Mobil Versjon

Fotlenke i stedet for fengsel – evaluering av prøveprosjektet

Av 1700 domfelte som gjennomførte straff med elektronisk kontroll, fotlenke, i stedet for å være i fengsel fra 2008 – 2010, var det bare fem prosent som brøt vilkårene og måtte i fengsel. I brukerevalueringer uttrykker de fleste at de er svært fornøyd med muligheten til å gjennomføre straff slik, særlig det å kunne gå på jobb og være sammen med familien er viktig.

Målet med fotlenke - elektronisk kontroll

Prøveprosjektet med elektronisk kontroll, fotlenke, hadde spesielt tre mål. Det skulle være med på å hindre soningskøen til fengslene, elektronisk kontroll skulle være med på å øke kvaliteten i straffegjennomføringen i forhold til mål og standarder som er satt, og elektronisk kontroll har som mål å skape et lavere tilbakefall. I dag er det 10 fylker hvor det er mulig å få fotlenke, og hvis man skal gjennomføre opp til fire måneders fengselsstraff eller har fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse, kan man søke om fotlenke i disse fylkene.

Korte dommer

Av de 1700 domfelte som hadde fotlenke i perioden 2008 - 2010 var det 1500 helgjennomførere, det vil si at de gjennomførte hele straffen med fotlenke og var ikke i fengsel først. Disse hadde ofte korte dommer, rundt 30 dager. De aller fleste var dømt for ruspåvirket kjøring, fart eller økonomisk kriminalitet. De med lengre dommer var oftest dømt for økonomisk kriminalitet og narkotikaomsetning. Målinger av tilbakefall 2 år etter endt straffegjennomføring med EK viser et tilbakefall på rundt 10 prosent. Denne andelen er forventet ut fra sammensetningen av domfelte som inngår.

Styrt av klokka

I tillegg til å være fornøyd med å kunne være nær familien og gå på jobb, var det få som rapporterte om økonomiske problemer som en følge av straffegjennomføringen. I brukerundersøkelsen kom det fram noe misnøye, blant annet at det kunne være langt å reise til de ukentlige oppmøtene på friomsorgskontoret. Mange opplevde også at de ble styrt av klokka, når de må være inne og ute til bestemte tider.

Evaluering av straffegjennomføring med elektronisk kontroll er skrevet at Tore Rokkan, forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS, og kan leses her:

http://brage.bibsys.no/krus/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_28871

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll er fortsatt et prøveprosjekt, men er utvidet til flere fylker. Erfaringene fra prøveprosjektet de første to årene er nyttige når prosjektet videreføres i nye fylker. I prosjektperioden ble det publisert flere delrapporter som fulgte utviklingen underveis. Delrapportene kan du lese her:

http://brage.bibsys.no/krus/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_28876