisasjonene gjør gjennom besøkstjeneste og aktiviseringstiltak, er viktig for å få til en god straffegjennomføring. Det motiverer og fremmer ferdigheter, det integrerer de innsatte i aktive fritidsmiljøer, og det støtter opp om andre faglige tiltak som skjer i kriminalomsorgen.

Post 70-midler

Justis- og beredskapsdepartementet stiller hvert år midler til disposisjon over Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde, de såkalte Post 70-midler. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ansvaret for forvaltning av disse midlene.