Mobil Versjon

Forskningsrapport om ungdomsfengsel

Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel får gode resultater i ny NOVA-rapport.

Bjørgvin ungdomsenheten

Ungdomsenheten i Bjørgvin har vært et prøveprosjekt siden 2009. Rapporten anbefaler at ungdomsenheten gjøres permanent under forutsetning av at ressursene videreføres.

Ungdomsenhet vest er evaluert av Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Konkusjoner

  • Det er lagt stor vekt på god tverrfaglig kompetanse og oppfølging etter soning. 
  • Det er godt tilrettelagt for skolegang, utdanning, fysisk aktivitet og tilgang på helsetjenester. 
  • Det er liten bruk av innelåsing og skjerming. 
  • Enheten byr på aktiviteter som oppleves som meningsfulle. 
  • Ungdommene opplever å bli godt behandlet og føler seg trygge. Behovene i forhold til alder blir ivaretatt. Det vektlegges som positivt at de slipper å sone sammen med voksne 
  • For å fremme trivsel og trygghet er utformingen av enheten tillagt stor vekt.

Last ned NOVAs evalueringsrapport om Ungdomsenheten i Bjørgvin (pdf)

Ungdomsenheter i kriminalomsorgen

Hittil i år har det vært innsatt tretten under 18 år i norske fengsler. For å legge til rette for at flere barn og unge kan følges opp, åpnet det i april også en ungdomsenhet på Eidsvoll.

  • Kriminalomsorgen har nå åtte tilrettelagte plasser som kan ta i mot barn og unge som settes i fengsel, enten i varetekt eller på dom. 
  • Enhetene har rundt 30 stillingshjemler i turnus, samt avdelingsleder og nestleder. Halvparten av de ansatte har fengselsfaglig bakgrunn, de øvrige er ansatt som miljøterapeuter, med fagbakgrunn som bla. sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, lærer/pedagog. 
  • Enhetene har i tillegg et tverretatlig team, som består av psykolog, barnevernsfaglig rådgiver/koordinator og pedagogisk rådgiver. Teamets hovedoppgave er, i samarbeid med enheten, å ivareta de innsattes behov under straffegjennomføringen, og forberede tiden etter løslatelse for å sikre at relevante forvaltningsmyndigheter følger dem opp. Målet er å motvirke tilbakefall til ny kriminalitet.