Mobil Versjon

Flere tar straffen i ND-programmet

277 domfelte tar nå straffen sin i narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) i stedet for i fengsel. Men noen «kosetur i parken» er det ikke. 

ND-samling sept 2019

ND er straffeformen som domstolen ikke kan dømme en tiltalt til hvis vedkommende ikke selv ønsker det, og den er et alternativ til ubetinget fengselsstraff. Enkelt sagt: Du kan tvinges til fengsel, men ikke til ND (se flere fakta om ND nederst i teksten)

Programmet er rettet mot personer som har en kriminalitet som henger sammen med et rusproblem, og det tilpasses i høy grad individuelt til den enkelte som dømmes til det. Gjennom hele programtiden må domfelte møte en dommer regelmessig for å snakke om hvordan det går, og for å sette nye mål.

Ingunn Seim, leder for ND-senteret i Bergen, la frem oppdaterte tall for ND-programmet da ansatte på friomsorgskontorene over hele landet og ND-sentrene i Oslo og Bergen nylig var samlet i Trondheim (bildet) . Formålet var å utveksle erfaringer, inspirere hverandre og diskutere opplæring ved tilbakeføring og under soning i samfunnet. 

Statistikken viser en påtagelig økning i antall ND-deltagere etter at ordningen ble gjort landsdekkende. I 2016, altså året da ND ble landsdekkende, ble 32 dommer iverksatt på landsbasis. I 2017 og 2018 økte antallet til henholdsvis 132 og 157. Pr. i dag er 247 domfelte inne i programmet, hvorav 140 dommer er iverksatt i år. 

Noen av de domfelte i ND-sakene har til dels levd på siden av samfunnet og gått ut og inn av hjelpeapparatet i opptil flere tiår. I et tilfelle oppdaget man at en godt voksen domfelt hverken kunne lese eller skrive. Han hadde vært flere runder på behandlingsinstitusjoner, men var «street smart» og hadde skjult problemet – og følgelig heller aldri fått den hjelpen han trengte og burde ha fått. En annen kunne ikke klokka og en tredje lurte på hvordan han kan vite når det er onsdag. 

Hvordan møte traumer
Traumer fra ulike perioder i livet er vanlig blant ND-deltagerne, også traumer med utgangspunkt i seksuelle overgrep. Prosjektkoordinator og rådgiver Inger Jepsen fra Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ved St. Olavs hospital Universitetssykehuset i Trondheim ga en grundig innføring i hvordan ND-medarbeiderne kan møte domfelte med traumer i bagasjen.
 
En av deltagerne på samlingen beskrev ND som «en ordning for de som vil noe, og som er motivert til å legge ned en stor innsats for å endre livet sitt. Og det er ingen «kosetur i parken», selv om du slipper å sone i fengsel». 

Erfaringsutveksling
Samlingens dag to ble sammen med Fylkesmannen i Vestland og opplæringsfolk fra hele landet brukt til erfaringsutveksling, til presentasjon av undervisning og ulike eksempler på hvordan involverte parter kan samarbeide over sektorgrensene. 53 prosent av deltagerne i ND-programmet har påbegynt, men ikke avsluttet videregående opplæring, og 14 prosent har opplæring/utdanning som en del av ND-straffegjennomføringen.
 
Det var derfor nyttig å diskutere utfordringer og «suksesser» i ND-arbeidet, og det ble også vist eksempler på store og små oppfølgingsklasser i regi av skoleverket, hvordan TAFU-programmet har arbeidet i Stavanger og hvordan Trøndelag friomsorgskontor og Hedmark fylkeskommune arbeider med ND-ordningen.  
Det var åpenbart at ND-ansatte fra ulike deler av landet, og med så vel sosialfaglig som pedagogisk, fengselsfaglig og juridisk bakgrunn, hadde utbytte av å utveksle erfaringer og refleksjoner med hverandre og med kolleger fra andre instanser.
--
Flere fakta om ND:
* ND var et prøveprosjekt i Oslo og Bergen fra 2006 til 2016.
* Fra 01.01.2016 ble ordningen gjort landsdekkende, fordi resultatene ble vurdert som gode nok til det, og for å unngå rettsulikhet ved at domfelte over hele landet kan få muligheten. 
* SIRUS kom i 2014 til at 1/3 fullfører programmet, og 2/3 bryter etter i snitt 1 år og 2 måneder. Det er grunn til å tro at dette tallet er representativt for gjennomføring av ND også i dag.
* Programmet varer i hele prøvetida for en betinget dom, dvs. fra to år og opp til fem år. 
* Snittalderen på deltagerne er 37 år og 90 prosent er menn. 
* Individuell tilpasning er et stikkord.
* Innholdet i ND-programmet kan være nær sagt alt: Få domfelte inn i en fast bolig, arbeidstrening, skolegang, rusbehandling, ordne dårlige tenner, annen helsebehandling, bistand til å få orden på økonomien, gjenopprette kontakt med familie osv. 
* I tillegg er det jevnlige møter med en dommer, og oppmøter på friomsorgskontoret eller ND-senteret, gjerne flere ganger i uka.